Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0007 KSP2.1 Puu-, muovi- ja metalliteknologia 5 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Mika Metsärinne ja yliopisto-opettaja Miika Leino

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ja hallitsee käsityökasvatuksen puu-, muovi ja metalliteknologian sisältöjen opetuksen perusteet ja didaktiikan sekä työturvallisuusnäkökohdat erityisesti vuosiluokille 1-6. Opiskelija perehtyy perusasteen opetussuunnitelman perusteisiin ja oppii hallitsemaan itsenäisiä tuottamistapahtumia sisältäen tuotteiden ideoinnin, suunnittelun, valmistuksen, arvioinnin ja niiden raportoinnin perusopetuksen tarpeisiin. Opiskelija reflektoi omaa tuotesuunnittelu- ja valmistusprosessiaan käsityön didaktiikan malleihin ja niiden soveltamiseen.

Sisältö

- teknisen työn materiaalien, mukaan lukien puolijalosteet, ominaisuudet, liitostekniikat sekä liima-aineet
- työstökoneiden ja välineiden rakenne, toiminta, huolto ja turvalliset käyttötavat
- teknisen työn materiaalien tavallisimmat viimeistely- ja pinnankäsittelymenetelmät ja -aineet sekä työturvallisuusohjeet
- kivenhionnan perusteet
- teknisen piirtämisen perusteet
- projektityön ja projektikäsityöhön ohjaamisen perusteet vuosiluokille 1-6

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 54 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Ryhmäopetus koostuu puuteknologian, muoviteknologian ja metalliteknologian sisältöalueista. Portfolio tehdään eri sisältöalueilta. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Tenttisuoritus voidaan sisällyttää portfolioon.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille, 3. vuoden syksy käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

1. Alarova, R., Autio, A., Niemi, P., Repo, T. & Yli-Viikari, P. 2003. Yleistekniikka. Auto- ja kuljetusala. Kone- ja metalliala. Sähköala. LVI-ala. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy s. 20-81, 153-210.

2. Metsärinne, M. 2004. Projektikäsityöopetus. Techne Series. Research in Sloyd Education and Craft Science A:6, 41-76, 206-246.

3. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet; käsityö. 2014. Helsinki: Opetushallitus.

4. Ahonen, T. 1997. Maalaustyöt 1, pinnankäsittelyn perusteet. Jyväskylä: Gummerus, s. 8-11, 40-70, 82-88, 173-204.

5. Simpson, C. 2008. Kotinikkarin puutyökirja. Ullman, s. 12-289.

Oheiskirjallisuus:

1. Eichhorn, K. & Duginske, M. 1986. Koneellinen puuntyöstö. INCA CH-5723, Teufental, Sveitsi.

2. Dym, C. L. & Little, P. with Orwin, E. J. and Sput, R. E. 2009. Engineering Design. A Project-based Instroduction. Third Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1-45.

3. Good, K. 2003. Amazing Machines. London: Evans Brothers Limited.

4. Good, K. 2003. Moulding Materials. London: Evans Brothers Limited.

5. Good, K. 2003. Super Structures. London: Evans Brothers Limited.

6. Greis, V. 2012. Käsityön taito 2. Teknisen työn ideoita ja tekniikoita. Jyväskylä: Taito. PS-kustannus.

7. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2009. Kirja käsityöstä. Helsinki: WSOYpro.

8. Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Helsinki: Opetushallitus.

9. Isomäki, O. & al. 2002. Raaka-aineet ja aihiot. Puuteollisuus 2. Helsinki: Opetushallitus, s. 9-39, 111-128.

10. Jackson, A. & Day, D. 1997. Puun jyrsintä. Espoo: Factapro.

11. Kovanen, M. & Valkonen, P. 2012. Käsityön taito. Ideoita tekstiilityön, teknisen työn ja askartelun tekniikoin. Jyväskylä: Taito. PS-kustannus.

12. O’Keeffe, S. 2005. Upeat, helpot korut. Jyväskylä: Atena kustannus oy.

13. Peltonen, J. 2009. Core Curriculum: linkki yliopiston käsityökasvatuksen, tutkimuksen sekä peruskoulun käsityönopetuksen välillä. Teoksessa M. Metsärinne (toim.) Käsityökasvatus tieteenalana 20 v - Sloyd Education 20 Years as Discipline. Techne Series. Research in Sloyd Education and Crafts Science A:15/2009. NordFo. Nordic Forum for Research and Development in Craft and Design, 41 - 46.

14. Rowley, K. 1996. Puunsorvaus: peruskurssi. Espoo: Factapro.

15. TORMEK. Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus. Verkkojulkaisu: http://www.tormek.com/fi/handbook/pdf/hb10fi.pdf

16. Opetuksen alussa ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma