Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0019 Laadulliset tutkimusmenetelmät, osa I 2 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Riitta Granfelt ja Salla Sariola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen perusperiaatteet, työtavat ja menetelmät. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot laadullisen tutkimusprosessin eri vaiheista. Luennot suoritetaan samanaikaisesti opintojakson Laadulliset menetelmät II kanssa, jossa keskitytään käytännön menetelmäharjoituksiin.

Sisältö

Opintojakson luento-osuudella perehdytään laadullisen tutkimuksen prosessiin sen eri muodoissa ja vaiheissa. Opintojaksolla tutustutaan erilaisten haastattelu-, audio-, teksti- ja havainnointiaineistojen hankintaan ja analyysiin. Lisäksi käsitellään teorian merkitystä, laadulliselle tutkimukselle keskeistä subjektiivisuutta, sensitiivisyyttä, paikallisuutta, ja refleksiivisyyttä sekä eettisiä kysymyksiä. Luennoilla käsitellään kokemusten tutkimusta, etnografiaa, haastattelua aineiston keruunmenetelmänä, diskurssianalyysia, narratiivista tutkimusotetta ja sisällönanalyysia. Opintojakson arvosana määräytyy luentotentin perusteella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Aaltola, J. & Valli, R. (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus

Aaltola, J. & Valli, R.(2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus

Alasuutari, Pertti (2012) Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino.

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino

Jokinen, A. & Juhila, K. & Suoninen, E. (2015) Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino

Mason, J. (2002) Qualitative Researching. London: SAGE Publications 2.nd editition.

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L (toim.) (2005) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino

Hyvärinen, M. & Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (2017, tulossa) täysin uudistettu versio teoksesta Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet