Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranska

RANSKA

 

Ranskan pääaineopintojen tavoitteena on saavuttaa ranskan nykykielessä sellaiset aktiiviset tiedot ja taidot, joiden hallintaa edellytetään erilaisissa kansainvälisen viestinnän ja muissa korkeatasoista kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Opetuksessa painottuvatkin ranskan kielen taidot ja teoreettiset tiedot ja niiden soveltaminen erilaisissa kieli- ja käännösviestinnän tehtävissä. Lisäksi opetuksessa painotetaan sellaista ranskalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta, jota kulttuurien välisissä vuorovaikutustilanteissa edellytetään. Koulutuksen yleistavoitteena on humanistinen yleissivistys ja kriittisen ajattelun kehittäminen.

 

Ranskan oppiaine koostuu kahdesta linjasta: ranskan kieli sekä ranskan kääntäminen ja tulkkaus. Ranskan kielen sekä ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjojen opinnot ovat perus- ja aineopinnoissa osittain yhteiset. Syventävissä opinnoissa opiskelija suorittaa yksinomaan oman linjansa mukaisia opintoja.

 

Ranskan kielen linjan opiskelijat sijoittuvat joko eritasoisiin opettajan tehtäviin tai aineyhdistelmästä riippuen eri yhteiskunnan aloille, esimerkiksi tutkijoiksi, kulttuurilaitosten, tiedotusvälineiden sekä erilaisten kansainvälisten instituutioiden ja organisaatioiden palvelukseen. Ranskan kääntämisen ja tulkkauksen linjan opinnot suorittaneet sijoittuvat aineyhdistelmästä riippuen liike-elämän, valtion, kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen (mm. EU) palvelukseen monenlaisiin käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelutehtäviin. Osa valmistuneista toimii freelance-kääntäjinä ja -tulkkeina.

 

Ylempi korkeakoulututkinto antaa myös valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen. Ranskan tutkimuksen painopistealoja ovat teksti- ja diskurssilingvistiikka, kielellisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisen viestinnän (erityisesti kääntäminen ja tulkkaus) tutkimus, soveltava kielitiede sekä kielen ja kognition välisten suhteiden tutkimus.

 

Linjan vaihto pääaineen sisällä humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa suorittavilla

Sekä kandidaatin- että maisterintutkintoa suorittavan opiskelijan on tietyin ehdoin mahdollista vaihtaa linjaa saman kieliaineen sisällä esim. ranskan kääntämisen linjalta ranskan kielen linjalle. Opiskelija palauttaa täytetyn ja allekirjoitetun linjanvaihtolomakkeen oppiaineen toimistoon. Lomakkeen voi tulostaa oppiaineen intrasivuilta. Hakemukseen tulee liittää opintosuoritusote, jonka voi tulostaa NettiOpsusta (http://nettiopsu.utu.fi).

 

Hallinnollisesti ranskan oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.
Laitoskanslian osoite: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Signum, 20014 Turun yliopisto

Oppiaineen osoite:

Ranska, 20014 Turun yliopisto
www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ranska

 

Oppiaineen toimistosihteeri:

Österlund, Maija, FM, huone 204, Rosetta 2. krs Puh. 333 5351, s-posti maija.osterlund@utu.fi

Vastaanotto ma-pe 10–11.30


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen