Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla 1 ECTS
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Biostatistiikka / biostatistikko Tero Vahlberg

Osaamistavoitteet

- SPSS-ohjelmiston peruskäytön hallitseminen
- Opettaa tilastollisen päättelyn periaatteet
- Tilastollisten perusanalyysien toteutus SPSS-ohjelmistolla
- Tulosten raportointi julkaisuissa

Sisältö

Ohjelman käyttöliittymään tutustuminen. Tilastolliset perusmenetelmät. Tunnusluvut, ristiintaulukointi, Khiin neliötesti, Fisherin tarkka testi, McNemarin testi, kahden otoksen t-testi, Mann-Whitneyn U-testi, parittainen t-testi, Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testi, yksisuuntainen varianssianalyysi, Kruskal-Wallisin testi, Pearsonin korrelaatio, Spearmanin järjestyskorrelaatio, sirontakuviot, lineaarinen regressio ja logistinen regressio.

Toteutustavat

Opetusta ja harjoituksia 10 opetustuntia mikroluokassa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Faculty of Medicine
Faculty of Medicine
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules
Postgraduate Degrees, med