Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3772 PO6.2 Oppilaana kouluyhteisössä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Tiina Annevirta ja yliopisto-opettajat Teija Holst ja Hanna-Riitta Ståhl

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu käsitys siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen sekä haasteista, joita liittyy siirtymien nivelkohtiin. Opiskelija ymmärtää oppilaan aktiivisena toimijana ja tunnistaa oppilaiden tuen tarpeita sekä ymmärtää opettajan vastuullisen roolin oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin haasteiden ennaltaehkäisemisessä.

Sisältö

- oppilas aktiivisena toimijana
- varhais- ja alkukasvatuksen perusteet
- oppilaan koulutuspolun siirtymät
- oppilaiden oppimisen haasteet ja niiden tunnistaminen
- oppimisen tukemisen erilaiset muodot ja mahdollisuudet
- kiusaamisen ehkäiseminen luokka- ja koulutasolla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen luennoilla ja ryhmäopetuksessa, jotka kytkeytyvät toisiinsa harjoitustehtävien avulla. Lisäksi laaditaan oppimispäiväkirja koko opintojakson teemoista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaalina käytettävä kirjallisuus: 

 1. Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2016. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
 2. Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. PS-kustannus. 
 3. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. PS-kustannus. (soveltuvin osin) 
 4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet (soveltuvin osin) 
 5. Opintojakson alussa ohjeistettava mahdollinen muu materiaali 

Lisätietoja

Opintojakson sisältöjä integroidaan mahdollisuuksien mukaan kasvatustieteen aineopintojen opintojakson AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot ja AO2 Opettajana ja kasvattajana II -opetusharjoittelun sisältöihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
PO6 Toimiva ja hyvinvoiva kouluyhteisö (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma