Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ1009 S.5 Klinikkakurssi I (P) 7 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Assi Ailoranta
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ1009 Klinikkakurssi I

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa sosiaalityön asiakastyön ammatillisten taitojen perusteet sekä perehtyy moniammatilliseen työskentelyyn

Sisältö

Opiskelija perehtyy lasten, nuorten ja aikuisten sosiaalityön työmenetelmiin, sosiaaliseen tilannearviointiin, oppimisen, koulunkäynnin ja elämäntilanteiden ongelmien arviointiin ja asiakastyön vuorovaikutustaitoihin aidossa asiakastilanteessa. Opintojakso toteutetaan yhdessä psykologia ja logopedian oppiaineen kanssa.
Kurssi on kaksiosainen 7op + 7op yhteensä 14 op:n kokonaisuus; Klinikkakurssi I (7 op) keväällä ja Klinikkakurssi II (7 op) syksyllä. Molemmilla kursseilla on sama rakenne: orientaatiovaihe sisältää luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä oheiskirjallisuuteen ja työmenetelmiin perehtymistä, kummankin kurssin tutkimusvaiheessa opiskelijat tutkivat pienryhmissä asiakastapauksen ja antavat palautteen asiakkaalle. Seminaarivaiheessa kukin ryhmä esittelee oman asiakastapauksensa. Pienryhmät saavat asiakastyöhön työnohjauksen. Molempien kurssien lopussa opiskelija analysoi kirjallisesti asiakastyön prosessia, omaa selviytymistään ja omia oppimistarpeitaan. Klinikka I kurssilla painopiste on asiakastilanteen arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

22 h moniammatillisia oppiaineiden yhteisiä luentoja ja asiakastapauksen / perheen tutkiminen pienryhmässä ja muu tähän liittyvä työ (vähintään 20 h), 16 h työnohjausta pienryhmässä sekä 16 h tapausseminaarityöskentelyä ja oppimista reflektoiva tehtävä lopputyönä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Asiakastyöskentely monitieteisissä opiskelijaryhmissä, osallistuminen luento-opetukseen, seminaareihin ja työnohjaukseen ja kirjallinen lopputyö (oppimista reflektoiva tehtävä).
HUOM! Osallistuminen kurssin kaikkiin osioihin on pakollista. Kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Opiskelijat jaetaan ilmoittautumisen perusteella kahteen ryhmään. Moniammatillisiin ryhmiin valitaan 32 opiskelijaa ja loput opiskelijat valitaan sosiaalityön omiin ryhmiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen ja seminaarien materiaalit. Materiaalit ovat saatavilla kurssin Moodle alustalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet