Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO1005 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Tuula Lehtimäki (tuula.lehtimaki@oulu.fi), Minna-Maarit Jaskari (minna-maarit.jaskari@uva.fi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Ei vaadittavia esitietoja.

Osaamistavoitteet

Kurssin läpäistyään opiskelija osaa:
- kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja suhteessa muihin organisaation keskeisiin liiketoimintaprosesseihin.
- kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet.
- soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi).
- soveltaa strategiseen suunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä ja laatimaan yleisen strategiasuunnitelman.
- hyödyntää toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia asioita (mm. ratkaisukeskeisyys, palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen) strategian pohdinnassa.
- tunnistaa miten organisaatiota tulisi kehittää kohti asiakasorientoitunutta toimintamallia.
- kuvata vuorovaikutusosaamisen merkityksen myyntityössä. Hän osaa analysoida ja arvioida myyntityötä.
Lisäksi hän:
- tietää mitä ovat markkinointiviestinnän keskeiset kanavat muuttuvassa toimintaympäristössä ja pystyy tämän pohjalta kuvaamaan viestinnän tilannetta ja mahdollisuuksia.
- ymmärtää, mitä vastuullisuus markkinoinnissa tarkoittaa
- ymmärtää myyntiprosessin kokonaisuutena. Hän tunnistaa käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt B-to-B- ja kuluttajamyynnissä.

Sisältö

- Markkinoinnin keskeisiä määritelmiä, käsitteitä ja ilmiöitä: ennen ja nyt: mm. arvo ja arvonluonti, markkinointi-mix
- Miten nämä käsitteet näyttäytyvät erilaisissa toimintaympäristöissä: kuluttaja- ja B-to-B logiikoiden erot.
- Mitä on asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä.
- Kuluttajamarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja ilmiöt
- B-to-B markkinointi ja organisaatioiden ostokäyttäytyminen
- Markkinointiviestinnän kanavat ja sisällöt nykyisessä toimintaympäristössä.
- Myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä sekä B-to-Bmyynnissä.
- Henkilökohtaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija suorittaa viikkokohtaiset teematehtävät, joista muodostuu arvioitava kokonaisuus.
Asiakaskokemus -harjoituksen avulla analysoidaan ja arvioidaan myyntiprosessia sekä myyjän vuorovaikutustaitoja asiakkaan näkökulmasta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssi suoritetaan esseellä, jossa opiskelija soveltaa kurssin teoreettisia sisältöjä valitsemansa esimerkkiyrityksen analysointiin viikkokohtaisissa tehtävissä. Arviointi asteikolla 1-5. Lisäksi viikkotehtävät arvioidaan periaatteella hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Helmi-maaliskuu 2018

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Kotler, P & Armstrong, G. (2013 tai uudempi painos). Principles of Marketing, Pearson, Harlow. Opettajan määrittelemin osin. 
  • Jobber, D. & Lancaster, G. (2009 tai uudempi painos). Selling and Sales Management (8th edition). Prentice Hall, Harlow.  Opettajan määrittelemin osin.
  • Kaikki opettajan jakama muu materiaali

Lisätietoja

Työmäärä: 133t (5 op)

Muita asioita
Työelämärelevanssi: Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen organisaation kehittämisessä, henkilökohtaisessa toiminnassaan sekä ammatillisessa kehittymisessä. Opiskelija hahmottaa organisaation toimintaa kokonaisuutena sekä tehtyjen päätösten yhteyttä asiakkaiden käyttäytymiseen ja sitä kautta myös taloudelliseen tulokseen.
Opintosuorituksen kirjaus:
LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.