Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1477 Monikielisyys ja kielipolitiikka, kirjatentti, V 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

Sisältö

Opintojaksossa saadaan tuntuma monikielisyyden ilmiöön ja käsitteisiin. Opiskelija saa myös käsityksen siitä, miten yksilön omassa arjessaan käyttämät kielet suhteutuvat ympäristön valtakieleen ja miten kielten status vaikuttaa niiden asemaan ja säilymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Akvaariotentti:
Tenttimismahdollisuus neljä kertaa vuodessa kahden viikon jaksoissa. Ajat ilmoitetaan tarkemmin opetustiedoissa.
(Varaukset tentteihin on mahdollista tehdä vasta edellisen tenttijakson loputtua.)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1–14. Saatavissa osoitteessa:
http://www.ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/download/4789/4487

Latomaa, Sirkku (toim) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus 2007. Sivut 16–25, 36–56, 156–162, 179–186. Saatavissa Opetushallituksen sivuilta osoitteesta: http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2014. Liitteet 1, 2 ja 3. Sivut 446–472. Saatavissa opetushallituksen sivuilta osoitteesta:
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Johansson, Marjut - Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283–357.

Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1– 102, 121–138, 155–160.
Nelli-portaali: http://ebookcentral.proquest.com/lib/kutu/detail.action?docID=622546
Verkossa saatavilla:
https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=10342343

Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1–21. ISSN2079-6595, www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1

Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.2167/ijm072.0

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset