Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XSTL1014 Laadulliset tutkimusmenetelmät, luennot 2 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Salla Sariola ja Riitta Granfelt

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen perusperiaatteet, työtavat ja -menetelmät.

Sisältö

Luennoilla käsitellään laadullisen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä, tutkimusprosessin suunnittelua, yleisimpiä tutkimusasetelmia, tavallisimpia aineistojen keräämis- ja analysointimenetelmiä sekä perehdytään kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisiin kysymyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Aaltola, J. & Valli, R. (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus

Aaltola, J. & Valli, R.(2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin.PS-kustannus

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino

Jokinen, A. & Juhila, K. & Suoninen, E. (2015) Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino

Mason, J. (2002)  Qualitative Researching.

Ruusuvuori, J. & Nikander, P. & Hyvärinen, M.(toim.) (2010) Haastattelun analyysi. Vastapaino

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2013)  Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille sekä niille sivuaineopiskelijoille, jotka suorittavat sosiologian/taloussosiologian laajan sivuaineopintokokonaisuuden.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
A.3 Tutkimusmenetelmät (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet