Opinto-oppaat
DPJU0007 Asiantuntijuus yhteiskunnassa 0–10 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että tohtorikoulutettava ymmärtää tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen luonteen ja tunnistaa oman asiantuntemuksensa sekä erilaisten sisältöjen että kriittisen ja ongelmakeskeisen ajattelun osaajana. Hän tuntee tieteen erilaiset yleisöt ja löytää itselleen luontevan tavan toimia asiantuntijana.
Tiedon ja datan merkitys yhteiskunnassa on suuri, ja tavoitteena on, että tohtorikoulutettava tuntee avoimen tieteen periaatteet sekä keinoja, joilla tutkija ja tutkimus voivat olla läsnä erilaisissa medioissa. Jakso tukee asiantuntijataitoja sekä akateemisissa tehtävissä että yliopiston ulkopuolella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

koulutustapahtumat ja seminaarit kuten Avoin tiede ja tutkimus -koulutukset, Tutkimustulokset julki! -seminaari, Elävää tiedettä –kurssi, Falling Walls Lab, Science Slam, yleistajuinen essee, artikkeli, kolumni, blogiteksti

Vaadittavat opintosuoritukset

kurssi, essee, artikkeli, harjoittelu tai ohjaajan kanssa sovittava suoritus

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Humanistinen tiedekunta
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Humanistinen tiedekunta
Hum.tdk:n suoritukset
Baltic Sea Region Studies
MDP in Baltic Sea Region Studies
Opintokokonaisuudet
Tieteelliset jatkotutkinnot, hum.