Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska, ranskan kieli

RANSKA, RANSKAN KIELI

 

Ranskan kielen linja kouluttaa kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita. Asiantuntijuus rakentuu sekä ranskankielisen viestinnän että Ranskan ja ranskankielisten maiden ja kulttuurien tuntemukselle. Asiantuntijuuden ytimenä on kieliasiantuntijuus ts. nykyranskan käytön tuntemus ja hallinta erilaisissa viestintätilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

 

Tutkintojen tavoitteet ranskan kielen linjalla

 

Alempi tutkinto: HuK

tiedolliset perusteet

– kielen kuvauksen osalta hyvät perustiedot

– kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta

– sosiokulttuurisen tiedon perusteet

– valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin

taidolliset perusteet

– tiedontuottamisen perustaidot omalta asiantuntijuusalalta

– hyvä suullinen ja kirjallinen ranskan kielen taito

– akateemisen kielenkäytön perusteet

– kieliteknologian perustiedot ja -taidot

– yleiset akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot

 

Ylempi tutkinto: FM

tiedolliset perusteet

– kielen kuvauksen syventävät tiedot

– kielentutkimuksen hyvä tuntemus ja hallinta; jonkun osa-alueen syventävä osaaminen sekä soveltamistaito

– sosiokulttuurisen tiedon kokonaisuuden hyvä hallinta ja syventävä tuntemus joltakin osa-alueelta

– valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen

taidolliset perusteet

– hyvät tiedontuottamisen taidot

– erinomainen ammatillinen ja akateeminen kielitaito

– kieliteknologian hyvä tuntemus

– erinomaiset akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot

 

Opintojen laajuus

Ranskan kielessä voi suorittaa pääaineessa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 25 op, aineopinnot 45 op ja syventävät opinnot 80 op (sisältää pro gradu -tutkielman 40 op). Sivuaineen opiskelija voi suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 60 op (sisältää sivuaineen tutkielman 20 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa aineopinnot laajempina kuin 45 op ja syventävät opinnot laajempina kuin 80 op.

 

Perusopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana, aineopinnot kahden lukuvuoden aikana ja syventävät opinnot kahden lukuvuoden aikana.

 

Osa opetuksesta annetaan suomen kielellä, joten opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää myös riittävää suomen kielen taitoa.

 

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai verkkosivuilta saatavalla lomakkeella. Perus- ja aineopinnoista merkinnän antaa professori Marjut Johansson ja syventävistä opinnoista merkinnän antaa professori Eija Suomela-Salmi. Kokonaisuuden keskiarvo lasketaan painotetusti jakson opintopistemäärän mukaan, kokonaisuudet arvostellaan viisiportaisella asteikolla (1–5).

 

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

 

Opettajan pedagogiset opinnot

Aineopinnoista lähtien ranskan kielen linjan opiskelijoilla on mahdollisuus valita joko yleinen tai opettajankoulutuksen suuntautumisvaihtoehto. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku alkuvuodesta. Voidakseen hakea opettajan pedagogisiin opintoihin hakijalla pitää olla suoritettuna pääaineesta vähintään 50 op:n opinnot.

 

Lisäksi ranskan kielessä on seuraavat ainekohtaiset vaatimukset:

Uuden tutkintorakenteen mukaan suorittavilla tulee olla suoritettuna kurssit
P7 ja P8a. Kirjallisuuden historia ja teokset, A1 Kielioppi II, A6 Käännös ranska-suomi, A8 Ranskankielinen yhteiskunta-, talous- ja kulttuurielämä I ja II sekä vähintään yksi kurssi suuntautumisvaihtoehdosta A5.2. Ranskan kielen oppiminen ja opettaminen. Lisäksi kurssien A1, A6 sekä A8 keskiarvon tulee olla vähintään hyvät tiedot (3/5).  

Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelleilla tulee olla suoritettuna vähintään yksi kurssi kohdasta A10.-A11. Vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (ks. opinto-opas 2004-2005) sekä kielitaitojaksot vähintään hyvin tiedoin (3/5).

 

Opettajan pedagogisia opintoja suorittamaan haluavien ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan pääaineopiskelijoiden on täydennettävä opintojaan seuraavilla ranskan kielen linjan opinnoilla: Perusopinnot: Kirjallisuuden historia ja teokset (4–5 op), Aineopinnot: Kielioppi II (3 op) ja Suuntautumisvaihtoehdot, ranskan kielen oppiminen ja opettaminen (yksi kurssi, 3 op).

 

Opetusohjelma ja opetukseen osallistuminen

Lukuvuosijakautuu neljään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä.

 

Kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan tarkemmin toimistosta saatavassa opetusohjelmassa, joka julkaistaan myös oppiaineen verkkosivuilla. Opintojakson opintopistemäärän jälkeen ilmoitettu P tarkoittaa pakollista ja V valinnaista kurssia.

 

Suurin osa opetuksesta sisältää luentojen lisäksi harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen. Kaikilla kursseilla on läsnäolovelvollisuus, sallitut poissaolotunnit ilmoitetaan kurssin alussa.


HENKILÖKUNTA, Ranskan kieli

Osoite: Ranska, Juslenia, 20014 Turun yliopisto.

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/ranskankieli/.

 

Professorit:

Suomela-Salmi, Eija, FT. Puh. 333 5350, s-posti eisusa@utu.fi

Johansson, Marjut, FT. Puh 333 6042, s-posti marjut.johansson@utu.fi

 

Lehtori:

Dervin, Fred, FT, DèL, dosentti. Puh. 333 6041, s-posti freder@utu.fi

 

Yliopisto-opettajat:

Cozma, Ana-Maria, DèL. Puh. 333 5353, s-posti ana-maria.cozma@utu.fi

Mutta, Maarit, FT, dosentti. Puh. 333 5352, s-posti maarit.mutta@utu.fi

 

Assistentti:

Laippala, Veronika, FM. Työvapaalla 31.12.2011 saakka

 

Tohtorikoulutettavat:

Luodonpää-Manni, Milla, FM. Työvapaalla 31.12.2011 saakka

Ahonen, Mirka, FM. Puh. 333 5356, s-posti mirka.ahonen@utu.fi


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet