Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Klassillinen arkeologia

KLASSILLINEN ARKEOLOGIA

 

Klassillinen arkeologia on yleissivistävä op­piaine, joka täydentää eten­kin klassillisten kiel­ten, kulttuurihis­torian, arkeologi­an sekä taide­historian opintoja, mutta soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnos­tuneita antiikin kulttuu­ri­perin­nöstä, antiikin esineellisestä kult­tuu­rista ja Välime­ren maiden esihistoriasta. Klassil­lises­sa arkeologias­sa voi­daan suorittaa perus- ja aineopin­not, ja tiedekuntaan hyväk­sy­tyt voivat vapaasti valita sen sivuai­neekseen.

 

Klassilli­sen arkeologi­an opetus ja kuulustelut toteutetaan yh­teistyössä klassillisten kielte­n ja antiikin kulttuurin, arkeo­logian ja kulttuu­rihistorian oppiainei­den kanssa. Opiskelijaksi ilmoit­taudu­taan klas­sil­listen kielten yliopisto-opettajalle. Yhteys­henkilöt ovat arkeolo­gian lehtori, klassillisten kielten yliopisto-opettaja ja kulttuurihistorian tutkijatohtori. Klassillisen ar­keologian perus- ja aineopintojen kokonaisuusmerkinnät antaa klassillisten kielten yliopisto-opettaja. Koska opintojen suorittaminen vaatii opetuksen vähäisyyden vuoksi paljon itsenäistä työskentelyä ja opintojen päällekkäisyys aiheuttaa monilla opiskelijoilla paljon korvattavia opintojaksoja, tekee jokainen opiskelija opintojen aluksi henkilökohtaisen opintosuunni­telman, johon kirjataan kokonaisuuteen aiotut jaksot. Suunnitelma laaditaan yhdessä klas­sillisten kielten yliopisto-opettajan kanssa ja sitä voidaan myöhemmin tarkistaa.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet