Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0020 Laadulliset tutkimusmenetelmät, osa II 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Riitta Granfelt ja Salla Sariola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen perusperiaatteet, työtavat, menetelmät sekä raportoinnin ja osaa käyttää sekä soveltaa niitä itse. Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti laadullisten menetelmien luento-osuuden kanssa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan laadullisia tutkimuksia ja itse soveltamaan käytännössä erilaisia laadullisia menetelmiä.

Sisältö

Opintojaksolla opetellaan konkreettisesti erilaisten harjoitusten avulla tutkimusprosessin eri vaiheet aina aineiston keräämisestä analysointiin. Harjoitukset tehdään pienryhmissä. Harjoituksissa kerätään ja käytetään erilaisia havainnointi-, haastattelu- ja tekstiaineistoja. Opintojakson aikana opiskelijat pitävät tutkimuspäiväkirjaa. Tutkimuspäiväkirja on pohdiskeleva, omaa ajattelua, havaintoja, vaikeuksia ja ajattelun etenemistä kuvaava vapaamuotoinen päiväkirja, jota kirjoitetaan koko opintojakson ajalta. Opintojakson arvosana annetaan harjoitustöiden, osallistumisaktiivisuuden ja tutkimuspäiväkirjan perusteella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 20 t 0 t

Harjoituskurssiin sisältyy kirjallisuuden opiskelua, tutkimuspäiväkirjan kirjoittaminen ja harjoitustehtäviä. Ryhmätapaamiset 20 tuntia, joilla läsnäolo pakollinen Harjoitustyön apuna käytetään erikseen määriteltyä oheislukemistoa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoituskurssin oheislukemistona käytetään kurssilla ilmoitettavia menetelmällisiä artikkeleita ja soveltuvin osin teoksia:

Aaltola, J. & Valli, R. (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus

Aaltola, J. & Valli, R.(2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-kustannus

Alasuutari, Pertti (2012) Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino.

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino

Jokinen, A. & Juhila, K. & Suoninen, E. (2016) Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino

Mason, J.(2002) Qualitative Researching.

Ruusuvuori, J. & Tiittula. L.(toim.) (2005) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus.

Ruusuvuori, J. & Nikander, P. & Hyvärinen, M.(toim.) (2010) Haastattelun analyysi. Vastapaino

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden ja sosiaalityön pääaineopiskelijoilla.

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet