Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0009 KSP3.1 Monimateriaalisuus tekstiilityössä 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Satu Grönman

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee monipuolisesti tekstiilityön eri menetelmiä ja materiaaleja. Opiskelija osaa hyödyntää oppimaansa innovatiivisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä reflektoida oppimaansa pedagogisesta näkökulmasta

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy käsityön menetelmiin ja materiaaleihin mm. värjäyksen, painannan, kirjonnan, huovutuksen sekä lankatekniikoiden osa-alueilla. Opiskelija kehittää omaa käsityöllistä ilmaisuaan, ainedidaktista ymmärrystään, opetusteknologian käyttötaitojaan sekä pedagogista valmiuttaan soveltaa käsityön sisältöjä perusopetuksen ilmiökeskeisessä opetuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja ryhmäopetuksessa. Opintojaksoon sisältyy didaktinen, opetusteknologiaa hyödyntävä tehtävä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille, 3. vuoden syksy ja käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2010. Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY.
 2. Karhu, P., Malmström, M. & Mannila, T. 2000. Hyvä sauma. Helsinki: Otava.
 3. Koskennurmi-Sivonen, R. 2009. Neulonnan perusteet. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen työpapereita 3. Helsingin yliopisto. Verkkojulkaisuna: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/15524
 4. Koskennurmi-Sivonen, R. 2009.Virkkauksen perusteet. Verkkojulkaisuna: http://www.helsinki.fi/~rkosken/virkkaus.pdf
 5. Mentu, T., Mikkelä, T. & Paakkunainen, U. 2010. Printti ja pisto. Helsinki: Otava.
 6. Pellonpää-Forss, M. 2009. Kankaanpainanta. Välineet, suunnittelu, painaminen. Taideteollinen korkeakoulu.
 7. Opetuksen aikana ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma