Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaiset kielet

POHJOISMAISET KIELET

 

Pohjoismaisten kielten oppiaine käsittää kaikki pohjoismaiset kielet eri kehityskausineen ja pohjoismaisen kielialueen kulttuuriolot laajassa merkityksessä. Opinnoissa pääpaino on kuitenkin ruotsin kielessä. Muista pohjoismaisista kielistä sisältyvät aineopintoihin pakollisina norjan ja tanskan peruskurssit. Syventävissä opinnoissa, kieliharjoittelussa ja esimerkiksi pohjoismaisten kielten kesäkursseilla opiskelija voi oman valintansa mukaan perehtyä myös laajemmin eri pohjoismaisiin kieliin. Vaikka hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito ovat yksi opintojen keskeisistä tavoitteista, opinnoissa pääpaino on kuitenkin teoreettisten tietojen saavuttamisessa.

 

Pohjoismaisten kielten opinnot antavat valmiudet ruotsin kielen opettajan ammattiin, mikäli tutkintoon liitetään opettajan pedagogiset opinnot. Opinnot antavat myös valmiudet moniin muihin työtehtäviin, jotka edellyttävät erittäin hyvää ruotsin kielen taitoa, muiden pohjoismaisten kielten hyvää tuntemusta sekä pohjoismaiden yhteiskunta- ja kulttuuriolojen tuntemusta. Opinnot kehittävät myös yleisiä akateemisia valmiuksia.

 

Tarkempia tietoja kurssien ajankohdista ja niille ilmoittautumisesta sekä muista opintoihin liittyvistä asioista saa oppiaineen verkkosivuilta sekä ilmoitustauluilta.

 

Käytännön tietoa erilaisista opetukseen ja opiskeluun liittyvistä tilanteista sekä oppiaineen henkilökunnan toimintatavoista ja opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista eri tilanteissa saa oppiaineen toimintaperiaatteista (verkkosivuilla). 

 

 

OPINTOJAKSOT JA -KOKONAISUUDET

 

Seuraavassa on esitetty pohjoismaisten kielten opintokokonaisuudet. Opintojaksot näet valitsemalla vasemman laidan valikosta ”Pohjoismaiset kielet, HuK” tai ”Pohjoismaiset kielet, FM”. Nämä kurssivaatimukset koskevat myös niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa aikaisempien vaatimusten mukaan. Opintojen vastaavuuksia koskevissa kysymyksissä opiskelija voi kääntyä opettajatuutorinsa puoleen.

 

Kieliharjoittelu kuuluu pakollisena pohjoismaisten kielten syventäviin opintoihin ja tämä tulee ottaa huomioon hyvissä ajoin opintoja suunniteltaessa.

 

Kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja verkkosivulla elokuun lopussa. Oppiaineen esittelyluento pidetään viikolla 35. Opetus alkaa viikolla 36.

 

Lukuvuoden 2013–2014 opetusperiodit ovat:

 

I periodi 2.9.2013–27.10.2013

II periodi 28.10.2013–15.12.2013

III periodi 13.1.2014–9.3.2014

IV periodi 10.3.2014–11.5.2014

 

 

Perusopinnot (Grundstudier), 25 op

 

Pohjoismaisten kielten opinnot aloitetaan perusopinnoista. Tavoitteena on suorittaa perusopinnot ensimmäisen syyslukukauden ja sitä seuraavan kevätlukukauden ensimmäisen periodin aikana. Opintoihin sisältyy johdantokurssi, kielioppikurssi, kirjallisuuden kurssi, ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin tutustuttava kurssi sekä kielitaitokursseja. Kaikki kurssit ovat pakollisia kaikille opiskelijoille.

 

Suositellaan, että opiskelijat suorittavat pakolliset kieliaineiden yhteiset kurssit (Fonetiikan perusteet, Yleisen kielitieteen perusteet ja Suomen kielen rakenne) perusopintojen yhteydessä.

 

Kurssi Suomen kielen rakenne on pakollinen niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2005 tai myöhemmin.

 

Huom! Kirjallisen viestinnän kurssia suositellaan suoritettavaksi heti ensimmäisenä opiskeluvuonna (ks. kohta ”Tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot” alla).

 

 

Aineopinnot (Ämnesstudier), 45/35 op

 

Aineopinnot on mahdollista aloittaa jo ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Tavoitteena on saada ne päätökseen kolmannen opiskeluvuoden loppuun mennessä. Pohjoismaisia kieliä pääaineenaan opiskelevat suorittavat kolmantena opiskeluvuotenaan proseminaarin ja laativat sen yhteydessä kandidaatintutkielman humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista varten.

 

Aineopintojen pääpaino on tiedollisten valmiuksien saavuttamisessa. Opetuksen sisältö on perusopintoja selvästi teoreettisempaa. Kurssit A1–A7 ovat kaikille pakollisia. Lisäksi opiskelija suorittaa vähintään kaksi valinnaista kurssia (specialiseringskurs).

 

Aineopintojen suorittaminen edellyttää perusopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3). Osalle aineopintojen kursseista voi tosin osallistua jo ennen kuin perusopinnot on suoritettu. Kurssikohtaiset vaatimukset aiemmista opinnoista voi tarkistaa opinto-oppaasta​.

 

Lukuvuonna 2013­–2014 on mahdollista suorittaa seuraavat aineopintojen valinnaiset opintojaksot (A8/9, 3 op):

 

Svenska litteraturklassiker (kirjatentti)

Litterär analys och stilistik (kirjatentti)

Översättningsvetenskap (kirjatentti)

Språkvård och språkriktighet (kirjatentti)

Svenska som andraspråk (kirjatentti)

Tvåspråkighet (kirjatentti)

Svenskan i Finland (kirjatentti)

Texter och genrer (luentokurssi)

 

Syventävien opintojen blokin S7. opintojaksot voidaan suorittaa 3 op:n laajuisina, jolloin ne sisällytetään aineopintojen valinnaisiin opintojaksoihin.

 

Lisäksi aineopintojen valinnaisina opintojaksoina on mahdollista suorittaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämiä kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimia kursseja, joista on lisätietoa laitoksen verkkosivuilla. Pohjoismaisten kielten oppiaineen verkkosivuilla ilmoitetaan, mitkä kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kurssit hyväksytään osaksi pohjoismaisten kielten opintoja. Näistä kursseista ilmoitetaan erikseen, hyväksytäänkö ne aine- vai syventäviin opintoihin. Kurssit pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään oppiaineen opetusohjelmaan.

 

Huom! Ainakin yhden aineopintojen valinnaisista opintojaksoista (A8/9) tulee olla oppiaineen oma luentokurssi tai kirjatentti.

 

Aineopintojen kirjatentit suoritetaan laitostenttipäivinä. Kaikkia kirjatenttejä ei voi tenttiä jokaisena laitostenttipäivänä. Ks. rajoitukset kunkin opintojakson kohdalta opinto-oppaasta tai oppiaineen verkkosivuilta.

 

 

Syventävät opinnot (Fördjupade studier), 80/60 op

 

Syventävät opinnot ovat pakolliset vain pääaineopiskelijoille, mutta ne voidaan sisällyttää myös sivuaineopintoihin. Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot ovat luonteeltaan kieliteoreettiset. Niiden tarkoituksena on syventää opiskelijan tiedollisia valmiuksia ja etenkin antaa hyvä pohja pro gradu -tutkielman laatimiselle. Opiskelijan on pitkälti mahdollista keskittyä itseään kiinnostaviin kielitieteen alueisiin. Lisäksi hän voi syventää muiden pohjoismaisten kielten ja niiden kirjallisuuden tuntemustaan. Syventäviin opintoihin ei sisälly varsinaisia kielitaitokursseja, mutta niihin kuuluu pakollisena Ruotsissa tai muussa pohjoismaassa suoritettava kieliharjoittelu.

 

Syventävät opinnot voi aloittaa jo ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista ja ennen kuin kaikki aineopintoihin kuuluvat opintojaksot on suoritettu. Suurin osa syventävistä opinnoista koostuu valinnaisista opintojaksoista, joista useimmat suoritetaan kirjatenttinä. Ainoa kaikille pakollinen kontaktiopetusta sisältävä osuus koostuu metodiikan kurssista ja sitä seuraavasta seminaarijaksosta.

 

Syventäviin opintoihin kuuluu kieliteorian kirjatentti, jossa on valittavissa yleiskieliteoreettinen tai soveltavaan kielitieteeseen suuntautunut vaihtoehto. Lisäksi suoritetaan vähintään neljä valinnaista opintojaksoa.

 

Syventävien opintojen suorittaminen edellyttää aineopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3). Osalle syventävien opintojen kursseista voi tosin osallistua jo ennen kuin aineopinnot on suoritettu. Kurssikohtaiset vaatimukset aiemmista opinnoista voi tarkistaa opinto-oppaasta​.

 

Metodiikkakurssin ja seminaarin voi aloittaa proseminaarin ja kandidaatintutkinnon kypsyyskokeen suorittamisen jälkeen. Syventävien opintojen valinnaiset kurssit voi suorittaa vasta aineopintoihin kuuluvien erikoistumiskurssien jälkeen.​

 

Syventävien opintojen blokit S4–S7 ja niiden valinnaiset opintojaksot lukuvuonna 2013–2014:

Opiskelija valitsee vähintään neljä opintojaksoa vähintään kolmesta eri blokista.

 

S4. Svenskans variation, 5 op

Svenskan i tal och samtal (kirjatentti)

Ungdomsspråk och nätspråk (kirjatentti)

Finlandssvenska (kirjatentti)

Andraspråksinlärning och inlärarsvenska (kirjatentti)

Vuorovaikutuksen tutkimuksen uudet suuntaukset, KKL (luentokurssi)

 

S5. Svenskans struktur, 5 op

Svensk lexikologi och fraseologi (kirjatentti)

Svensk syntax (kirjatentti)

Samtalsspråkets grammatik (kirjatentti)

Textforskning (kirjatentti)

Namnforskning (kirjatentti)

Fornsvenska (kirjatentti)

 

S6. Grannspråk, 5 op

Fördjupningskurs i danska språket (luentokurssi, sl)

Norrönt (luentokurssi, sl)

Fördjupningskurs i norska språket (luentokurssi, kl)

Modern nordisk roman (luentokurssi, sl)

 

S7. Projektityöskentely, 5 op

Sjävlständigt projektarbete

Projektkurs om språkinlärning

Projektkurs om svenskan i Finland och Sverige

Tieteellisen symposiumin järjestäminen, KKL

 

Lisäksi syventävien opintojen valinnaisina opintojaksoina on mahdollista suorittaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestämiä kaikille kieliaineiden opiskelijoille avoimia kursseja, joista on lisätietoa laitoksen verkkosivuilla. Pohjoismaisten kielten oppiaineen verkkosivuilla ilmoitetaan, mitkä kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kurssit hyväksytään osaksi pohjoismaisten kielten opintoja. Näistä kursseista ilmoitetaan erikseen, hyväksytäänkö ne aine- vai syventäviin opintoihin. Kurssit pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään oppiaineen opetusohjelmaan.

 

Huom! Ainakin kolmen syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista (S4-S7) tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.

 

Syventävien opintojen kirjatentit (mukaan lukien S2 Boktentamen i språkteori) suoritetaan tiedekunnan tenttipäivinä. Kaikkia kirjatenttejä ei voi tenttiä jokaisena tiedekunnan tenttipäivänä. Ks. rajoitukset kunkin opintojakson kohdalta opinto-oppaasta tai oppiaineen verkkosivuilta.

 

 

KIELIAINEIDEN YHTEISET KURSSIT

 

Seuraavat kieliaineiden yhteiset kurssit ovat pakollisia pohjoismaisten kielten opiskelijoille:

 

Fonetiikan perusteet, 2 op

Yleisen kielitieteen perusteet, 2 op

Suomen kielen rakenne, 2 op

 

Kurssit tulee olla suoritettuina aineopintojen loppumerkintää haettaessa.

 

 

TIEDEKUNNAN PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

 

Seuraavat opinnot ovat pakollisia kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille:

 

Kirjallinen viestintä, 3 op

Puheviestinnän perusteet, 2 op

Toinen kotimainen kieli, 5 op

Vieras kieli, 5 op

 

Lisätietoa opinnoista sekä niiden korvaamisesta tiedekunnan intranetissä (vaatii kirjautumisen).

 

 

OPINTOJEN LAAJUUS

 

Sivuaineopiskelijan on suoritettava vähintään yksi opintojakso perusopinnoista sinä lukuvuonna, jolloin hän on saanut pohjoismaisten kielten opinto-oikeuden. Muutoin hän menettää aineen opinto-oikeuden.

 

Pääaineopiskelija suorittaa aineopinnot vähintään 45 op:n laajuisina. Sivuaineopiskelijan aineopinnot ovat vähintään 35 op:n laajuiset. Syventävien opintojen vähimmäislaajuus on pääaineopiskelijalle 80 op ja sivuaineopiskelijalle 60 op.

 

 

OPINTOJAKSOJEN SUORITUSJÄRJESTYS

 

Opinto-oppaassa lukee kunkin opintojakson kohdalla, mitä edeltäviä opintoja opiskelijalla tulee olla, jotta hän voi suorittaa kyseisen opintojakson. Alla muutamia tärkeimpiä rajoituksia ja suosituksia:

 

Proseminaariin voi osallistua vasta kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3) ja kun aineopinnoista on suoritettu vähintään kurssit A1 Nordistiken som vetenskap, A2 Svenskans struktur, A3 Svenskans variation ja A4 Text och översättning. Proseminaari tulee olla suoritettuna ennen syventä­vien opintojen seminaariin osallistumista.

 

Opintojakso A6 Norska i grannspråksperspektiv suositellaan suoritettavaksi ennen opintojaksoa A7 Danska i grannspråksperspektiv.

 

Aineopintojen valinnaiset opintojaksot tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen valinnaisten opintojaksojen suorittamista.

 

Suositellaan, että kieliteorian kirjatentti suoritetaan ennen muiden syventävien opintojen kirjatenttien suorittamista.

 

Sivuaineopiskelijat eivät suorita proseminaaria.

 

 

KANDIDAATINTUTKIELMA JA KYPSYYSNÄYTE

 

Pohjoismaisten kielten pääaineopiskelijan aineopintoihin sisältyy proseminaari ja kandidaatintutkielma. Proseminaarin, kandidaatintutkielman ja siitä kirjoitettavan kypsyysnäytteen laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Sivuaineopiskelija ei osallistu proseminaariin eikä näin ollen laadi kandidaatintutkielmaa. Tarkemmat tiedot löytyvät opintojakson kohdalta opinto-oppaasta sekä humanistisen tiedekunnan intranetistä (vaatii kirjautumisen).

 

 

PRO GRADU -TUTKIELMA JA SIVUAINEEN TUTKIELMA

 

Maisterintutkintoa varten opiskelija laatii pro gradu -tutkielman, joka sisältyy (pääaineen) syventäviin opintoihin. Tutkielman aihe valitaan yhteistyössä tutkielman ohjaajan kanssa, viimeistään seminaarin alkuvaiheessa. Tutkielmaseminaarin käytyään opiskelijalla on suurin osa maisterintutkielmastaan kirjoitettuna. Tutkielman laatiminen edellyttää opiskelijalta mahdollisuutta keskittyä tutkimus- ja kirjoitustyöhön yhtäjaksoisesti vähintään puolen vuoden (sivuaineen tutkielmassa vähintään 4 kuukauden) ajan. Pro gradu -töitä ohjaavat ja tarkastavat professorit ja lehtorit. Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksojen kohdalta opinto-oppaasta sekä tiedekunnan intranetistä (vaatii kirjautumisen).

 

 

OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELU JA LOPPUMERKINNÄT

 

Opintojaksojen arvostelussa käytetään asteikkoa 0–5 tai hyväksytty/hylätty.

 

Arvosanat 4 ja 5 edellyttävät sisällön hallinnan lisäksi kielellisesti huoliteltua suoritusta.

 

Opintokokonaisuuksista (perus-, aine- ja syventävät opinnot) annetaan erillinen arvosana. Arvosanan saamiseksi tulee hakea loppumerkintä mahdollisimman nopeasti opintokokonaisuuden valmistuttua. Loppumerkintä haetaan oppiaineen toimistosihteeriltä saatavalla tai intranetistä tulostettavalla lomakkeella (vaatii kirjautumisen). Täytetty lomake palautetaan toimistoon.

 

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen kuuluvien opintojaksojen painotetun keskiarvon mukaan. Ohjeet painotetun keskiarvon laskemiseksi löytyvät oppiaineen intranetistä (vaatii kirjautumisen).

 

Opintokokonaisuuksien arvosanoja laskettaessa rajat määräytyvät seuraavasti:

 

painotettu

opintokokonaisuuden

keskiarvo                            arvosana

 

4,5–5                                   5 ET erinomaiset tiedot

3,5–4,49                              4 KT kiitettävät tiedot

2,5–3,49                              3 HT hyvät tiedot

1,5–2,49                              2 TT tyydyttävät tiedot

1–1,49                                 1 VT välttävät tiedot

 

Opiskelijan on saa­tava perusopinnoista vähintään arvosana 3 (HT) voidakseen jatkaa aineopintoihin ja syventävien opintojen suorittamisen ehtona on vähintään arvosanalla 3 (HT) suoritetut aineopinnot.

 

Merkinnän kieliopintoihin kuuluvasta ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta antaa humanistinen tiedekunta HuK-tutkintotodistusta anottaessa. Hyvät tiedot (HT) -merkinnän saadakseen opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään pohjoismaisten kielten aineopinnot. Jos opiskelija on suorittanut vain perusopinnot, on kielitaito osoitettava kielikeskuksen kurssilla ja/tai kokeella (ks. kohta ”Tiedekunnan pakolliset kieli- ja viestintäopinnot” yllä).

 

Opiskelijan on anottava HuK-tutkintoa heti, kun hänellä on siihen tarvittavat suoritukset opintorekisterissä.

 

 

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT

 

Pohjoismaisten kielten pääaineopiskelija, jolla on vähintään 50 op pääaineen opintoja sekä ainekohtaiset vaatimukset kuten alla, voi saada opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeuden. Valinta tapahtuu soveltuvuuden arvioinnin perusteella. Lisätietoa opettajan pedagogisista opinnoista humanistisen tiedekunnan sekä kasvatustieteiden tiedekunnan intranetissä (vaatii kirjautumisen).

 

Pohjoismaisten kielten ainekohtaiset vaatimukset ovat opintojaksot P2 Uttal och Fonetik ja A4 Text och översättning suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5).

 

 

KIELIHARJOITTELU

  

Kieliharjoittelu (3 op) on pakollinen syventävät opinnot suorittaville ja se on suoritettava viimeistään syventävien opintojen aikana. Kieliharjoittelun tavoitteena on vahvistaa opiskelijan suullista kielitaitoa ja tutustuttaa kohdemaan yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Harjoittelun tulee sisältää vähintään neljän viikon työ-, opiskelu- tai harjoittelujakso Ruotsissa, jossakin muussa Pohjoismaassa tai Ahvenanmaalla. Kieliharjoittelun voi suorittaa myös Nordkurs-kesäkurssilla tai suorittamalla jostakin aineesta vähintään perusopinnot (25 op) Åbo Akademissa. Lisäksi kieliharjoitteluksi hyväksytään varusmiespalvelus Uudenmaan prikaatissa Dragsvikissa ja siviilipalveluksen peruskoulutusjakso ruotsiksi (Lapinjärvi). Harjoittelusta tulee aina keskustella etukäteen oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa. Opiskelija vastaa itse kieliharjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen opintopisteet opiskelijan tulee laatia kieliharjoittelusta raportti, jonka ottaa vastaan harjoitteluvastaava. Ohjeet raportin laatimiseksi löytyvät oppiaineen intranetistä (vaatii kirjautumisen).

 

 

TYÖHARJOITTELU

 

Opiskelija voi halutessaan sisällyttää opintoihin työharjoittelua (3–5 op) pakollisten opintojaksojen lisäksi. Työharjoittelun voi sijoittaa opinnoissa aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä sellainen opintojen aikana suoritettu omaa alaa koskeva harjoittelu, joka soveltuu oppiaineen opetussuunnitelmaan ja josta on kirjoitettu ohjeiden mukainen raportti. Työharjoitteluksi katsotaan myös oppiaineen sisällä tapahtuva projektiharjoittelu. Työharjoittelun tulee kestää vähintään 2 kuukautta (3 op). Harjoittelusta saa enintään 5 op. Harjoittelusta tulee aina keskustella etukäteen oppiaineen harjoitteluvastaavan kanssa. Opiskelija vastaa itse harjoittelupaikan hankkimisesta. Saadakseen opintopisteet opiskelijan tulee laatia harjoittelusta raportti. Ohjeet raportin laatimiseksi löytyvät oppiaineen intranetistä (vaatii kirjautumisen).

 

 

YLEISET AKATEEMISET VALMIUDET

 

Oppiaineestamme valmistuva kieliasiantuntija saavuttaa opinnoissaan myös yleisiä akateemisia valmiuksia. Nämä yleiset taidot kehittyvät ja syventyvät vaiheittain opintojen edetessä. Akateemiset valmiudet voidaan jakaa välineellisiin, yhteistoiminnallisiin ja itsenäisen toiminnan taitoihin.

 

Välineellisiä taitoja ovat esimerkiksi taidot etsiä ja soveltaa tietoa sekä kyky ajatella kriittisesti ja luovasti. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään tehokkaasti sekä suullisesti että kirjallisesti, niin omalla äidinkielellään kuin myös ruotsin kielellä. Opinnot valmistavat opiskelijaa myös tuottamaan ja esittämään uutta tietoa pohjoismaisten kielten alalta. Lisäksi erilaiset tekniset taidot kehittyvät opintojen aikana. Esimerkkinä voidaan mainita yleiset atk-valmiudet kuten tekstinkäsittely, tiedonhaku etenkin sähköisistä lähteistä sekä erilaisten verkko-ohjelmien käyttäminen.

 

Yhteistoiminnallisia taitoja ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot ja ryhmätyötaidot. Nämä taidot kehittyvät harjoituskursseilla käytävissä keskusteluissa ja erilaisissa ryhmätöissä.

 

Itsenäisen toiminnan taitoja ovat muun muassa kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja arvioida tietoa kriittisesti. Opiskelija oppii myös erottamaan oleellisen tiedon suurestakin tietomäärästä. Lisäksi hänen valmiutensa suunnitella ajankäyttöään kehittyvät ja hän oppii työskentelemään vastuullisesti ja sitoutuneesti.

 

 

NORDLIKS JA NORDISKA SOMMARKURSER

 

Pohjoismaisten kielten opiskelija voi hakea ns. Nordliks-stipendiä, jonka turvin hän voi opiskella 1–2 lukukautta jossain pohjoismaisessa yliopistossa. Ulkomailla suoritetut opinnot hyväksytään soveltuvin osin osaksi pohjoismaisten kielten opintoja joko korvaavina tai valinnaisina opintoina. Oppiaineen Nordliks-yhteyshenkilö on Kirsten Berg. Hakukohteista ja -ajoista ilmoitetaan oppiaineen sähköpostilistalla.

 

Alkuvuodesta on haussa apurahoja kesällä pidettäville kielikursseille eri pohjoismaihin (Nordkurs). Kurssit hyväksytään kieliharjoitteluna osaksi pohjoismaisten kielten opintoja. Oppiaineen Nordkurs-yhteyshenkilö on Kirsten Berg.

 

 

JATKOTUTKINNOT JA TUTKIJASEMINAARIT

 

Jatkotutkintoa (filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkintoa) suunnittelevien opiskelijoiden tai maisterien tulee keskustella jatko-opintojen suorittamisesta prof. Camilla Widen ja ma. prof. Sinikka Lahtisen kanssa. Jatko-opiskelijat osallistuvat oppiaineen sekä kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteiseen tutkijaseminaariin. Tutkijaseminaareista ilmoitetaan laitoksen ja oppiaineen verkkosivuilla. Muista opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa. Opinto-oikeuden saamisesta ja tutkintojen suorittamisesta on tietoja tiedekunnan intranetissä sekä laitoksen tutkijakoulu Utulingin sivuilla (vaativat kirjautumisen).

 

 

HENKILÖKUNTA

 

Postiosoite: Turun yliopisto / Pohjoismaiset kielet, 20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Fennicum, Henrikinkatu 3

Puhelin: 02 333 5342 (toimisto)

 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/pohjoismaisetkielet/Sivut/home.aspx

 

Henkilökunnan yhteystiedot ovat oppiaineen verkkosivuilla. Vastaanottoajat ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. Ilmoitetut vastaanottoajat ovat voimassa opetusperiodien ajan.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen