Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI3006 S1.b. Laadulliset ja historialliset menetelmät II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhden tai useamman laadullisen tutkimuksen lähestymistavan tai menetelmän. Opiskelija osaa etsiä ja tulkita lähdekriittisesti musiikinhistoriallisia aineistoja. Opiskelija kykenee soveltamaan osaamistaan pro gradu -tutkielmassa ja käytännön asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Syventävä perehtyminen yhteen tai useampaan laadullisen tutkimuksen lähestymistapaan tai menetelmään, musiikinhistoriallisiin lähdeaineistoihin ja musiikinhistorian tutkimuksen ajankohtaisiin suuntauksiin.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö (luentokurssi) TAI harjoitustyö (ohjattu itsenäinen työskentely).
Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssi: kurssin oheiskirjallisuus.

Ohjattu itsenäinen työskentely: sovitaan vastuuopettajan kanssa esimerkiksi seuraavista:

(i) Alasuutari, Laadullinen tutkimus; Barz & Cooley, Shadows in the Field; Brockmeier & Carbaugh, Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture; Fairclough, Analysing Discourse; Hammersley & Atkinson, Etnography (3. painos); Hirsjärvi & Hurme, Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö; Järviluoma, Moisala & Vilkko, Gender and Qualitative Methods. Guide in Practice; Kuula: Toimintatutkimus; Kuula, Tutkimusetiikka; Lappalainen, Hynninen, Kankkunen, Lahelma & Tolonen, Etnografia metodologiana; Moisala & Seye (toim): Musiikki kulttuurina; Pietikäinen & Mäntynen: Kurssi kohti diskurssia; Richardson, Writing Strategies: Reading Diverse Audiences.

(ii) Ampuja & Kilpiö (toim.), Kuultava menneisyys; Assmann, Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination; Dahlhaus, Foundations of Music History; Fingerroos, Haanpää, Heimo, & Peltonen (toim.), Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä; Immonen, Kulttuurihistoria – Johdatus tutkimukseen; Kurkela & Väkevä, De-Canonizing Music History; Peltonen, Mikrohistoriasta; Peltonen, Kurkela & Heinonen, Arkinen kumous: Suomalaisen 1960-luvun toinen kuva; Sarjala, Miten tutkia musiikin historiaa; Treitler, Music and the Historical Imagination.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S1. Menetelmäopinnot II (Musiikkitiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies