Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO020017 MENY1A Tieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op
Vastuuhenkilö
Markku Jokisaari
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

MENY1A-opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tutkimuksenteon tavoitteita ja käytäntöjä sekä tutkimuksen arviointi- ja laatukriteerejä. Lisäksi hän hallitsee peruskäsitteet, menetelmät ja lähestymistavat, joita empiirisessä tutkimuksessa sovelletaan. Opiskelija saavuttaa menetelmälliset perusvalmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee myös tutkimuksen raportoinnin erityispiirteet sekä ymmärtää dialogin, argumentoinnin ja eettisyyden merkityksen tiedeyhteisössä.

Sisältö

Opintojakso käsittää seuraavat aihealueet: (1) Tutkimustyön tavoitteet ja käytännöt; tutkimuksen arviointi- ja laatukriteerit; tutkimusetiikka; (2) Tutkimuksen toteuttaminen: kirjallisuuskatsaus, tutkimuksen ideointi ja tutkimuskysymykset, tutkimusasetelmat ja - metodit, aineiston analyysitavat; (3) Tutkimuksen raportointi ja julkaiseminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento-opetus ja ryhmätyö 20 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tieteellisen tutkimuksen perusteet; kirjallinen tentti + ryhmätyö, 3 op

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bryman, Alan; Bell Emma, Business research Methods. Fourth edition. Oxford University Press 2015. ISBN 978-0-19-966864-9. Kirjan kappaleet 1, 3-8, 10, 15, 17-20, 24, 29.

Lisätietoja

Suositeltava ajankohta lähellä kandidaatintutkielman aloittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.