Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaiset kielet

POHJOISMAISET KIELET

 

Pohjoismaisten kielten oppiaine käsittää kaikki pohjoismaiset kielet eri kehityskausineen ja pohjoismaisen kielialueen kulttuuriolot laajassa merkityksessä. Opinnoissa pääpaino on kuitenkin ruotsin kielessä. Muista pohjoismaisista kielistä sisältyvät aineopintoihin pakollisina norjan ja tanskan peruskurssit. Syventävissä opinnoissa, kieliharjoittelussa ja esimerkiksi pohjoismaisten kielten kesäkursseilla opiskelija voi oman valintansa mukaan perehtyä myös laajemmin eri pohjoismaisiin kieliin. Vaikka hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito on yksi opintojen keskeisistä tavoitteista, opinnoissa pääpaino on kuitenkin teoreettisten tietojen saavuttamisessa.

 

Pohjoismaisten kielten opinnot antavat valmiudet ruotsin kielen opettajan ammattiin, mikäli tutkintoon liitetään opettajan pedagogiset opinnot. Opinnot antavat myös valmiudet moniin muihin työtehtäviin, jotka edellyttävät erittäin hyvää ruotsin kielen taitoa, muiden pohjoismaisten kielten hyvää tuntemusta sekä pohjoismaiden yhteiskunta- ja kulttuuriolojen tuntemusta. Opinnot kehittävät myös yleisiä akateemisia valmiuksia.

 

Tarkempia tietoja kurssien ajankohdista ja niille ilmoittautumisesta sekä muista opintoihin liittyvistä asioista saa oppiaineen verkkosivuilta sekä oppiaineen ilmoitustauluilta.

 

OPINTOJAKSOT JA -KOKONAISUUDET

 

Seuraavassa on esitetty pohjoismaisten kielten opintokokonaisuudet ja opintojaksot. Nämä kurssivaatimukset koskevat myös niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa aikaisempien vaatimusten mukaan. Aikaisempien vaatimusten mukaan suoritetut opintojaksot hyväksytään osaksi nykyisiä vaatimuksia. Opintojen vastaavuuksia koskevissa kysymyksissä voi kääntyä tohtorikoulutettavan puoleen.

 

Kieliharjoittelu kuuluu pakollisena pohjoismaisten kielten syventäviin opintoihin ja tämä tulee ottaa huomioon hyvissä ajoin opintoja suunniteltaessa.

 

Kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja verkkosivulla elokuun lopussa. Oppiaineen esittelyluento pidetään viikolla 35. Opetus alkaa viikolla 36.

 

Lukuvuoden 2011–2012 opetusperiodit ovat:

 

I periodi 5.9.2011–30.10.2011

II periodi 31.10.2011–18.12.2011
III periodi 9.1.2012–4.3.2012
IV periodi 5.3.2012–6.5.2012

 

 

Pakolliset opintojaksot:

 

Perusopinnot (Grundstudier), 25 op

 

P1. Inledning till studierna i nordiska språk, 3 op

P2. Uttal och fonetik, 2 op

P3. Textproduktion, 4 op

P4. Normativ grammatik, 6 op

P5. Modern svensk litteratur, 5 op

P6. Realiaverkstad, 5 op

 

Aineopinnot (Ämnesstudier), 45/35 op

 

A1. Nordistiken som vetenskap, 3 op

A2. Svenskans struktur, 5 op

A3. Svenskans variation, 5 op

a. Social variation, 2 op

b. Diakronisk och regional variation, 3 op

A4. Text och översättning, 4 op

A5. Muntlig presentation, 2 op

A6. Norska i grannspråksperspektiv, 4 op

A7. Danska i grannspråksperspektiv, 4 op

A8. Specialiseringskurs 1, 4 op

A9. Specialiseringskurs 2, 4 op

A10. Proseminarium och kandidatuppsats, 10 op

 

Syventävät opinnot (Fördjupade studier), 80/60 op

 

S1. Språkpraktik, 3 op

S2. Boktentamen i språkteori, 5 op

S3. Metodik och seminarium, 12 op

S4.– S7. Fördjupningskurser (4 kurser), 20 op

S8. Avhandling pro gradu, 40 op

/ Biämnesavhandling, 20

Valinnaiset opintojaksot:

 

Lukuvuonna 2011–2012 on mahdollista suorittaa seuraavat aineopintojen valinnaiset opintojaksot (A8/9, 4 op):

 

Litterär analys och stilistik (kirjatentti)

Svenska litteraturklassiker (luentokurssi, sl/kirjatentti, kl)

Svenska som andraspråk (kirjatentti, sl/luentokurssi, kl)

Översättningsvetenskap (kirjatentti)

 

Lisäksi aineopintojen valinnaisina opintojaksoina on mahdollista suorittaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämiä kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimia kursseja (ks. alla).

 

Huom! Ainakin yhden aineopintojen valinnaisista opintojaksoista (A8/9) tulee olla oppiaineen oma luentokurssi tai kirjatentti.

 

Aineopintojen kirjatentit suoritetaan laitostenttipäivinä.

 

Syventävien opintojen blokit S4–S7 ja niiden valinnaiset opintojaksot lukuvuonna 2011–2012:

Opiskelija valitsee vähintään neljä opintojaksoa vähintään kolmesta eri blokista.

 

S4. Svenskans variation, 5 op

Språkvård och språkriktighet (kirjatentti)

Svenskan i tal och samtal (kirjatentti)

Finlandssvenska (luentokurssi, sl/kirjatentti, kl)

Sociolingvistik (luentokurssi, kl)

Andraspråksinlärning och inlärarsvenska (kirjatentti)

Tvåspråkighet (kirjatentti)

 

S5. Nusvenskans struktur, 5 op

Svensk lexikologi och fraseologi (kirjatentti)

Svensk syntax (kirjatentti)

Textforskning (kirjatentti)

Namnforskning (kirjatentti)

 

S6. Nordisk litteratur, 5 op

Nordisk kriminallitteratur (luentokurssi, sl)

 

S7. Grannspråk, 5 op

Fördjupningskurs i danska språket (luentokurssi)

De nordiska språkens historia (luentokurssi, kl)

Norrönt (luentokurssi, sl)

 

Syventävien opintojen kirjatentit (mukaan lukien S2 Boktentamen i språkteori) suoritetaan tiedekunnan tenttipäivinä.

 

Lisäksi syventävien opintojen valinnaisina opintojaksoina on mahdollista suorittaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämiä kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimia kursseja (ks. alla).

 

Huom! Ainakin kolmen syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista (S4-S7) tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.

 

KIELIAINEIDEN YHTEISET KURSSIT

 

Seuraavat kieliaineiden yhteiset kurssit ovat pakollisia pohjoismaisten kielten opiskelijoille:

 

Fonetiikan perusteet, 2 op

Yleisen kielitieteen perusteet, 2 op

Suomen kielen rakenne, 2 op

 

Kurssit tulee olla suoritettuina aineopintojen loppumerkintää haettaessa.

 

KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEIDEN LAITOKSEN JÄRJESTÄMÄT KIELIAINEIDEN OPISKELIJOILLE AVOIMET KURSSIT

 

Pohjoismaisten kielten opiskelijat voivat lukuvuonna 2011-2012 suorittaa aine- tai syventävien opintojen valinnaisina opintojaksoina kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämiä kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimia kursseja. Kursseista ilmoitetaan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen verkkosivuilla.

 

Pohjoismaisten kielten oppiaineen verkkosivuilla ja ilmoitustaululla ilmoitetaan, mitkä kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kurssit hyväksytään osaksi pohjoismaisten kielten opintoja. Näistä kursseista ilmoitetaan erikseen, hyväksytäänkö ne aine- vai syventäviin opintoihin. Kurssit pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään oppiaineen opetusohjelmaan. Lisätietoja näiden opintojen sisällyttämisestä pohjoismaisten kielten opintoihin saa myös oppiaineen tohtorikoulutettavalta.

 

Pohjoismaisten kielten syventävien opintojen valinnaisiin opintoihin hyväksytään lukuvuonna 2011-2012 seuraavat kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimet kurssit:

Kieltenvälisiä näkökulmia vuorovaikutukseen internetin keskustelufoorumeilla, 3–5 op

 

Mahdollisista muista pohjoismaisten kielten valinnaisiin opintoihin hyväksyttävistä kursseista ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla, sähköpostilistalla ja verkkosivuilla.

 

Huom!

Ainakin yhden aineopintojen valinnaisista opintojaksoista (A8/9) tulee olla oppiaineen oma luentokurssi tai kirjatentti.

Ainakin kolmen syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista (S4-S7) tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.

 

OPINTOJEN LAAJUUS JA VALINNAISET KURSSIT

Sivuaineopiskelijan on suoritettava vähintään yksi opintojakso perusopinnoista sinä lukuvuonna, jolloin hän on saanut pohjoismaisten kielten opinto-oikeuden. Muutoin hän menettää aineen opinto-oikeuden.

 

Pääaineopiskelija suorittaa aineopinnot vähintään 45 op:n laajuisina. Sivuaineopiskelijan aineopinnot ovat vähintään 35 op:n laajuiset. Syventävien opintojen vähimmäislaajuus on pääaineopiskelijalle 80 op ja sivuaineopiskelijalle 60 op.

 

Aineopintoihin kuuluu pakollisina kaksi valinnaista opintojaksoa A8/9 (specialiseringskurs), jotka suoritetaan kurssista riippuen joko luentokursseina tai kirjatentteinä. Syventäviin opintoihin kuuluvia valinnaisia opintojaksoja (fördjupningskurs) opiskelija valitsee siten, että hänellä on yhteensä vähintään neljä opintojaksoa kolmesta eri blokista (S4–S7). Aineopintoihin kuuluvat valinnaiset opintojaksot sijoitetaan aina aineopintoihin ja syventävien opintojen valinnaiset opintojaksot vastaavasti poikkeuksetta syventäviin opintoihin.

Huom!

Ainakin yhden aineopintojen valinnaisista opintojaksoista (A8/9) tulee olla oppiaineen oma luentokurssi tai kirjatentti.

Ainakin kolmen syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista (S4-S7) tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.

OPINTOJAKSOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

 

Opinto-oppaassa lukee kunkin opintojakson kohdalla, mitä edeltäviä opintoja opiskelijalla tulee olla, jotta hän voi suorittaa kyseisen opintojakson.

 

Proseminaariin voi osallistua vasta kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ja kun aineopinnoista on suoritettu vähintään kurssit A1 Nordistiken som vetenskap, A2 Svenskans struktur, A3 Svenskans variation ja A4 Text och översättning. Proseminaari tulee olla suoritettuna ennen syventä­vien opintojen seminaariin osallistumista.

 

Opintojakso A6 Norska i grannspråksperspektiv suositellaan suoritettavaksi ennen opintojaksoa A7 Danska i grannspråksperspektiv.

 

Aineopintojen valinnaiset opintojaksot tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen valinnaisten opintojaksojen suorittamista.

 

Sivuaineopiskelijat eivät suorita proseminaaria.

 

KANDIDAATINTUTKIELMA JA KYPSYYSNÄYTE

 

Pohjoismaisten kielten pääaineopiskelijan aineopintoihin sisältyy proseminaari ja kandidaatintutkielma. Proseminaarin, kandidaatintutkielman ja siitä kirjoitettavan kypsyysnäytteen laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Sivuaineopiskelija ei osallistu proseminaariin eikä näin ollen laadi kandidaatintutkielmaa. Tarkemmat tiedot löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

 

PRO GRADU -TUTKIELMA JA SIVUAINEEN TUTKIELMA

 

Maisterintutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka sisältyy (pääaineen) syventäviin opintoihin. Tutkielman aihe valitaan yhteistyössä tutkielman ohjaajan kanssa, tavallisimmin seminaariharjoitusten alkuvaiheessa. Seminaarin aikana kirjoitetaan yleensä tutkielman teoriaosuus. Tutkielman laatiminen edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta keskittyä tutkimus- ja kirjoitustyöhön yhtäjaksoisesti vähintään puolen vuoden (sivuaineen tutkielmassa vähintään 4 kuukauden) ajan. Pro gradu -töitä ohjaavat ja tarkastavat molemmat professorit.

 

OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELU JA LOPPUMERKINNÄT

 

Opintojaksojen arvostelussa käytetään asteikkoa 0–5 tai hyväksytty/hylätty.

 

Arvosanat 4 ja 5 edellyttävät sisällön hallinnan lisäksi kielellisesti huoliteltua suoritusta.

 

Opintokokonaisuuksista annetaan erillinen arvosana. Arvosanan saamiseksi tulee hakea loppumerkintä mahdollisimman nopeasti opintokokonaisuuden valmistuttua. Loppumerkintä haetaan oppiaineen toimistosihteeriltä saatavalla tai verkkosivulta tulostettavalla lomakkeella. Täytetty lomake palautetaan toimistoon.

 

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen kuuluvien opintojaksojen painotetun keskiarvon mukaan.

Opintokokonaisuuksien (perus-, aine- ja syventävät opinnot) arvosanoja laskettaessa rajat määräytyvät seuraavasti:

 

painotettu opintokokonaisuuden

keskiarvo arvosana

 

4,5–5 5 ET erinomaiset tiedot

3,5–4,49 4 KT kiitettävät tiedot

2,5–3,49 3 HT hyvät tiedot

1,5–2,49 2 TT tyydyttävät tiedot

1–1,49 1 VT välttävät tiedot

 

 

Opiskelijan tulee suorittaa opintokokonaisuus vähintään hyvin tiedoin (3) voidakseen siirtyä suorittamaan hierarkkisesti seuraavaa opintokokonaisuutta.

 

Opiskelijan on saa­tava perusopinnoista vähintään arvosana 3 (HT) voidakseen jatkaa aineopintoihin ja syventävien opintojen suorittamisen ehtona on vähintään arvosanalla 3 (HT) suoritetut aineopinnot.

 

Merkinnän kieliopintoihin kuuluvasta ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta antaa humanistinen tiedekunta HUK-tutkintotodistusta anottaessa.

 

Opiskelijan on anottava HUK-tutkintoa heti, kun hänellä on siihen tarvittavat suoritukset opintorekisterissä.

 

OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

 

Suuri osa opetuksesta sisältää luentojen lisäksi harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen. Kaikki opintojaksojen mahdolliset suoritustavat on lueteltu opinto-oppaassa.

 

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

 

Pohjoismaisten kielten pääaineopiskelija, jolla on vähintään 50 op pääaineen opintoja sekä ainekohtaiset vaatimukset kuten alla, voi saada opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeuden. Valinta tapahtuu soveltuvuuden arvioinnin perusteella. Lisätietoa opettajan pedagogisista opinnoista tämä oppaan sivuilla.

 

Pohjoismaisten kielten ainekohtaiset vaatimukset ovat opintojaksot P2 Uttal och Fonetik ja A4 Text och översättning suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5). Vanhan tutkintorakenteen mukaan opintoja suorittaneilla vastaavat opintojaksot ovat P4 Uttal ja A1 Översättning.

 

KIELIHARJOITTELU

Kieliharjoittelu (3 op) on pakollinen syventävät opinnot suorittaville ja se on suoritettava viimeistään syventävien opintojen aikana. Kieliharjoittelun tavoitteena on vahvistaa opiskelijan suullista kielitaitoa ja tutustuttaa kohdemaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Harjoittelun tulee sisältää vähintään neljän viikon työ-, opiskelu- tai harjoittelujakso Ruotsissa, jossakin muussa Pohjoismaassa tai Ahvenanmaalla. Kieliharjoittelun voi suorittaa myös Nordkurs-kesäkurssilla tai suorittamalla jostakin aineesta vähintään perusopinnot (25 op) Åbo Akademissa. Harjoittelusta tulee aina keskustella etukäteen oppiaineen harjoitteluvastaavan (tohtorikoulutettava) kanssa. Opiskelija vastaa itse kieliharjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen opintopisteet opiskelijan tulee laatia kieliharjoittelusta raportti, jonka ottaa vastaan tohtorikoulutettava. Ohjeet raportin laatimiseksi löytyvät oppiaineen ilmoitustaululta ja verkkosivuilta.

TYÖHARJOITTELU

 

Opiskelija voi halutessaan sisällyttää opintoihin työharjoittelua (3–5 op) pakollisten opintojaksojen lisäksi. Työharjoittelun voi sijoittaa opinnoissa aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä sellainen opintojen aikana suoritettu omaa alaa koskeva harjoittelu, joka soveltuu oppiaineen opetussuunnitelmaan ja josta on kirjoitettu ohjeiden mukainen raportti. Työharjoitteluksi katsotaan myös oppiaineen sisällä tapahtuva projektiharjoittelu. Työharjoittelun tulee kestää vähintään 2 kuukautta (3 op). Harjoittelusta saa enintään 5 op. Harjoittelusta tulee aina keskustella etukäteen oppiaineen harjoitteluvastaavan (tohtorikoulutettava) kanssa. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen opintopisteet opiskelijan tulee laatia harjoittelusta raportti. Ohjeet raportin laatimiseksi löytyvät oppiaineen ilmoitustaululta ja verkkosivuilta.

 

YLEISET AKATEEMISET VALMIUDET

Oppiaineestamme valmistuva kieliasiantuntija saavuttaa opinnoissaan myös yleisiä akateemisia valmiuksia. Nämä yleiset taidot kehittyvät ja syventyvät vaiheittain opintojen edetessä. Akateemiset valmiudet voidaan jakaa välineellisiin, yhteistoiminnallisiin ja itsenäisen toiminnan taitoihin.

 

Välineellisiä taitoja ovat esimerkiksi taidot etsiä ja soveltaa tietoa sekä kyky ajatella kriittisesti ja luovasti. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään tehokkaasti sekä suullisesti että kirjallisesti, niin omalla äidinkielellään kuin myös ruotsin kielellä. Opinnot valmistavat opiskelijaa myös tuottamaan ja esittämään uutta tietoa pohjoismaisten kielten alalta. Lisäksi erilaiset tekniset taidot kehittyvät opintojen aikana. Esimerkkinä voidaan mainita yleiset atk-valmiudet kuten tekstinkäsittely, tiedonhaku etenkin sähköisistä lähteistä sekä erilaisten verkko-ohjelmien käyttäminen.

 

Yhteistoiminnallisia taitoja ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot ja ryhmätyötaidot. Nämä taidot kehittyvät harjoituskursseilla käytävissä keskusteluissa ja erilaisissa ryhmätöissä.

 

Itsenäisen toiminnan taitoja ovat muun muassa kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja arvioida tietoa kriittisesti. Opiskelija oppii myös erottamaan oleellisen tiedon suurestakin tietomäärästä. Lisäksi hänen valmiutensa suunnitella ajankäyttöään kehittyvät ja hän oppii työskentelemään vastuullisesti ja sitoutuneesti.

 

NORDLIKS JA NORDISKA SOMMARKURSER

 

Pohjoismaisten kielten opiskelija voi hakea ns. Nordliks-stipendiä, jonka turvin hän voi opiskella 1–2 lukukautta jossain pohjoismaisessa yliopistossa. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään soveltuvin osin osaksi pohjoismaisten kielten opintoja joko korvaavina tai valinnaisina opintoina. Oppiaineen Nordliks-yhteyshenkilö on Kirsten Berg.

 

Alkuvuodesta on haussa stipendejä kesällä pidettäville kielikursseille eri pohjoismaihin (Nordkurs). Kurssit hyväksytään kieliharjoitteluna osaksi pohjoismaisten kielten opintoja. Oppiaineen Nordkurs-yhteyshenkilö on Kirsten Berg.

 

Stipendeistä ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustauluilla.

 

JATKOTUTKINNOT JA TUTKIJASEMINAARIT

 

Jatkotutkintoa (filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkintoa) suunnittelevien opiskelijoiden tai maisterien tulee keskustella jatko-opintojen suorittamisesta prof. Marketta Sundmanin ja prof. Camilla Widen kanssa. Jatko-opiskelijat osallistuvat kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiseen tutkijaseminaariin. Tutkijaseminaareista ilmoitetaan laitoksen verkkosivuilla ja oppiaineen ilmoitustaululla. Muista opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa. Opinto-oikeuden saamisesta ja tutkintojen suorittamisesta on tietoja tiedekunnan verkkosivulla.

 

HENKILÖKUNTA

 

Postiosoite: Turun yliopisto / Pohjoismaiset kielet, 20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Juslenia, Henrikinkatu 2

Puhelin: 02 333 5342 (toimisto)

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/pohjoismaisetkielet

 

Henkilökunnan yhteystiedot ovat oppiaineen verkkosivuilla. Vastaanottoajat ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Ilmoitetut vastaanottoajat ovat voimassa opetusperiodien ajan.

 

Professorit:

Sundman, Marketta, FT, pohjoismaisen filologian professori. Puh. 02 333 5348, s-posti marketta.sundman@utu.fi.

Wide, Camilla, FT, pohjoismaisen filologian professori. Puh. 02 333 5346, s-posti camilla.wide@utu.fi.

 

Lehtorit:

Berg, Kirsten M, Cand.philol., pohjoismaisen filologian lehtori. Puh. 02 333 5343, s-posti kirsten.berg@utu.fi.

Borg, Kaj, FL, ruotsin kielen lehtori. Puh. 02 333 5349, s-posti kaj.borg@utu.fi.

Sandelin, Minna, FL, pohjoismaisen filologian lehtori. Puh. 02 333 5341, s-posti minvar@utu.fi.

Tanskan kielen lehtori Claus Madsen (Åbo Akademi, s-posti claus.madsen@abo.fi) on tavattavissa oppiaineessa opetuksen yhteydessä.

 

Tohtorikoulutettava:

Tolvanen, Eveliina, FM. Puh. 02 333 5347, s-posti emtolv@utu.fi.

 

Tuntiopettajat:

Lindroos, Kim, FM, s-posti kim.lindroos@tse.fi.

Sahlstein, Annmari, FM s-posti annsah@utu.fi.

Tuntiopettajat ovat tavattavissa oppiaineessa opetuksen yhteydessä.

 

Toimistosihteeri:

Koch, Kirsi, FM. Puh. 02 333 5342, s-posti kirkoc@utu.fi.

 

Tutkijakoulutettavat:

Alanen, Maiju, FM. S-posti maiju.alanen@tse.fi.

Järvinen, Eeva-Liisa, FM. S-posti Eeva-Liisa.Jarvinen@sls.fi.

Kallio, Hanna, FM.

Kauko, Mikko, FM. S-posti mikkau@utu.fi.

Kerkkä, Karita, FM.

Åberg, Anne-Maj, FM. S-posti amkarls@utu.fi.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet