Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0008 KSP2.2 Elektroniikka ja ohjelmoinnin perusteet 3 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Matti Pirttimaa

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ja hallitsee käsityökasvatuksen elektroniikan ja ohjelmoinnin opetuksen perusteet. Opiskelija tunnistaa ja huomio työturvallisuusnäkökohdat opetuksessa ja työskentelyssä. Opiskelija perehtyy perusasteen opetussuunnitelman perusteisiin sekä oppii hallitsemaan monimateriaalisia tuottamistapahtumia sisältäen tuotteiden ideoinnin, suunnittelun, valmistuksen, arvioinnin ja raportoinnin perusopetuksen tarpeisiin.

Sisältö

- sähköopin ja elektroniikan peruskäsitteet ja suureet
- komponenttien ja virtapiirien toiminnan ymmärtäminen
- ohjelmoinnin perusteet käsitöissä
- projektityön ja projektikäsityöhön ohjaamisen perusteet vuosiluokille 1-6

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden. Tenttisuoritus voidaan sisällyttää portfolioon.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille, 3. vuoden kevät käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Banzi, M. 2011. Arduino, perusteista hallintaan (suom. Keinänen, Y.) Norderstedt, Books on Demand.

2. Haiko, T. 2009 (tai uudempi). Analoginen elektroniikka. Komponentit, mittalaitteet, peruskytkennät, simulointi. Helsinki, WSOYpro. (Soveltuvin osin.)

3. Karvinen, K. & Karvinen T. 2014. Getting started with sensors. Sebastopol, Maker Media.

Oheiskirjallisuus:

Kurssin alussa ilmoitettava kirjallisuus ja oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma