PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla 1 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Biostatistiikka / biostatistikko Tero Vahlberg

Osaamistavoitteet

- Opettaa tilastollisen päättelyn periaatteet
- Tilastollisten analyysien toteutus SPSS-ohjelmistolla
- Tulosten raportointi julkaisuissa

Sisältö

Monen selittävän muuttujan mallit. Sekoittavat ja vaikutusta muovaavat tekijät. Yhdysvaikutusten testaus. Varianssianalyysi. Lineaarinen regressio. Kovarianssianalyysi. Binäärinen logistinen regressio. Multinominen logistinen regressio. Kumulatiivinen logistinen regressio. Poisson regressioanalyysi.

Toteutustavat

Opetusta ja harjoituksia 10 opetustuntia mikroluokassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med