Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0018 Määrälliset tutkimusmenetelmät, osa II 4 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Leena Koivusilta ja sosiaalitieteiden yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Osallistuminen opintojaksolle edellyttää osan Määrälliset tutkimusmenetelmät, osa I -jakson hyväksyttyä suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy toteuttamaan itsenäisesti sosiaalitieteellisen kvantitatiivisen aineiston kuvailevia ja yksinkertaisia selittäviä analyyseja valmiilla aineistoilla. Tavoitteena on lisäksi syventää ymmärrystä tilastollisesta päättelystä.

Sisältö

Luento-opetuksessa käsitellään rekisteri-, kyselytutkimus- ja makrotason aineistojen avulla kvantitatiivisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmiä. Harjoituksissa suoritetaan valmiille aineistolle kuvailevia analyyseja.
- Datan muokkaus
- Luottamusvälit ja falsifikaatio
- Summamuuttuja
- Ristiintaulukointi
- Elaborointi ristiintaulukoimalla
- Korrelaatio ja kausaliteetti

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suoritetaan ennen Tilastotieteen peruskurssi soveltajille -opintojaksoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 10 t 0 t

Opintojakso sisältää luentoja, ohjattuja harjoituksia, harjoitustyön ja kirjallisuuden itseopiskelua.

Luennot 20 t suoritetaan tenttimällä sekä ohjatut harjoitukset 10 t ja harjoitustyö. Lisäksi kirjallisuuden itseopiskelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson oheislukemistona voi käyttää seuraavia kirjoja:

Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (1994/2002) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.

Holopainen & Pulkkinen (2002/2008) Tilastolliset menetelmät.

Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen (2014/2016) Tilastollisten menetelmien perusteet.

Vehkalahti (2008/2014) Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet