Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ2937 A.11 Kokemuksia, käytäntöjä ja tutkimuksia yhteiskunnan marginaalista, kirjat (P) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Riitta Granfelt
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisin menetelmin toteutettua marginalisaatiokysymyksiin kohdentuvaa sosiaalityön tutkimusta ja yhteiskunnan marginaalissa elävien ihmisten parissa tehtävää sosiaalityötä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään asunnottomuuteen, vankeuteen ja rikollisuudesta irrottautumiseen liittyvää tutkimusta ja ammattikäytäntöjä. Kurssin lähestymistapa on kokemusten tutkimukseen ja psykososiaaliseen työskentelyotteeseen painottuva.

Toteutustavat

Kirjatentti, https: tenttis.utu.fi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Juhila, K. & Kröger, T. (toim. 2016) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla. Jyväskylä: SoPhi https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/50391/978-951-39-6664-5.pdf?sequence=1

Juvonen, T. (2015) Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen. Nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässsä työssä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 165.

Jäppinen, M. (2015) Väkivalta, käytännöt, sukupuoli ja toimijuus: Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsinki. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:3. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144319/vakivalt.pdf

Virokannas, E. & Väyrynen, S. (toim. 2013) Varjoja naiseudessa. Unipress.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet