Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042800 KTK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Niinimäki, Mitri Kitti, Martti Vihanto, Päivi Kankaanranta, Erik Mäkelä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu oman tutkielman esittäminen ja toisen opponointi. Työskentely edellyttää perehtymistä esitettäviin tutkielmiin sekä säännöllistä osallistumista istuntoihin. Lisätiedot Moodlessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Kandidaatintutkielmatyöskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

KT042800 KTK Kandidaatintutkielma, 10 op
KT042801 KTK Kandidaatintutkielman kypsyysnäyte 0 op (painoton).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta. Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Opintojakso ei ole JOO-tarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet