Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0928 A10. Proseminaari ja kandidaatin tutkielma, P pääaineopiskelijoille 10 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori Riitta Pyykkö
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2011–2012 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
VEKI0850 perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa ohjattuna rajata tutkimuskysymyksen. Hän osaa hakea tietoa ja käyttää lähteitä sekä viitata niihin ja hallitsee tieteellisen esitystavan perusteet.

Sisältö

Osallistuminen proseminaarin johdantojaksoon ja seminaari-istuntoihin, kandidaatintutkielma (15-20 sivua) ja sen esittely seminaarissa sekä toisen opiskelijan tutkielman opponointi

Toteutustavat

seminaari ja itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

osallistuminen seminaariin ja venäjänkielinen tutkielma sekä kypsyyskoe opiskelijan vahvimmalla kielellä

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
kypsyyskokeen osalta hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi

Lisätietoja

Kandidaatintutkielma on proseminaarissa käsitelty, mahdollisesti täydennetty ja kieliasultaan (venäläisen lehtorin kanssa) korjattu seminaarityö, jossa opiskelija on esittänyt rajatun tutkimusongelman ja aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen käsitellyt sitä. Kandidaatintutkielma laaditaan alan tieteellisiä periaatteita noudattaen. Proseminaari ja kandidaatintutkielma suoritetaan pääaineessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet