Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimusta voi opiskella alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon sivuaineena. Lisäksi tiedekunnassa on Nais-ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma, josta on mahdollista suorittaa FM-tutkinto. Kaikkien tiede­kuntien opiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan sukupuolentutkimusta. Sukupuolentutkimuksen opinto­kokonaisuudet sopivat opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kriittistä ajatteluaan ja oppia ymmärtämään sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä. Turun yliopistossa sukupuolentutkimuksen oppiaine kuuluu humanistiseen tiedekuntaan ja on osa taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmää.

Sukupuolentutkimus on ihmistieteiden risteyskohtaan kehittynyt tieteenala, joka tutkii – kuvaa, analysoi ja selittää – sukupuolta ja seksuaalisuutta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Sukupuolentutkimus on perustavassa merkityksessä kriittistä tutkimusta. Se problematisoi naisten ja miesten väli­sen suhteen arkiajattelussa ilmenevän itsestäänselvyyden. Tämä suhde ilmenee lähes kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla, arkisista elämänkäytännöistä taiteellisiin ja tieteellisiin hankkeisiin. Sukupuolentutkimuksen toiminta-alueena on tämän vuoksi ihmistieteiden kokonaisuus, humanistiset tieteet ja yh­teiskuntatieteet mutta myös oikeustiede, kasvatustiede ja teologia. Kriittisen luonteensa vuoksi sukupuolentutkimus on monitieteistä työtä. Sukupuolentutkimusta harjoi­tetaan siksi erillis­ten naistutkimusyksikköjen lisäksi useissa oppiaineissa. Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen ja sukupuolieron historialli­sista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista: Millaiseksi sukupuoli jäsentyy ajattelussa, kie­lessä ja arjen käytännöissä? Miten sukupuolikategoria muodostuu ja uusiutuu? Mitä suku­puoli merkitsee eri aikoina ja eri tilanteissa? Miten sukupuoli kytkeytyy kysymyksiin vallasta, eroista ja arvoista? Sukupuolieron ja tasa-arvon lisäksi sukupuolentutkimuksen teemoja ovat sek­suaalinen identiteetti, seksuaalisuus ja ruumiillisuus. Näitä teemoja tutkitaan muun muassa tietoteorian, politiikan teorian, estetiikan, taiteiden ja kulttuurintutkimuksen sekä etiikan kannalta.

Sukupuolentutkimuksen opinnot alkavat perusopinnoilla, joissa opiskelija tutustuu sukupuolentutkimuk­sen peruskäsitteisiin ja -kysymyksiin perehtymällä alan aatehistoriaan ja keskeisiin keskus­teluihin, feministiseen tieteenkritiikkiin sekä suomalaisten naisten historiallisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin. Yleisten käsit­teellisten ja metodologisten kysymysten rinnalla perusopinnot sisältävät myös tieteenala­kohtaisia erityiskysymyksiä. Aineopinnoissa perehdytään erityisesti sukupuolentutkimuksen tieto-opilliseen ja metodologiseen erityisluonteeseen ja kolmeen erityisteemaan. Syventävissä opinnoissa syvennetään tietämystä feministisen teorian ja metodologian nykykeskuste­luista sekä temaattisista erityiskysymyksistä. Lisäksi laaditaan sivuaineen tutkielma. Näiden opintokokonaisuuksien rin­nalla on tarjolla opintokokonaisuus Sukupuolentutkimuksen teoriat ja metodit.

Sukupuolentutkimusta opiskelleet ovat sijoittuneet työelämään hyvin. Valtaosa heistä on työllistynyt koulutusta vastaaviin töihin. Sukupuolentutkimuksen opinnot kehittävät muun muassa yleissivistystä, kykyä kriittiseen tieteelliseen ajatteluun sekä argumentaatiotaitoja. Sukupuolentutkimuksen opiskelu ja nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma pätevöittävät erityisesti valtion, kunnan, yritysten, median, koulutusalojen ja kulttuuri- sekä taidejärjestöjen tehtäviin, joissa edellytetään kykyä eritellä sukupuolieron vaikutuksia ja merkitystä. Opinnot tarjoavat ammatillisia valmiuksia työelämän ja yhteiskunnan tasa-arvotyöhön. Sukupuolentutkimuksen opiskelussa hankittuja taitoja tarvitaan myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Taiteen, kulttuurin ja viestinnän eri aloilla on kysyntää kriittisestä asiantuntemuksesta, jota Sukupuolentutkimuksen opiskelu tuottaa. Millä tahansa alalla toimivan on hyödyllistä ymmärtää sukupuolen merkitys yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Syyslukukaudesta 2007 alkaen sukupuolentutkimusta on ollut mahdollista opiskella erillisessä maiste­riohjelmassa. Turun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma profiloituu humanistiselle alalle ja erityisesti taiteiden tutkimukseen. Kaksivuotinen maisteriohjelma sisältää perehty­mistä ja syventymistä naistutkimuksen teoriaan, metodologiaan ja keskeisiin tutkimusaloihin sekä sukupuolen representaatioihin taiteiden tutkimuksen kontekstissa. Lisäksi opiskelija erikoistuu johonkin naistutkimukselliseen teemaan pro gradu -tutkielman avulla.

Opetus, opiskeluohjeet ja tiedotus

Tarkemmat tiedot järjestettävästä sukupuolentutkimuksen opetuksesta, suoritustavoista sekä opiskeluohjeet löytyvät syyslukukauden 2013 alussa ilmestyvästä, oppiaineessa jaossa olevasta, Sukupuolentutkimuksen opiskelijan oppaasta sekä oppiaineen nettisivuilta: http://www.utu.fi/sukupuolentutkimus/

Sukupuolentutkimus ylläpitää nais-op@utu.fi-sähköpostilistaa, jolla oppiaine tiedottaa opetukseen liittyvistä asioista ja ajankohtaisista tapahtumista. Sähköpostilistalle voi liittyä P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssin yhteydessä tai lähettämällä pyynnön sukupuolentutkimuksen toimistosihteerille.

Yhteystiedot:
Sukupuolentutkimus
20014 Turun yliopisto
p. 02-333 5691(toimisto)
http://www.utu.fi/sukupuolentutkimus/

Käyntiosoite:
Sirkkala, Minerva-rakennus
Kaivokatu 12, 1 krs.

Oppiaineen toimiston käyntiosoite:
Sirkkala, Minerva-rakennus
Kaivokatu 12, 1 krs. huone E116


Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.