Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli, englantilainen filologia

ENGLANNIN KIELI, ENGLANTILAINEN FILOLOGIA

 

YLEISTÄ

Oppiaineen antaman koulutuksen tavoitteena on englannin kielen, englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin sekä kansainvälisen viestinnän ja kääntämisen monipuolinen asiantuntijuus sekä työelämässä tärkeiden yleisien taitojen ja valmiuksien oppiminen. Taidot kehittyvät asteittain perus-, aine- ja syventävien opintojen aikana. Opiskelu edellyttää erinomaista suullista ja kirjallista englannin ja suomen kielen taitoa, hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta ajankohtaisten asioiden seuraamiseen ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Opetus annetaan pääasiassa englannin kielellä, mutta etenkin kääntämisen ja tulkkauksen linjalla korostuu myös suomen kielen hallinta. Käsiteltäviin aiheisiin sovelletaan opintojen alusta asti tieteellisiä lähestymistapoja.

 

Oppiaineessa on viisi opintolinjaa: diskurssintutkimus, filologia (historiallinen kielentutkimus), kirjallisuudentutkimus, kääntäminen ja tulkkaus sekä toisen kielen oppiminen. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä opiskelija tutustuu eri linjojen tarjontaan ns. esittelykursseilla. Kääntämisen ja tulkkauksen linjan opintoihin opiskelija voi keskittyä toisen vuoden syksystä alkaen. Muiden linjojen osalta valinta tehdään syventävien opintojen alussa.

 

Linjan vaihtaminen

Toiselle linjalle voi aineopinnoissa hakeutua suorittamalla sen esittelykurssin (ns. core course) ja proseminaarin sekä mahdolliset muut linjan edellyttämät opinnot. Syventävissä opinnoissa linjan vaihtamista on lisäksi anottava erikseen oppiaineesta saatavalla lomakkeella.

 

Ennen vuotta 2010 aloittaneiden on otettava yhteyttä oppiaineen tohtorikoulutettavaan, mikäli he haluavat vaihtaa kääntämisen ja tulkkauksen linjalta jollekin muulle linjalle (diskurssintutkimus, historiallinen kielentutkimus, kirjallisuudentutkimus ja toisen kielen oppiminen) tai päinvastoin.

 

Opettajan pätevyys ja pedagogiset opinnot

Aineenopettajan kelpoisuuden saavuttamiseksi on englannin kielen opintojen lisäksi suoritettava ns. opettajan pedagogiset opinnot. Pedagogisiin opintoihin pyritään erikseen. Hakevilta edellytetään vähintään arvosana 3 Pronunciation Active -testissä (osa Spoken English -kurssia P1). Suoritettuna on oltava vähintään 50 op englannin kielen opintoja.

 

Valinnassa ovat etusijalla muiden kuin kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijat. Mikäli kiintiössä on tilaa, voi myös kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelija tulla valituksi.

 

Vuosien 2005–2010 opetussuunnitelmien mukaisia englannin kielen kääntämisen ja tulkkauksen opintokokonaisuuksia on ennen pedagogisiin opintoihin pyrkimistä täydennettävä seuraavilla englannin kielen kursseilla:

– perusopinnot: English Phonetics (2 op)

– aineopinnot: Contemporary Literatures in English (5 op)

– syventävät opinnot: Pekka Lintusen kanssa sovittava Second Language Acquisition -kirjatentti (5 op).

 

Sivuaineopiskelijan on suoritettava opintojaksot English Phonetics ja Contemporary Literatures in English

Opintojaksot sisällytetään tutkinnon vapaisiin opintoihin.

 

Kääntämisen ja tulkkauksen opinnot

Kääntämisen ja tulkkauksen linjalle hakeudutaan suorittamalla esittelykurssi A, ”Johdatus ammatteihin ja tutkimukseen”. (Muun kääntämisen oppiaineen opiskelija voi suorittaa kurssin 3 op:n laajuisena, jos hänellä on vastaava suoritus tehtynä omassa oppiaineessaan. Puuttuvat 2 op korvataan tässä tapauksessa optiokurssilla.) Nämä osiot suoritettuaan opiskelija voi ilmoittautua harjoituskurssille Englanti–suomi I, jolle otetaan enintään 32 opiskelijaa. Mikäli harjoituskurssille ilmoittautuneita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa, suoritetaan karsinta kurssin ”Johdatus ammatteihin ja tutkimukseen” arvosanan perusteella.

 

Englanti–suomi I -kurssille hyväksyttyjen suositellaan aloittavan kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot mahdollisimman pian. Kokonaisuuden laajuus on 15 op (pääaine) tai 11 op (sivuaine), ja sen voi sijoittaa sivuaineeksi joko HuK- tai FM-tutkintoon. Kun kaikki kurssit on suoritettu, niistä haetaan kokonaisuusmerkintä Ulla Palomäeltä. Aineopintojen kokonaisuusmerkintää haettaessa suoritettuna on oltava vähintään kurssi KÄYH1622 Kielioppi 1, jonka suoritus korvaa kaikille kielenopiskelijoille pakollisen Suomen kielen rakenne -kurssin.

 

Tulkkauksen opinnot sisältyvät opetusohjelmaan valinnaiskursseina. Varsinaisten tulkkauskurssien lisäksi tulkkauksesta kiinnostuneille suositellaan kursseja ”Kansainväliset järjestöt ja EU-tietous” ja ”Kansainväliset suhteet” sekä tutustumista tulkkauksen tutkimukseen. Kursseilla harjoitellaan tulkkauksen perustaitoja ja perehdytään tilanteisiin, joissa tulkkausta tarvitaan.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen