Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian tohtori, FT (240 op)

Osaamistavoitteet

Tohtorin tutkinnon suorittaneen tulee osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan,
siihen liittyviin tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan, pystyä soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti oman tutkimusalueen piirissä tieteellisen tutkimuksen menetelmiä, pystyä luomaan itsenäisesti uutta
tietoa sekä kyetä toimimaan työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja
kansainvälisessä yhteistyössä. Tohtorin tutkinnon suorittanut toimii eettisesti ja edistää tieteen
avoimuutta. Hän on verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti. Tieteellisen asiantuntijuuden
lisäksi hänellä on hyvät työelämävalmiudet.

Lisäksi kullakin tohtoriohjelmalla on tohtoriohjelmakohtaiset osaamistavoitteet.

Sisältö

Jatko-opinnot 60 op sekä väitöskirjatutkimus ja sen julkinen puolustaminen väitöstilaisuudessa
180 op.

Tohtorikoulutusta suoritetaan kuuluen tohtoriohjelmaan, joista FT-tutkinnon voi suorittaa Biologian,
maantieteen ja geologian tohtoriohjelmassa (BGG), Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelmassa
(DPMLS), Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelmassa (PCS) sekä Matemaattistietoteknisessä
tohtoriohjelmassa (MATTI).

Lisäksi matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa FT-tutkinnon voi suorittaa myös kuuluen lääketieteellisen tiedekunnan Turun yliopiston Kliiniseen tohtoriohjelmaan (TKT) tai Lääketutkimuksen tohtoriohjelmaan (DRDP), jolloin tohtorikoulutettavat noudattavat matemaattisluonnontieteellisen
tiedekunnan voimassa olevaa opinto-opasta, ottaen kuitenkin soveltuvin osin huomioon tohtoriohjelmansa vaatimukset.

Kaikki yliopiston tohtorikoulutettavat kuuluvat tiedekuntiensa tohtoriohjelmien kautta Turun yliopiston
tutkijakouluun. Kullakin tohtoriohjelmalla ovat tohtoriohjelmakohtaiset tutkinnon sisältöä tarkentavat
opetussuunnitelmat.

Edellytykset

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön, joka on suorittanut
suomalaisessa korkeakoulussa soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan vastaavan soveltuvan
tutkinnon.

Tieteellisiin jatko-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla tiedekunta toteaa muutoin
olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. (Yliopistolaki 558/2009, 37 §).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
avaa kaikki

Filosofian tohtori, FT (240 op)

Doctoral Programme in Biology, Geography and Geology (BGG) 240 op
Doctoral studies 60 ECTS 60 op
In the beginning of doctoral studies post-graduate student will do personal post-graduate study plan together with the supervisor(s) and the research director, which is meant to ensure that the student obtains the knowledge and skills that are needed to successfully carry out the research on which the PhD thesis is based. The research director is responsible for assessing that the studies fulfil the requirements for a PhD degree. The studies can include, apart from courses specifically tailored for doctoral students, also intermediate to advanced level courses targeted at BSc or MSc students. As a rule, basic courses meant for BSc students cannot be included in a doctoral degree. Courses given at any recognised university in Finland or abroad are eligible.
Doctoral Programme in Physical and Chemical Sciences (PCS) 240 op
Jokainen PCS tohtoriohjelman tohtorikoulutettava laatii itselleen jatko-opintosuunnitelman hakiessaan tohtoritutkinnon suoritusoikeutta. Suunnitelma tehdään yhteistyössä ohjaajan ja valvojan kanssa. Suunnitelmaa voidaan päivittää opintojen kuluessa sopimalla ohjaajan ja valvojan kanssa muutoksista. Väitöstyötä valvova professori vastaa, että tohtorikoulutettavan jatko-opinnot kelpaavat jatkotutkintoon.
DPCS Doctoral Dissertation, 180 ECTS
Tutkimusalan opinnot 25–40 op
Henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti tohtorikoulutettava suorittaa oman alansa jatko-opintoja. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Alla on lueteltu PCS tohtoriohjelman koordinoimat jatko-opintosuoritukset.
DPCS0036 Book Exam, 1–8 op
DPCS0007 PCS Seminar, 1–4 ECTS
DPCS0023 Summer school, 1–15 ECTS
Tutkimusalaa tukevat opinnot 0–20 op
Tohtorikoulutettava voi sisällyttää tutkintoonsa sellaisen sivuaineen opintoja, joka tukee koulutettavan omaa pääainetta. Tutkintoon voidaan lisäksi hyväksyä suorituksia, jotka tukevat tieteellisenä asiantuntijana toimimista. Alla on listattuna PCS tohtoriohjelman koordinoimat opinnot.
DPCS0020 Scientific publication, 2–4 ECTS
DPCS0030 Teaching as a demonstrator, 1–10 ECTS
DPCS0033 Teaching as a lecturer, 1–10 ECTS
Liikkuvuutta ja urakehitystä tukevat opinnot 4–20 op
Suoritettava vähintään 4 op. Postereista ja suullisista esiintymistä konferensseissa hyväksytään tutkintoon enintään 14 op.
Yleiset asiantuntijuutta kehittävät opinnot 2–20 op
Pakollinen kurssi on FILY1003 tai jokin vastaava tutkimuksen etiikan kurssi. Tässä on listattuna esimerkkejä mahdollisista kursseista, myös muita kuin tässä listattuja kursseja voi suorittaa, katso lisää UTUGS:n sivuilta.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Astrobiologia
Tieteelliset jatkotutkinnot, mat.