Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska, ranskan kieli

RANSKA, RANSKAN KIELI

 

Ranskan kielen linja kouluttaa kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita. Asiantuntijuus rakentuu sekä ranskankielisen viestinnän että Ranskan ja ranskankielisten maiden ja kulttuurien tuntemukselle. Asiantuntijuuden ytimenä on kieliasiantuntijuus ts. nykyranskan käytön tuntemus ja hallinta erilaisissa viestintätilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

 

Tutkintojen tavoitteet ranskan kielen linjalla

 

Alempi tutkinto: HuK

tiedolliset perusteet

– kielen kuvauksen osalta hyvät perustiedot

– kielentutkimuksen perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta

– sosiokulttuurisen tiedon perusteet

– valmius tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin

taidolliset perusteet

– tiedontuottamisen perustaidot omalta asiantuntijuusalalta

– hyvä suullinen ja kirjallinen ranskan kielen taito

– akateemisen kielenkäytön perusteet

– kieliteknologian perustiedot ja -taidot

– yleiset akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot

 

Ylempi tutkinto: FM

tiedolliset perusteet

– kielen kuvauksen syventävät tiedot

– kielentutkimuksen hyvä tuntemus ja hallinta; jonkun osa-alueen syventävä osaaminen sekä soveltamistaito

– sosiokulttuurisen tiedon kokonaisuuden hyvä hallinta ja syventävä tuntemus joltakin osa-alueelta

– valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen

taidolliset perusteet

– hyvät tiedontuottamisen taidot

– erinomainen ammatillinen ja akateeminen kielitaito

– kieliteknologian hyvä tuntemus

– erinomaiset akateemisen asiantuntijan tiedot ja taidot

 

Opintojen laajuus

Ranskan kielessä voi suorittaa pääaineessa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 25 op, aineopinnot 45 op ja syventävät opinnot 80 op (sisältää pro gradu -tutkielman 40 op). Sivuaineen opiskelija voi suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 60 op (sisältää sivuaineen tutkielman 20 op). Opiskelija voi halutessaan suorittaa aineopinnot laajempina kuin 45 op ja syventävät opinnot laajempina kuin 80 op.

 

Perusopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana, aineopinnot kahden lukuvuoden aikana ja syventävät opinnot kahden lukuvuoden aikana.

 

Osa opetuksesta annetaan suomen kielellä, joten opintojen menestyksekäs suorittaminen edellyttää myös riittävää suomen kielen taitoa.

 

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä oppiaineen toimistosta tai intrasivuilta saatavalla lomakkeella. Kokonaisuuden keskiarvo lasketaan painotetusti jakson opintopistemäärän mukaan, kokonaisuudet arvostellaan viisiportaisella asteikolla (1–5).

 

Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Opettajatuutorit

Opiskelijat saavat opintojen aikana ohjausta opettajatuutoreilta. Kielen linjalla perus- ja aineopintojen opiskelijoiden opettajatuutoreina toimivat Ana-Maria Cozma, Kaiju Harinen, Veronika Laippala (sijaisena Lotta Lehti) ja Maarit Mutta. Syventävien opintojen ohjausta antavat professorit.


Opettajan pedagogiset opinnot

Aineopinnoista lähtien ranskan kielen linjan opiskelijoilla on mahdollisuus valita joko yleinen tai opettajankoulutuksen suuntautumisvaihtoehto. Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku alkuvuodesta. Voidakseen hakea opettajan pedagogisiin opintoihin hakijalla pitää olla suoritettuna pääaineesta vähintään 50 op:n opinnot.

 

Lisäksi ranskan kielessä on seuraavat ainekohtaiset vaatimukset:

Uuden tutkintorakenteen mukaan suorittavilla tulee olla suoritettuna kurssit
A1 Kielioppi II, A6 Käännös ranska-suomi sekä vähintään yksi kurssi suuntautumisvaihtoehdosta A5.2. Ranskan kielen oppiminen ja opettaminen. Kurssien keskiarvon tulee olla vähintään hyvät tiedot (3/5).  

Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelleilla tulee olla suoritettuna vähintään yksi kurssi kohdasta A10.-A11. Vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (ks. opinto-opas 2004-2005) sekä kielitaitojaksot vähintään hyvin tiedoin (3/5).

 

Opettajan pedagogisia opintoja suorittamaan haluavien ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijalla pitää olla suoritettuna vähintään 50 opintopistettä pääaineen opintoja, joihin sisältyvät ranskan perusopinnot (25 op) suoritettuna ja kokonaisuusmerkintä rekisterissä (vähintään arvosana 3/5) sekä täydennyksinä ranskan kielen linjan aineopintojen seuraavat jaksot:
A1. Kielioppi II (3 op) ja yksi kurssi suuntautumisvaihtoehdosta A5.2. Ranskan kielen oppiminen ja opettaminen (3 op). Kurssien keskiarvon pitää olla vähintään hyvät tiedot (3/5).

 

Opetusohjelma ja opetukseen osallistuminen

Lukuvuosijakautuu neljään periodiin. Jokaisessa periodissa on seitsemän viikkoa opetusta, kahdeksannella viikolla on joko tenttejä tai itsenäistä työskentelyä.

 

Kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan tarkemmin toimistosta saatavassa opetusohjelmassa, joka julkaistaan ennen lukukauden alkua oppiaineen verkkosivuilla. Opintojakson opintopistemäärän jälkeen ilmoitettu P tarkoittaa pakollista ja V valinnaista kurssia.

 

Suurin osa opetuksesta sisältää luentojen lisäksi harjoituksia. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista järjestettyyn kontaktiopetukseen. Kaikilla kursseilla on läsnäolovelvollisuus, sallitut poissaolotunnit ilmoitetaan kurssin alussa.


HENKILÖKUNTA, Ranskan kieli

Käyntiosoite: Koskenniemenkatu 4, Rosetta
Postiosoite: Ranskan kieli, 20014 Turun yliopisto.

www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ranska

 

Professorit:

Suomela-Salmi, Eija, FT. Puh. 333 5350, s-posti eisusa@utu.fi

Johansson, Marjut, FT. Puh 333 6042, s-posti marjut.johansson@utu.fi

 

Lehtori:

Dervin, Fred, FT, DèL, dosentti. Työstävapautettu 31.7.2014 saakka.

 

Yliopisto-opettajat:

Cozma, Ana-Maria, DèL. Puh. 333 5353, s-posti ana-maria.cozma@utu.fi

Kerignard, Fanny, Maître. Puh. 333 6041, s-posti fanny.kerignard@utu.fi

Mutta, Maarit, FT, dosentti. Puh. 333 5352, s-posti maarit.mutta@utu.fi

 

Tutkijatohtori:

Laippala, Veronika, FT. Työstävapautettu syyskuusta 2013 lähtien. Puh. 333 6018, s-posti veronika.laippala@utu.fi

 

Tohtorikoulutettavat:

Harinen, Kaiju, FM. S-posti kaiju.harinen@utu.fi

Lehti, Lotta, FM. Puh. 333 6018, s-posti lotta.lehti@utu.fi

 

 

Tuntiopettaja:

Ahonen, Mirka, FM. S-posti mirka.ahonen@utu.fi


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen