Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1077 Harjoittelu opiskelijan itse hankkimassa työpaikassa 2–6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Minna Pappila, harjoitteluneuvonta: opintopäällikkö, koulutussuunnittelija ja opintoneuvoja

Yleiskuvaus

Työharjoittelun tavoitteena on edistää opiskelijan työelämään sijoittumista ja parantaa opiskelijan opiskelumotivaatiota. Harjoittelun suorittaminen ei vaikuta tiedekunnan tukemien harjoittelupaikkojen (OTMV1076) tai Harjoittelu lakimiestehtävissä (OTMV1075) harjoittelupaikkojen saamiseen.

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on antaa oikeustieteen opiskelijalle mahdollisuus tutustua lakimiehen työtehtäviin eri aloilla ja harjoitella yliopistossa hankitun teoreettisen tiedon soveltamista käytännössä Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämävalmiuksia yliopisto-opiskelun ohella ja auttaa opiskelijaa saamaan kontakteja työelämään.

Sisältö

Opiskelija hankkii itse työpaikan. Työtehtävien tulee olla juridiikkaan liittyviä ja opiskelijan on sovellettava tiedekunnassa omaksumaansa tietoa työssään. Esimerkiksi tavallinen toimistotyö juridiikan alalla toimivassa yrityksessä ei, ilman juridisten työtehtävien suorittamista, oikeuta opintopisteisiin.
Juridinen työ voi pitää sisällään:
- juridisten asiakirjojen laadintaa (ei kuitenkaan esim. valmiiden koneellisten maksuvaatimusten tms. täyttäminen);
- lainsäädäntöön ja/tai sopimusehtoihin perustuvien päätösten tekemistä;
- liikkeenjohdollisia työtehtäviä, jotka sisältävät mm. yhtiöoikeudellista, työoikeudellista ja kirjanpito-oikeudellista pohdintaa;
- oikeudellista neuvontaa;
- lainsäädännön soveltamista viranomaistehtävässä;
- juridisten selvitysten ja muistioiden laatimista ja vaativaa juridista tiedonhakua ja sen soveltamista käytännössä;
- oikean juridisen toimenpiteen valitsemiseen kohdistuvia työtehtäviä;
- vaativia toimisto- tai kirjaamistehtäviä (esim. käräjäsihteeri, kirjaamistehtävät tuomioistuinlaitoksessa);
- avustavia tehtäviä, joissa harjoittelija ohjaa prosessia omilla valinnoillaan ja selvityksillään.
Tehtävien juridista luonnetta arvioidaan kuitenkin aina kokonaisuutena. Yksittäisten juridisen työn määritelmän toteuttavien työtehtävien toteuttaminen ei kuitenkaan tee koko työharjoittelusta juridiseksi työksi hyväksyttävää, mikäli valtaosa muista työtehtävistä ei tätä määritelmää täytä.
Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti. Tiettyihin ulkomaan harjoittelukohteisiin on mahdollista saada Erasmus-apuraha. Tarkempaa tietoa tarjoaa Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut.

Toteutustavat

Opiskelija voi hyväksilukea ON- ja OTM-tutkintojen muihin opintoihin (ent. valinnaiset opinnot) yhteensä enintään 12 opintopistettä käytännön harjoittelua tiedekunnan hyväksymistä kolmesta eri harjoittelumuodosta, ottaen huomioon jo suoritettujen harjoittelujen asettamat rajoitukset. Lisäksi saman työnantajan palveluksessa, samoissa tai olennaisesti samankaltaisissa työtehtävissä suoritetusta harjoittelusta voi saada vain yhden opintosuorituksen. Yhtä opintosuoritusta ei voi myöskään koota useasta eri työsuhteesta. Opintojakson voi suorittaa enintään kaksi kertaa. Opintojaksosta voi kuitenkin saada yhteensä enintään 6 opintopistettä enintään kahdesta eri työ-/harjoittelupaikassa hankitusta työkokemuksesta (esim. 2 op + 4 op) mikäli em. ehdot täyttyvät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Ainoastaan oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittamisen aloittamisen jälkeen tehty työharjoittelu tai hankittu työkokemus voidaan hyväksilukea tutkintoon. Harjoittelua koskevat määräykset tulevat voimaan 15.6.2011 lukien siten, että huomioon ei oteta harjoittelua tai työkokemusta, joka on päättynyt ennen 15.6.2011.
Yhden kuukauden kokoaikainen (vähintään 35 tuntia viikossa) työskentely oikeuttaa 2 opintopisteeseen. Osa-aikainen työskentely suhteutetaan työssäolotuntien mukaan kokoaikaiseen työskentelyyn.
Opiskelija palauttaa työharjoittelujakson päätyttyä yliopisto-opettajalle hakemuksen työharjoittelun hyväksilukemisesta, työharjoitteluraportin sekä kopion työtodistuksesta tai todistuksen harjoittelun suorittamisesta. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi riittävän yksityiskohtaisesti työtehtävien juridinen luonne sekä viikoittainen työtuntimäärä.
Opiskelijan kirjoittama raportti on vapaasanainen ja esseemuotoinen. Raportista on käytävä ilmi, miten tiedekunnassa opittuja tietoja ja taitoja on sovellettu työssä, ja sen tulee sisältää työnantajan esittely. Raportin suositeltava pituus on noin 3 sivua.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School