Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0003 P.3 Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yhteiskuntatieteellisen tiedon hankintaperusteisiin ja tieteelliseen kirjoittamiseen sosiaalitieteissä. Opintojakson käytyään opiskelija:
- tietää, miten sosiaalitieteellinen tieto yhteiskunnasta on erityistä suhteessa arkikäsityksiin
- millainen asema sosiaalitieteillä on nyky-yhteiskunnassa
- osaa kertoa millaisia metodisuuntauksia sosiaalitieteissä on
- mitä eri vaiheita tieteelliseen tutkimukseen kuuluu
- osaa hahmottaa, miten tutkimus muuttuu ajassa (esimerkiksi digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita erittelemällä)
- hahmottaa tieteellinen raportti rakentuu ja tulokset esitetään
- osaa hankkia lähdekirjallisuutta ja tehdä lähdeviitteitä
- oppii laatimaan sisällys- ja lähdeluettelon

Sisältö

Opiskelija suorittaa opintojaksoon kuuluvan luentokurssin, johon kuuluu luentoteemoihin liittyviä tehtäviä.

Opintojaksolla käsitellään sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita, erityispiirteitä ja yleisimpiä tutkimussuuntauksia. Lisäksi opetellaan tieteellisen kirjoittamisen perusteita. Valittuja yhteiskunnallisia ilmiökokonaisuuksia tarkastelemalla käydään läpi vaihtoehtoisia tutkimusongelman rajauskeinoja, havaintoaineistojen keruutapoja ja analyysiperusteita.

Lisäksi opintojaksolla tutustutaan myös tutkimustiedon eri käyttötapoihin tieteenalakohtaisen tiedon kasaantumisen, yhteiskunnallisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijat: Luento-opetus 20 tuntia (sisältäen 4 tuntia kirjaston tiedonhankinnan opetusta) sekä verkkotehtäviä. Verkkotehtävien tueksi jaetaan kirjallisuutta opintojakson Moodle-sivulla.

Sivuaineopiskelijat: korvaava kirjatentti tenttiakvaariossa: https://exam.utu.fi. Tentti suoritetaan tenttiakvaariossa exam-tenttinä. Exam-tentti on mahdollista suorittaa ainoastaan Agoran tenttiakvaariossa. Tentittävä materiaali julkaistaan opintojakson Moodle-sivulla.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan verkkokurssina kevätlukukaudella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Verkkotehtävät Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijat suorittavat opintojakson syyslukukaudella korvaavana kirjatenttinä.

Sekä pääaine- että sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson kevätlukukaudella verkkokurssina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden perusopinnot (Sosiaalitieteet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet