Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO1003 Liiketoimintaympäristön taloustiede 5 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Jussi Heikkilä (jussi.heikkila@jyu.fi), Matti Hovi (matti.hovi@uta.fi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia esitietoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määritellä taloustieteen peruskäsitteitä
- ymmärtää taloustieteellisen ajattelutavan ja osaa soveltaa talousteoriaa liiketoimintaympäristön ja markkinatalouksien analyysissä.

Sisältö

Liiketoimintaympäristön taloustiede osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa laaja-alaiset perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen ja kuluttajan päätöksentekoon sekä markkinoiden toimintaan (mikrotalous); talouskasvuun, suhdannevaihteluihin, työmarkkinoihin, inflaation ja rahapolitiikkaan sekä talouspolitiikkaan (makrotalous); julkisen sektori rooliin ja keskeisiin taloudellisen ohjauksen keinoihin markkinatalousyhteiskunnassa (julkisen sektorin talous); kansainvälisen hyödykekaupan, rahatalouden ja Euroopan integraation sekä monikansallisten yritysten taloudellisiin perusteisiin (globalisaation talous).

Vaadittavat opintosuoritukset

Opettajan kurssin alussa määrittelemät harjoitukset. Harjoitukset tehdään yksilötyönä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maaliskuu-huhtikuu 2018

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus

Lisätietoja

Työmäärä 133t (5 op)

Opintosuorituksen kirjaus:
LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.