Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen kielitiede

YLEINEN KIELITIEDE

 

Yleisen kielitieteen perus- ja aineopinnoissa opetetaan ensin ne peruskäsitteet, joita tarvitaan seuraavien 'kielen tasojen' kuvauksessa: fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka, pragmatiikka. Seuraavaksi tutustutaan psykolingvistiikan, sosiolingvistiikan ja diakronisen kielitieteen perusteisiin. Lopuksi opetus keskittyy kolmelle alueelle: kielitieteen filosofiaan, kielitieteen historiaan ja kielitypologiaan. Kielitieteen filosofian yhteydessä tutustutaan myös kielifilosofiaan ja yleiseen tieteenfilosofiaan. Kielitieteen historian yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota ulkoeurooppalaisiin kulttuureihin (= Intia, Kiina, Arabia), josta syntyy kontakti kulttuurihistoriaan. Kielitypologian yhteydessä tutustutaan yhtäältä maailman kielten yhteiseen rakenteeseen ja toisaalta niitä erottaviin piirteisiin.

 

Perus- ja aineopinnot luovat pohjan yleisen kielitieteen syventäville opinnoille, joiden tarkoitus on perehdyttää opiskelija paitsi oman alansa tutkimukseen myös tutkimuksen tekemisen mekanismeihin. Tavoitteena on tällöin paitsi taito käyttää ja arvioida aiempaa tutkimusta myös kyky itsenäisesti tuottaa uutta tietoa ja esittää tämä akateemisten konventioiden mukaisesti.

 

Yleinen kielitiede eli lingvistiikka on kielen tutkimuksen teoriaa ja menetelmäoppia. Lingvistiikka tutkii kieltä yleensä ja sen alaan kuuluvat nykyiset, entiset ja mahdolliset ihmiskielet. Se tutkii mm. millä tavoin kieltä olisi kuvattava, millaisia rakenneperiaatteita eri kielissä on ja millaisia ominaispiirteitä ihmiskielellä on verrattuna muihin symbolijärjestelmiin tai eläinten kieleen. Kielioppiteorialla on keskeinen sija lingvistiikassa, koska kieltä kuvataan laatimalla sen rakennetta heijastava kielioppi. Yleinen kielitiede tutkii myös, miten kieli voi aikojen kuluessa muuttua ja millaiset tekijät sen kehitykseen vaikuttavat. Se tutkii, miten lapset oppivat äidinkielensä, miten vierasta kieltä olisi opetettava ja miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Kielipatologia, kuten afasiologia, voi hyötyä lingvistisestä teorianmuodostuksesta. Myös kielen ja ajattelun suhde on tärkeä tutkimuskohde. Kielioppimalleja rakennetaan ja testataan nykyisin tietokoneiden avulla ja mm. tekoälytutkimus yhdistää lingvistiikkaa matemaattisten, teknisten ja filosofisten alojen kanssa.

 

Yleistä kielitiedettä voi lukea pääaineena, jolloin tavoitteena on lähinnä tutkijan ura; pääaineopiskelija voi vapaasti valita sivuaineensa. Sivuaineena yleinen kielitiede sopii erityisen hyvin yhdistettäväksi kieliaineisiin ja etenkin pro gradu -vaiheessa yleiskielitieteellinen koulutus on usein osoittautunut tarpeelliseksi; myös filosofian, fonetiikan, kirjallisuustieteen, psykologian, sosiologian ja tietojenkäsittelyopin opiskelijoille yleinen kielitiede on hyödyllinen aine. Tutkimusvaatimuksiin kuuluva kirjallisuus on suurimmaksi osaksi vieraskielistä ja opiskelijoilta edellytetään hyvää kielitaitoa. Halu tutustua erilaisten kielten rakenteisiin edistää yleisen kielitieteen opiskelua.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen
Opintokokonaisuudet