Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus

RANSKA, RANSKAN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS

 

Yleiset tavoit­teet ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjalla

  1. Pätevyys kansainvälisen viestinnän tehtäviin, joissa tarvitaan korkeatasoista kieli-, kult­tuuri-, käännös- ja tulkkaustaitoa.
  2. Äidinkielen ilmaisukeinojen tuntemus ja kyky käyttää niitä suullisesti ja kirjallisesti vies­tintätilanteiden mukaisesti.
  3. Valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen kansainvälisen vies­tinnän, erityisesti kääntämi­sen ja tulkkauksen alalla.

 

Opintojen laajuus

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan perusopinnot ovat pääaineen opis­kelijoilla 25 opintopisteen laajuiset, aineopinnot vähintään 45 op laajuiset ja syventävät opinnot vähintään 80 op. Sivuaineen opiske­lijal­la ar­vosano­jen minimilaajuudet ovat seuraavat: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 60 op. Käytän­nössä 2 op:n laajuinen suoritus vastaa noin 53 tunnin, 3 op:n laajuinen suoritus 80 tunnin ja 5 op:n laajuinen suoritus 130 tunnin työpanosta (sisältää opetuksen seuraamisen, kirjalli­suuden lukemisen, harjoitustöiden laatimisen, tentit jne.).

 

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Jokaisesta suoritetusta opintokokonaisuudesta haetaan erikseen kokonaisuusmerkintä ranskan oppiaineen toimistosihteeriltä. Arvosanojen keskiarvo lasketaan painotetusti jakson opintopiste­määrän mukaan. Opiskelijan on saatava perusopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa aineopintoihin ja aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

 

Opiskelijavalinta

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen pääsykoe on yhteinen ranskan kielen linjan kanssa. Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjalle vali­taan enin­tään 16 pääaineen ja 10 sivuaineen opiskelijaa.

 

Suomen kielen opinnot

Kääntämisen ja tulkkauksen pääaineopiskelijat suo­ri­ttavat osana HuK-tutkintoa 15 ja sivuaineen opiskelijat 11 opinto­pisteen laajuiset suomen kie­len opi­nnot. Tar­kem­mat tiedot suo­men kie­len opetuksesta on annettu tässä oppaassa otsikon Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot alla.

 

Sivuaineet

Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen pääaineen opiskelija voi va­lita sivuaineekseen yliopiston minkä tahansa muun oppiaineen. Suositeltavia sivuaineita kääntäjäksi aikovalle ovat esimerkiksi jonkun muun kielen kääntämisen ja tulkkauksen opinnot. Kansainvä­listen järjestöjen pal­velukseen aikoville suositeltavia sivuaineita ovat yhteiskuntatieteelli­sen ja oikeustieteel­lisen tiedekunnan oppiaineet sekä jonkin toisen kielen opinnot. Sivuaineopinnot suosi­tellaan aloitettavaksi 1. opiskeluvuonna. Viimeistään 2. opiskeluvuonna ainakin yksi sivu­aine on opintojen etenemisen kannalta välttämätön.

 

Opetusohjelma

Kurssien ajat ja paikat ilmoitetaan tarkemmin opetusohjelmassa, joka julkaistaan ennen lukukauden alkua oppiaineen verkkosivuilla.

 

Aine- ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet muodostuvat juonteista, jotka ovat läpi opintokoko­naisuuksien kulkevia sisältökokonaisuuksia. Kielitaito-opetus ja kääntämisen opetus on integroitu yhtä lailla yhteiskunta- ja kulttuuritietouden opetukseen kuin kääntämisen teorian ja tutkimuksenteon opetukseenkin.

 

Koska monet kurssit kestävät vain 7 viikkoa eli yhden periodin ajan, yksikin poissaolo vaikeuttaa kurssin suorittamista. Tämän vuoksi opiskelijoilta edellytetään jatkuvaa läsnäoloa.

 

Opettajatuutorointi

Opiskelijat saavat opintoihinsa ohjausta opettajatuutoreilta. Kääntämisen ja tulkkauksen linjalla opettajatuutoreina toimivat Christophe Leblay, Tarja Leblay ja Outi Veivo.

 

HENKILÖKUNTA, Ranskan kääntäminen ja tulkkaus

Käyntiosoite: Koskenniemenkatu 4, Rosetta
Postiosoite: Ranskan kääntäminen ja tulkkaus, 20014 Turun yliopisto.

www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ranska

 

Professori:

Gambier, Yves, Docteur. Puh. 333 8725, s-posti yves.gambier@utu.fi.

 

Lehtorit:

Salmi, Leena, FT. Työstävapautettu 1.8.2013 - 31.7.2014.

Vienne, Jean, Maître ès Sciences économiques. Puh. 333 8727, s-posti jean.vienne@utu.fi.

 

Yliopisto-opettajat:

Isosävi, Johanna, FT. Puh. 333 8721, s-posti

Leblay, Christophe, FT. Puh. 333 8726, s-posti christophe.leblay@utu.fi.

Leblay, Tarja, FM. Puh. 333 8724, s-posti tarja.leblay@utu.fi

Veivo, Outi, FM. Puh. 333 8745, s-posti outi.veivo@utu.fi.

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen