Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus

RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS

 

Yleiset tavoit­teet ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla

  1. Pätevyys kansainvälisen viestinnän tehtäviin, joissa tarvitaan korkeatasoista kieli-, kult­tuuri-, käännös- ja tulkkaustaitoa.
  2. Äidinkielen ilmaisukeinojen tuntemus ja kyky käyttää niitä suullisesti ja kirjallisesti vies­tintätilanteiden mukaisesti.
  3. Valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen kansainvälisen vies­tinnän, erityisesti kääntämi­sen ja tulkkauksen alalla.

 

Opintojen laajuus

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan perusopinnot ovat pääaineen opis­kelijoilla 25 opintopisteen laajuiset, aineopinnot 45–55 op laajuiset ja syventävät opinnot vähintään 80 op. Sivuaineen opiske­lijal­la ar­vosano­jen minimilaajuudet ovat seuraavat: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 60 op. Käytän­nössä 2 op:n laajuinen suoritus vastaa noin 53 tunnin, 3 op:n laajuinen suoritus 80 tunnin ja 5 op:n laajuinen suoritus 130 tunnin työpanosta (sisältää opetuksen seuraamisen, kirjalli­suuden lukemisen, harjoitustöiden laatimisen, tentit jne.).

 

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä ranskan oppiaineen toimistosihteeriltä. Arvosanojen keskiarvo lasketaan painotetusti jakson opintopiste­määrän mukaan. Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

 

Opiskelijavalinta

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen pääsykoe on yhteinen ranskan kielen linjan kanssa. Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjalle vali­taan enin­tään 20 pääaineen ja 10 sivuaineen opiskelijaa.

 

Suomen kielen opinnot

Kääntämisen ja tulkkauksen pääaineopiskelijat suo­ri­ttavat osana HuK-tutkintoa 15 ja sivuaineen opiskelijat 11 opinto­pisteen laajuiset suomen kie­len opi­nnot. Tar­kem­mat tiedot suo­men kie­len opetuksesta on annettu tässä oppaassa otsikon Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot alla.

 

Sivuaineet

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen pääaineen opiskelija voi va­lita sivuaineekseen yliopiston minkä tahansa muun oppiaineen. Suositeltavia sivuaineita kääntäjäksi aikovalle ovat esimerkiksi jonkun muun kielen kääntämisen ja tulkkauksen opinnot. Kansainvä­listen järjestöjen pal­velukseen aikoville suositeltavia sivuaineita ovat yhteiskuntatieteelli­sen ja oikeustieteel­lisen tiedekunnan oppiaineet sekä jonkin toisen kielen opinnot. Sivuaineopinnot suosi­tellaan aloitettavaksi 1. opiskeluvuonna. Viimeistään 2. opiskeluvuonna ainakin yksi sivu­aine on opintojen etenemisen kannalta välttämätön.

 

Opetusohjelma

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen tarkempi opetusohjelma ja mahdolliset ilmoit­tautumislistat löytyvät ilmoitustaululta. Opetusohjelma sekä muuta ajankohtaista tietoa julkaistaan myös ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan www-osoit­teessa http://www.hum.utu.fi/frantra. Opetusohjelmamuutoksista lukuvuosina 2011–2012 ja 2012–2013 löytyy alustavaa tietoa linjan www-osoitteessa http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/frantra/opiskelu/hops/.

 

Aine- ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet muodostuvat juonteista ja moduuleista. Juonteet ovat läpi opintokoko­naisuuksien kulkevia sisältökokonaisuuksia, jotka yhdistävät moduuleita. Moduulit ovat opintojaksoja, joilla tarkastellaan tiettyä asiakokonaisuutta useam­masta näkökulmasta. Yksittäisessä moduulissa on 1–3 kurssia, ja siinä saattaa myös olla useita opettajia, joista jokainen tuo opetukseen oman näkökulmansa. Kielitaito-opetus ja kääntämisen opetus on integroitu yhtä lailla yhteiskunta- ja kulttuuritietouden opetukseen kuin kääntämisen teorian ja tutkimuksenteon opetukseenkin.

 

Koska monet moduulit ja kurssit kestävät vain 7 viikkoa eli yhden periodin ajan, yksikin poissaolo vaikeuttaa moduulin suorittamista. Tämän vuoksi opiskelijoilta edellytetään jatkuvaa läsnäoloa.

 

HENKILÖKUNTA, Ranskan kääntäminen ja tulkkaus

Osoite: Koskenniemenkatu 4, 20014 TURUN YLIOPISTO.

http://www.hum.utu.fi/frantra/.

 

Professori:

Gambier, Yves, Docteur. Puh. 333 8725, s-posti yves.gambier@utu.fi.

 

Lehtorit:

Humphreys, Tuula, FL. Puh. 333 8723, s-posti tuula.humphreys@utu.fi.

Salmi, Leena, FT. Puh. 333 8721, s-posti leena.salmi@utu.fi.

Vienne, Jean, Maître ès Sciences économiques. Puh. 333 8727, s-posti jean.vienne@utu.fi.

 

Yliopisto-opettajat:

Leblay, Christophe, Maître ès Lettres classiques. Työvapaalla 31.12.2011 saakka.

Veivo, Outi, FM. Puh. 333 8745, s-posti outi.veivo@utu.fi.

 

Tohtorikoulutettava:

tehtävä avoinna.

 

Opintosuunnittelija (1.-30.6.2011 ja 1.9.-31.12.2011):

Ulanto, Mirka, HuK. Puh. 333 8724, s-posti mirka.ulanto@utu.fi

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet