Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK8028 KSP3.2 Ompelu-, vaatetus- ja materiaaliteknologia 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopisto-opettaja Virpi Yliverronen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ompeluteknologian perusteet, tekstiilituotteen suunnittelu-, valmistus- ja arviointiprosessin sekä työvälineiden turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Opiskelija osaa käyttää ompelukoneen mahdollisuuksia kankaan koristelussa. Opiskelija ymmärtää vaatteen teknisen suunnittelun ja valmistuksen perusteet ja osaa tarkastella ompeluteknologisia käsityöprosesseja käsityön opettamisen näkökulmasta. Opiskelija hallitsee tekstiilimateriaaliteknologian peruskäsitteet ja ymmärtää kriittisen materiaalivalinnan perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tekstiilimateriaalien ja ompeluteknologian perusteisiin, tiloihin, työvälineisiin ja koneisiin sekä työturvallisuuteen ja välinehuoltoon. Opiskelija tutustuu vaatteen teknisen suunnittelun perusteisiin: kaavoitukseen, kuositteluun ja sovittamiseen. Opiskelija oppii käyttämään ompelukonetta kankaiden koristelussa.. Opiskelija harjaantuu ompeluteknologian menetelmien käytössä, käyttäjälähtöisessä suunnittelu- ja valmistusprosessissa sekä aihealueen didaktisten ja opetusteknologisten erityispiirteiden tarkastelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 42 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opintojaksoon sisältyy kirjallinen tehtävä, missä opiskelija soveltaa tekstiilimateriaalitietouttaan. Opintojaksolla suunnitellaan, valmistetaan ja arvioidaan tekstiilimateriaalista ompelemalla toteutettu vaate.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoille, 3. vuoden kevät käsityökasvatuksen sivuaineopiskelijoille

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Aalto, K. 2002. Kotitalouksien tekstiilienhoitokäytännöt ja niiden ympäristömyötäisyys. Kuluttajatutkimuskeskus. S. 1-87.

2. Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. (toim.) 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen. Oppaat ja käsikirjat 2011:15. Opetushallitus.

3. Anttila, R. & Jokinen, R. 2000. Sovitus ja muotoilu. Helsinki: Opetushallitus.

4. Bläuer, P., Iivonen, M., Lahti, H. & Mäki-Tuominen, J. 2004. Pukeutumisen Tie. http://www.edu.fi/oppimateriaalit/pukeutumisentie/

5. Boncamper, I. 2011. Tekstiilioppi: kuituraaka-aineet. 4. korjattu laitos. Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopisto. Julkaisuja B 3.

6. Häkkinen, R. & Ylönen, H. 2007. Vaatetusalan ammattitekniikan käsikirja. Helsinki: Otava.

7. Karhu, P., Malmström, M. & Mannila, T. 2000. Hyvä sauma. Helsinki: Otava.(soveltuvin osin)

8. Koskennurmi-Sivonen, R. & Raunio, A-M. 2003. Vaatekirja. Helsingin yliopiston kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.

9. Markula, R. 2001. Tekstiilitieto. Helsinki: WSOY.

10. Punomo - verkko-oppimateriaalisivuston ompelutekniikkasivut. http://www.punomo.fi/

11. Tapaninen, R. (toim.) 2002. Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas. Helsinki: Opetushallitus.

12. Opetuksen aikana ilmoitettava muu kirjallisuus ja oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma