Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus

ENGLANNIN KIELI, ENGLANNIN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS

 

YLEISTÄ

Oppiaineen antaman koulutuksen tavoitteena on englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kansainvälisen viestinnän monipuolinen asiantuntijuus. Opiskelu edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista englannin ja suomen kielen taitoa, hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Opetus annetaan pääasiassa englannin kielellä, mutta etenkin kääntämisen ja tulkkauksen linjalla korostuu myös suomen kielen hallinta. Käsiteltäviin aiheisiin sovelletaan opintojen alusta asti tieteellisiä lähestymistapoja.

 

Oppiaineessa on viisi opintolinjaa: diskurssintutkimus, filologia (historiallinen kielentutkimus), kirjallisuudentutkimus, kääntäminen ja tulkkaus sekä toisen kielen oppiminen.

 

Ennen syksyä 2010 opintonsa aloittaneet suorittavat opintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

 

Opettajan pätevyys ja pedagogiset opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden lisäksi on englannin kielen opintojen lisäksi suoritettava ns. opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogisiin opintoihin pyritään erikseen. Hakevilta edellytetään vähintään arvosana 3 Pronunciation Active testissä (osa Spoken English -kurssia P1). Suoritettuna on oltava vähintään 50 op englannin kielen opintoja.

 

Valinnassa ovat etusijalla muiden kuin kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijat. Mikäli kiintiössä on tilaa, voi myös kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelija tulla valituksi.

 

Vuosien 2005–2010 opetussuunnitelmien mukaisia englannin kielen kääntämisen ja tulkkauksen opintokokonaisuuk­sia on ennen pedagogisiin opintoihin pyrkimistä täydennettävä seuraavilla englantilaisen filologian kursseilla:

– perusopinnot: English Phonetics (2 op)

– aineopinnot: Contemporary Literatures in English (8 op)

– syventävät opinnot: Päivi Pietilän kanssa sovittava Second Language Acquisition ‑kirjatentti (5 op).

 

Sivuaineopiskelijan on suoritettava opintojaksot English Phonetics ja Contemporary Literature. Ks. tarkemmat tiedot oppiaineen Internet-sivuilta osoitteesta http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/engtra/opiskelu/neuvonta/opettajaksi.html.

Opintojak­sot sisällytetään tutkinnon vapaisiin opintoihin.

 

Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot

Kääntämisen ja tulkkauksen linjalle hakeudutaan suorittamalla esittelykurssi, joka koostuu osioista ”Johdatus käännösviestinnän ammatteihin” sekä ”Käännösteoriat ja -tutkimus". Nämä osiot suoritettuaan opiskelija voi ilmoittautua harjoituskurssille Englanti–suomi I, jolle otetaan enintään 36 opiskelijaa. Mikäli harjoituskurssille ilmoittautuneita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa, suoritetaan karsinta kurssien ”Johdatus käännösviestinnän ammatteihin” sekä ”Käännösteoriat ja tutkimus” arvosanojen perusteella.

 

Englanti–suomi I -kurssille hyväksyttyjen suositellaan aloittavan kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot. Kokonaisuuden laajuus on 15 op (pääaine) tai 11 op (sivuaine), ja sen voi sijoittaa sivuaineeksi joko HuK- tai FM-tutkintoon. Kun kaikki kurssit on suoritettu, niistä haetaan kokonaisuusmerkintä Ulla Palomäeltä.

 

Tulkkauksen opinnot sisältyvät opetusohjelmaan valinnaiskursseina. Varsinaisten tulkkauskurssien lisäksi tulkkauksesta kiinnostuneille suositellaan kursseja ”Kansainväliset järjestöt ja EU-tietous” ja ”Kansainväliset suhteet” sekä tutustumista tulkkauksen tutkimukseen. Kursseilla harjoitellaan tulkkauksen perustaitoja ja perehdytään tilanteisiin, joissa tulkkausta tarvitaan. Ammattitulkin pätevyyden voi saada Kääntämi­sen ja tulkkauksen keskuksen järjestämässä konferenssi­tulkkauskoulutuksessa, johon voi pyrkiä suoritettuaan maisterin tutkinnon.

 

Linjan vaihtaminen

Toiselle linjalle voi aineopinnoissa hakeutua suorittamalla sen esittelykurssin (ns. core course) ja proseminaarin sekä mahdolliset muut linjan edellyttämät opinnot. Syventävissä opinnoissa linjan vaihtamista on lisäksi anottava erikseen oppiaineesta saatavalla lomakkeella.

 

Ennen vuotta 2010 aloittaneiden on otettava yhteyttä assistenttiin, mikäli he haluavat vaihtaa kääntämisen ja tulkkauksen linjalta jollekin filologialinjalle (diskurssintutkimus, historiallinen kielentutkimus, kirjallisuudentutkimus ja toisen kielen oppiminen) tai päinvastoin.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet