Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3771 PO6.1 Opettaja kouluyhteisön toimijana 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Tiina Annevirta ja yliopisto-opettajat Jaanet Salminen, Teija Holst ja Hanna-Riitta Ståhl

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää opettajan vastuullisen roolin oppilaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä niin yksilö kuin ryhmätasolla. Opiskelija ymmärtää opettajan merkityksen yksilön, luokan ja koko kouluyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin edistäjänä osana koulun moniammatillista yhteistyötä.

Sisältö

- opettaja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukijana
- opettajan yhteistyöosaamisen perusteet
- opettaja ja koulun moniammatillinen yhteistyö
- hyvinvoivan luokan ja koulun toimintakulttuuri
- oppilaiden tunne- ja mielenterveystaidot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen luennoilla ja ryhmäopetuksessa, jotka kytkeytyvät toisiinsa harjoitustehtävien avulla. Lisäksi laaditaan oppimispäiväkirja koko opintojakson teemoista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaalina käytettävä kirjallisuus: 

 1. Oja, S. (toim.) 2012. Kaikille kelpo koulu – kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
 2. Saloviita, T. 2016. Samanaikaisopetus – tuntisuunnitelmia ja työtapoja. PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet (soveltuvin osin)
 4. Opintojakson alussa ohjeistettava mahdollinen muu materiaali 

Lisätietoja

Opintojakson sisältöjä integroidaan mahdollisuuksien mukaan kasvatustieteen aineopintojen opintojakson AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot sisältöihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
PO6 Toimiva ja hyvinvoiva kouluyhteisö (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma