Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP4033 Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Riitta Granfelt
Edeltävät opinnot
Ennen kurssille osallistumista on oltava suoritettuna Sosiaalitieteiden perusopinnot tai vanhan tutkintojärjestelmän mukaiset Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot. Mikäli ryhmät tulevat täyteen, ovat etusijalla opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kurssin Johdatus sosiaalitutkimukseen tai Tutkimuksen tekoon orientoituminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen työtavat ja aineiston keruun, analyysin ja raportoinnin perusteet.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tutkimuksen suunnittelua, tutkimusasetelman laadintaa, tavallisimpia aineistojen keruu- ja analysointimenetelmiä sekä tutkimuksen raportointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset 16 t 0 t

Harjoitukset (16 h) läsnäolo pakollinen, ilmoittauduttava etukäteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoituskurssiin sisältyy kirjallisuuden opiskelua ja harjoitustehtäviä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoituskurssin oheislukemistona käytetään kurssilla ilmoitettavia menetelmällisiä artikkeleita ja soveltuvin osin teoksia:

Aaltola, J. & Valli, R. (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 

Aaltola, J. & Valli, R.(2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin.

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino

Jokinen, A. & Juhila, K. & Suoninen, E. (2015) Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö.

Mason, J.(2002)  Qualitative Researching.

Ruusuvuori, J. & Nikander, P. & Hyvärinen, M.(toim.) (2010) Haastattelun analyysi.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2013)  Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet