Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOST0006 A.2 Yhteiskunnalliset ongelmat 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteet
Vastuuhenkilö
Leena Koivusilta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida yhteiskunnassa ongelmina pidettyjen ilmiöiden rakenteellisia taustoja ja osaa hahmottaa keskeisiä näkökulmia rakenteiden ja toimijuuden vuorovaikutukseen.

Sisältö

Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijat yhteiskunnallisiin ongelmiin ajankohtaisten ilmiöiden kautta. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi sosiaalinen syrjäytyminen, syrjintä, huono-osaisuus, väkivalta, työmarkkinoiden epävarmuudet, ilmastonmuutos tai pakolaisuus. Kurssilla tarkastellaan ihmisille ongelmallisten asioiden rakenteellisia taustoja sekä eri toimijoitten välistä yhteistoimintaa ja kamppailua. Kurssilla pohditaan, miten yhteiskunnalliset rakenteet ovat yhteydessä yksilöiden elämisen ehtoihin ja kokemuksiin sekä miten yksilöiden toiminta vaikuttaa yhteiskunnallisia ongelmia tuottaviin rakenteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luennot (28 t), ohjattu pienryhmätyöskentely ja luentotentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa julkaistava luentojen oheismateriaali sekä verkkotyöskentelyn pohjaksi opiskeltava artikkelivalikoima, joka ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Opintojaksolle ilmoittaudutaan etukäteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden aineopinnot (Sosiaalitieteet)
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet