Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO1001 Johdatus taloushallintoon 5 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Teemu Malmi (teemu.malmi@aalto.fi), Seppo Ikäheimo (seppo.ikaheimo@aalto.fi)
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
- Ymmärtää laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
- Tietää mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
- Osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
- Ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen, kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa
- Pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
- Ymmärtää hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
- Osaa käyttää excelin perustoimintoja

Sisältö

Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa.
Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet
Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
- Tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
- Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
- Kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
- Tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
- Tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
Johdon laskentatoimi:
- Laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
- Suorituksen mittaaminen eri tyyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
- Budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
- Kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
- Erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
- Investointilaskennan perusteet
- Yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Jokaiseen asiakokonaisuuteen kuuluu lyhyt ankkuritehtävä, jonka tavoitteena on herättää opiskelijan kiinnostus aiheeseen. Ankkuritehtävät laaditaan yksin. Varsinaisen asiasisällön läpikäymisen jälkeen on soveltavia tehtäviä. Kurssin lopussa on pari laajempaa syventävää tehtävää. Syventävät harjoitukset tehdään ryhmätöinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ankkuri- ja soveltavat tehtävät 30 % Syventävät tehtävät 20 % Tentti 50 %

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Tammi-helmikuu 2018

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjana toimii Ikäheimo, Malmi & Walden, Yrityksen laskentatoimi, 2016.

Lisätietoja

Työmäärä

Tehtävät 123h:
Videomateriaaliin tutustuminen 6
Ankkuritehtävät 64
Kirjaan perehtyminen 20
Syventävät harjoitukset 33
Yhteensä 123t (5 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.