Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LITO1008 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - VIBu-yrityssimulaatio 5 op
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Eeli Saarinen (eeli.saarinen@utu.fi)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Jakso on yhteenvetokurssi (cap stone), joka linkittää muut kokonaisuuden jaksot. Jakso välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta ja siitä, miten muut eri liiketaloustieteet liittyvät yritystoiminnan kokonaiskuvaan. Jaksolle osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään 3 muuta opintokokonaisuuden jaksoa (tai hänellä on aiemmista opinnoista vastaavat tiedot).

Osaamistavoitteet

Kurssin läpäistyään opiskelija:
- ymmärtää, miten eri liiketaloustieteet liittyvät toisiinsa yrityskokonaisuuden toiminnan kokonaisuudessa ja tuloksen muodostumisessa
- ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän tehtävät ja merkityksen yrityksen ohjaamisessa
- osaa soveltaa eri liiketaloustieteiden työkaluja yritystoiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa, ja ymmärtää strategian keskeisen roolin tässä prosessissa

Keskeistä tällä kurssilla on yritystoiminnan kokonaisuuden optimointi: opiskelija ymmärtää, miksi yritystoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista osaoptimoida erillisiä toimintoja, vaan yrityksen johdon on katsottava yritystoimintaa kokonaisuutena

Sisältö

- Jakson runkona toimii hajautetusti toteutettu yrityssimulaatiopeli, jossa tapahtuvan reaaliaikaisen päätöksenteon lisäksi opiskelijat tekevät eri liiketaloustieteisiin liittyviä harjoituksia.
- Osallistuminen tapahtuu virtuaalisissa pienryhmissä, eli kunkin tiimin (3-4 opiskelijaa) jäsenet saattavat tulla eri korkeakouluista.
- Simulaation temaattinen ydin on toimitusketjun hallinta ja yrityksen eri toimintojen muodostama kokonaisuus. Tähän kuuluvia teemoja ovat yritystoiminnan horisontaalisesti läpäisevät logistiikan osa-alueet ostotoiminta, varastointi, toimitukset ja asiakassuhteet, sekä näihin liittyvä raportointi. Jaksolla painotetaan erityisesti toimitusketjun kustannustehokasta ohjaamista ja sen vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan.
- Jaksolla käydään myös läpi toimitusketjun dynamiikkaa yritysverkostoissa, joissa oma yritys on osapuoli toimittajien, kilpailijoiden ja asiakkaiden muodostamassa ympäristössä.
- Jakso antaa myös kokonaiskuvan siitä, mikä on yrityksen tietojärjestelmien rooli yrityskokonaisuuden ohjaamisessa: miten eri funktiot ovat yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäjiä ja miten tämä toiminnanohjausjärjestelmä muodostaa yrityksen päätöksentekijöiden keskeisen työkalun.
- Jaksolla jaettava teoreettinen materiaali ja harjoitukset liittyvät sekä edellä kuvattuun toimitusketjun ohjaamiseen että LTO-kokonaisuuden muihin liiketaloustieteiden oppimisteemoihin

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin tehtävät liittyvät pääasiassa simulaatioyrityksen toiminnan suunnitteluun ja yrityksen toteutuneen toiminnan analyysiin. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi:
- liiketoimintasuunnitelman laatiminen
- liiketoiminnan tuloksellisuuden analysointi erilaisten tunnuslukujen muodossa, näiden raportointi yrityksen sidosryhmille
- erilaiset strategiset analyysit oman yrityksen toiminnasta ja kilpailutilanteesta (SWOT, Pestel, vertailu oman toimialan yrityksiin,…)
- yrityksen perustoimitusketjun suunnitteluun liittyvät laskentatehtävät ja toiminnanohjausjärjestelmän parametrointi
- tuloslaskelma sekä kannattavuus-, kate- ja kassavirtalaskelmat (JOHDATUS TALOUSHALLINTOON –kurssilla käsitellyt keskeiset tunnusluvut)
- markkina-analyysit
Lisäksi tehtäviin kuuluu tiimin ryhmäytymiseen liittyvä harjoitus sekä tiimin toiminnan arviointi ja analysointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Arviointi toteutetaan kurssilla suoritettujen tehtävien pohjalta.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevät 2018

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Simulaatiopeliohje, simulaation toimintaympäristön kuvaus, itseopiskeluvideot, kurssimoniste, myöhemmin ilmoitettavat artikkelit.

Lisätietoja

työmäärä:
Kurssin teoreettiseen oheismateriaaliin tutustuminen 50h
Suunnittelu- ja analyysitehtävät 60h
Simulaatiopelaaminen 4 x 6h = 24h
Yhteensä 134h (5 op)

Opintosuorituksen kirjaus:
LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestävän yliopiton rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoritusta ei ole mahdollista saada.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.