Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1075 Harjoittelu lakimiestehtävissä 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Minna Pappila, harjoitteluneuvonta: opintopäällikkö, koulutussuunnittelija ja opintoneuvoja
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
160 op.
Edeltävät opinnot
Edellytyksenä on vähintään 160 op oikeustieteellisiä opintoja. Harjoittelupaikat voivat lisäksi asettaa erityisedellytyksiä määrättyjen opintojaksojen suorittamisesta. Erityisedellytykset, samoin kuin harjoittelupaikat ja -ajat ilmoitetaan hakujulistuksessa.

Yleiskuvaus

Työharjoittelun tavoitteena on edistää opiskelijan työelämään sijoittumista ja parantaa opiskelijan opiskelumotivaatiota. Tavoitteena on lisäksi edistää tiedekunnan ja työssä toimivien lakimiesten kanssakäymistä. Harjoittelusta saatavien kokemusten ja mielipiteiden vaihdon avulla tiedekunnan opetusta voidaan kehittää entistä paremmin käytännön tarpeet huomioon ottaen.
Tavoitteena on järjestää kullekin opiskelijalle mahdollisuus opiskeluaikana vähintään yhden kuukauden harjoitteluun työelämässä (harjoittelu lakimiestehtävissä tai tiedekunnan järjestämä harjoittelu).

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on antaa oikeustieteen opiskelijalle mahdollisuus tutustua lakimiehen työtehtäviin eri aloilla ja harjoitella yliopistossa hankitun teoreettisen tiedon soveltamista käytännössä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämävalmiuksia yliopisto-opiskelun ohella ja auttaa opiskelijaa saamaan kontakteja työelämään.

Sisältö

Käytännön harjoittelua 1 kuukausi. Harjoittelu sisältää työtehtävään ja työssä tarvittavaan juridiikkaan perehtymisen joko ryhmässä tai yksin ja opitun soveltamisen käytäntöön harjoittelupaikan osoittaman ohjaajan johdolla.

Toteutustavat

Suurin osa harjoittelupaikoista on Turun seudulla, mutta paikkoja on myös muualla Suomessa. Opiskelija on harjoittelupaikassa opiskelijan, ei työntekijän asemassa. Harjoittelusta ei makseta rahallista korvausta eikä opiskelija ole oikeutettu erilliseen työtodistukseen. Opintorekisteriin kirjataan harjoittelun suorittaneelle opintopistemäärän lisäksi harjoittelun suorituspaikka.

Opiskelija voi hyväksilukea ON- ja OTM-tutkintojen muihin opintoihin (ent. valinnaiset opinnot) yhteensä enintään 12 opintopistettä käytännön harjoittelua tiedekunnan hyväksymistä kolmesta eri harjoittelumuodosta, ottaen huomioon jo suoritettujen harjoittelujen asettamat rajoitukset. Opintojaksosta ei voi saada opintopisteitä kahteen kertaan. Yhtä opintosuoritusta ei voi myöskään koota useasta eri työsuhteesta. Lisäksi saman työnantajan palveluksessa, samoissa tai olennaisesti samankaltaisissa työtehtävissä suoritetusta harjoittelusta voi saada vain yhden harjoittelun opintosuorituksen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Käytännön harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoituksen mukaan ja raportin toimittaminen yliopisto-opettajalle. Raporttiin liitetään harjoittelupaikan antama todistus harjoittelun suorittamisesta. Opiskelijan kirjoittama raportti on vapaasanainen ja esseemuotoinen. Raportista on käytävä ilmi, miten tiedekunnassa opittuja tietoja ja taitoja on sovellettu työssä, ja sen tulee sisältää työnantajan esittely. Raportin suositeltava pituus on noin 3 sivua.
Harjoittelua koskevat määräykset tulevat voimaan 15.6.2011 lukien siten, että huomioon ei oteta harjoittelua, joka on päättynyt ennen 15.6.2011.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

AJANKOHTA: Mahdolliset harjoittelukuukaudet ovat syksyn haussa loka-, marras-, joulu- ja tammikuu ja kevään haussa helmi-, maalis-, huhti-, touko- ja syyskuu. Hakuajat, ilmoittautumisohjeet ja tulosten julkistuspäivät ilmoitetaan tiedekunnan intranetsivuilla. Opiskelija voi ilmoittautua suosituimmuusjärjestyksessä enintään kolmeen eri harjoittelupaikkaan. Harjoitteluun valitut opiskelijat vahvistavat harjoittelupaikkansa intranetissä ilmoitetulla tavalla. Mikäli opiskelija joutuu vahvistamisen jälkeen perumaan osallistumisensa opintojaksolle, tulisi peruminen tehdä vain erittäin painavista syistä. Mahdollisista peruutuksista on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse osoitteen oik-opi@utu.fi.

Harjoittelijoiden valinta

Tullakseen valituksi, opiskelijan tulee täyttää harjoittelun yleiset edellytykset sekä harjoittelupaikan mahdollisesti asettamat erityisedellytykset. Harjoittelijoiden valinnassa otetaan huomioon oikeustieteelliseen tutkintoon suoritettavien opintojen kokonaismäärä niin, että muita opintoja (ent. valinnaiset opinnot) voi olla enintään 50 opintopistettä.

Valinta suoritetaan ensisijaisesti niiden opiskelijoiden kesken, jotka ovat asettaneet ko. harjoittelupaikan suosituimmuusjärjestyksessä etusijalle ja joiden opintopistemäärä ilmoittautumisajan päättyessä on suurin. Valinnassa otetaan huomioon aikaisemmat harjoittelut, ja valinta tehdään:
1) ensisijaisesti niiden opiskelijoiden kesken, jotka eivät ole suorittaneet aikaisemmin Harjoittelu lakimiestehtävissä -opintojaksoa eivätkä 3 kk harjoittelua tiedekunnan järjestämässä harjoittelussa;
2) mikäli tämän jälkeen harjoittelupaikkoja jää vapaaksi, täytetään paikat niiden kesken, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet 3 kk harjoittelun tiedekunnan järjestämässä harjoittelussa, mutta eivät Harjoittelu lakimiestehtävissä -opintojaksoa;
3) mikäli harjoittelupaikkoja jää yhä vapaaksi, täytetään ne niiden kesken, jotka ovat aikaisemmin suorittaneet sekä 3 kk harjoittelun tiedekunnan järjestämässä harjoittelussa että Harjoittelu lakimiestehtävissä -opintojakson. Opiskelija ei voi kuitenkaan suorittaa Harjoittelu lakimiestehtävissä -opintojaksoa kahteen kertaan samassa harjoittelupaikassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School