Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP4031 A.5 Sosiaalipolitiikkaa koskeva päätöksenteko ja toimeenpano (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Minna Ylikännö
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden teoreettista ja käytännällistä tietämystä sosiaalipolitiikkaan liittyvästä päätäksenteosta ja päätösten toimeenpanosta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipolitiikan kannalta relevantteihin päätöksentekoa ja poliittista prosessia käsitteleviin teorioihin sekä päätöksentekojärjestelmiin eri tasoilla kuntatasosta Euroopan unioniin. Luennoilla tarkastellaan sosiaalipolitiikkaa koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon kannalta keskeisiä organisaatioita ja instituutioita, niiden tehtäviä ja toimintatapoja. Lisäksi perehdytään päätöksenteon käytäntöön tutustumalla sosiaalipoliittisten päätösten toimeenpanon kannalta keskeisiin toimijoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luennot 12 h, vierailut 8 h sekä luentoihin ja lähdekirjallisuuteen perustuva essee.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja vierailuihin. Kirjallinen työ (essee) erikseen annettavan ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Essee arvostellaan asteikolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Paloheimo & Wiberg: Politiikan perusteet, luvut 4, 5, 6, 7
Kangas: Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa (teoksessa Paavonen & Kangas (toim.)): Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana, sivut 190-366.
Niemelä & Saari (toim.): Politiikan polut, sivut 26-231
Bergholm: The Making of the Finnish Model (Scandinavian Journal of History 34 (1), 29-48)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet