Curricula Guides

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Fysiikan linja

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Physics and Astronomy
avaa kaikki

Fysiikan linja

Avaruusfysiikan erikoistumisala 120 op
Syventävissä opinnoissa perehdytään teoreettisen ja kokeellisen avaruusfysiikan eri osa-alueisiin. Tavoitteena on antaa käsitys Auringon, heliosfäärin ja kosmisen säteilyn fysiikasta ja tutkimusmenetelmistä. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee alan keskeiset teoreettiset formalismit ja on perehtynyt tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja laitteistoihin. Avaruusfysiikan opinnot tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet perehtyä myös elektroniikan laiterakentamiseen ja hiukkassäteilyn mittaamisessa käytettäviin ilmaisimiin.
Pakolliset syventävät opintojaksot, avaruusfysiikka 44 op
Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op.
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
Valinnaiset syventävät opintojaksot 39–76 op
Avaruusfysiikassa ei ole pakollisia syventäviä kursseja. Plasmafysiikka on kuitenkin alan keskeinen osa-alue ja plasmafysiikan kurssin suorittaminen on suositeltavaa. Oheisesta listasta poikkeavista valinnaisista opintojaksoista on sovittava erikseen.
Sivuaineopinnot 0–37 op
Suositeltavia sivuaineita ovat informaatioteknologia, tähtitiede, teoreettinen fysiikka ja liiketoimintaosaaminen.
Lääketieteellisen tekniikan fysiikan erikoistumisala 120 op
Lääketieteellisen tekniikan fysiikka tutustuttaa opiskelijan kiinteiden materiaalien rakenteisiin, niiden tutkimusmenetelmiin sekä lääketieteen tekniikkaan, mittausmenetelmiin ja biolääketieteen tutkimuksen instrumentaatioon. Opintokokonaisuus tukee koulutusohjelmasta valmistuvien mahdollisuuksia toimia tutkimusja kehitystehtävissä bioalan instrumentaatiota kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa sekä antaa hyvät valmiudet sairaalafyysikkokoulutukseen aikoville.
Pakolliset fysiikan opinnot 56 op
Suoritettava kaikki tässä mainitut opinnot. Mikäli osa näistä sisältyy jo LuK-tutkintoon, tilalle suoritetaan muita opintoja sopimuksen mukaan. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op.
Biolääketieteen tekniikan sivuaineopintokokonaisuus 40 op
Sivuaineopinto-oikeudesta päättää lääketieteellinen tiedekunta. Kokonaisuus koostuu pakollisista opinnoista 23 op, vaihtoehtoisisita opinnoista 5 op ja biolääketieteen opinnoista 12 op.
Vaihtoehtoiset opinnot 5 op
Suoritettava vähintään 5 op. BIMA2103 on valinnainen opintojakso, vaikka jakson nimessä sanotaankin Mandatory.
Biolääketieteen opinnot 12 op
Suoritettava vähintään 12 op. Kurssi ANAT1308 on pakollinen ja se on suoritettava ennen muita osakokonaisuuden opintoja. Muiden kurssien pääsyvaatimuksena on, että ANAT1308 on suoritettu.
Materiaalitutkimuksen erikoistumisala 120 op
Materiaalitutkimuksen erikoistumisalan opinnot antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet ymmärtää ja kehittää erityyppisten materiaalien rakennetta ja ominaisuuksia yksittäisistä molekyyleistä ja nanohiukkasista metalli- komposiitti- ja puolijohdekerrosmateriaaleihin. Teoriaopintoja täydentävät kokeelliset menetelmäkurssit, joissa mittausmenetelmien fysikaalisten periaatteiden lisäksi tutustutaan teollisessa tuotekehityksessä yleisten tutkimuslaitteiden toimintaan ja käyttöön. Siltana teoreettisen ja kokeellisen tutkimuksen välillä toimii moderni laskennallinen materiaalitutkimus, johon linja tarjoaa hyvät mahdollisuudet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista kiihdytinpohjaiseen molekyylien, klustereiden ja pintojen rakenteen perustutkimukseen sekä teoreettiseen materiaalitutkimukseen.
Pakolliset syventävät opintojaksot 44 op
Jos opiskelijan pääaineena on materiaalitiede ja LuK-tutkintoon ei sisälly kursseja FFYS6013 Materiaalitieteen peruskurssi tai FFYS6000 Aineen nano- ja mikrorakenteen kuvantamismenetelmät, niin ne on suoritettava tässä vaiheessa, jolloin suoritettava vähintään 52 op. Erikoistyö ja työharjoittelu yhteensä 9 op. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös materiaalitiede pääaineena (MFYS7000 Pro gradu -tutkielma, materiaalitiede).
FFYS7040 Työharjoittelu, 0–6 op
Syventävät teoriaopinnot 28 op
Suoritettava seuraavista vähintään 28 op sisältäen kaksi opintojaksoista FFYS7016, FFYS7017, TFYS7007, FFYS7025
Sivuaineopinnot, materiaalitutkimus 0–32 op
Hyväksyttäviä sivuaineita ovat informaatioteknologia, matematiikka, kemia, geologia, teoreettinen fysiikka ja liiketoimintaosaaminen. Informaatioteknologian, kemian ja liiketoimintaosaamisen kokonaisuudet on kuvattu fysiikan LuK-tutkinnon vaatimuksissa. Muista sivuaineista keskusteltava erikseen.
Department of Physics and Astronomy
DP in Physical Sciences
Finnish Study Modules