Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli

SAKSAN KIELI

 

Saksan kielen oppiaine jakautuu kahteen linjaan: saksalaisen filologian linjaan ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjaan. Minimilaajuisiin tutkintoihin (180 op/120 op) voi sisältyä vain jommankumman linjan opintoja. Saksan kielen oppiaineen linjoilla on yhteiset perusopinnot. Lisäksi osa saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjan aine- ja syventävien opintojen opintojaksoista järjestetään yhteistyössä muiden kielten kääntämisen ja tulkkauksen linjojen kanssa.

 

Oppiaineessa työskentelee yksi professori, kolme suomenkielistä ja kuusi saksankielistä lehtoria, joista yksi työskentelee saksalaisen filologian linjan ja Åbo Akademin yhteisenä DAAD-lehtorina, kaksi tohtorikoulutettavaa sekä toimistosihteeri. Lisäksi opetusta antavat useat tuntiopettajat. Opetustilat sijaitsevat yliopistonmäellä Jusleniassa ja Signumissa, opettajien työhuoneet löytyvät Jusleniasta ja Rosettasta.

 

Perusopinnot

Saksalaisen filologian ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen yhteisissä perusopinnoissa (25 op) keskitytään saksan kielitaidon vahvistamiseen ja perehdytään saksankielisten maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Kullakin linjalla on perusopinnoissa yksi linjakohtainen kurssi. Aineopintovaiheessa linjat jakautuvat.

 

Opiskelijavalinta ja opetukseen osallistuminen

Opetukseen voivat osallistua ne opiskelijat, joilla on opinto-oikeus saksan kielen oppiaineessa. Pääaineen opinto-oikeutta haetaan kesän valintakokeessa. Sivuaineoikeutta voi hakea syksyn sivuainekokeessa. Tarkemmat tiedot valintakokeista saa humanistisen tiedekunnan ja oppiaineen verkkosivuilta.

 

Perusopinnoissa opetus tapahtuu pääosin pienryhmissä. Ryhmiin ilmoittaudutaan lukukauden alussa. Ryhmäjaossa suositellaan noudattamaan linjakohtaisia ohjeistuksia. Myös joillekin aine- ja syventävien opintojen kursseille on ilmoittauduttava. Luentokursseille ei ole ilmoittautumista. Harjoituskursseilla on 80 % läsnäolovelvollisuus.

 

Kursseille ilmoittautumisen tarkemmasta ajankohdasta ja opetusohjelmiin mahdollisesti tulevista muutoksista ilmoitetaan linjojen verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla.

 

Linjan vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa linjaa, hän voi anoa linjan vaihtoa joko elokuun tai tammikuun loppuun mennessä. Koska oppiaineen linjat eriytyvät aineopintovaiheessa, linjan vaihto on tehtävä perusopintojen tultua suoritetuiksi. Vaihdon edellytyksenä on perusopintokokonaisuus vähintään arvosanalla kolme (3). Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava uuden linjan linjakohtainen johdantokurssi (Johdatus germanistiseen lingvistiikkaan / Johdatus käännösviestinnän ammatteihin) vaihtoa seuraavan lukuvuoden aikana. Linjan vaihdon jälkeen opiskelija suorittaa aine- ja syventävät opinnot opinto-oppaan vaatimusten mukaisesti.

Linjan vaihtoa anotaan lomakkeella, joka on saatavissa oppiaineen verkkosivuilla:

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/saksan-kieli/linkkeja-aineistoja/lomakkeita/Sivut/home.aspx

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki uudet opiskelijat laativat ensimmäisen vuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä oppiaineen henkilökunnan kanssa. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa opiskelija suunnittelee opintojensa etenemisen osatavoitteiden kautta. Apuna suunnitelman laatimisessa käytetään HOPS-lomaketta. Suunnitelma tehdään ensin kandidaatin tutkintoa varten kieliopin peruskurssin yhteydessä, myöhemmin maisterin tutkintoa varten.

Lisätietoja HOPSista: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/opiskelu/ohjaus/Sivut/HOPS-eli-henkil%C3%B6kohtainen-opintosuunnitelma.aspx 

 

Opintokokonaisuuden loppumerkintä ja arvosanakokonaisuuksien laatuarvosanan määräytyminen

Perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen laatuarvosanaksi tulee kokonaisuuden kaikkien arvosanojen keskiarvo, joka on painotettu siten, että kunkin opintojakson arvosana on kerrottu jakson opintopistemäärällä. Arvosanojen rajat: erinomaiset tiedot 4,5–5; kiitettävät tiedot 3,50–4,49; hyvät tiedot 2,50–3,49; tyydyttävät tiedot 1,50–2,49; välttävät tiedot 1–1,49.

 

Aine- ja syventävistä opinnoista ei voi saada loppumerkintää, ellei ole suorittanut edellistä opintokokonaisuutta vähintään hyvin tiedoin (ks. tiedekunnan yleiset ohjeet). Kukin loppumerkintä tulee hakea mahdollisimman pian sen jälkeen kun opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu.

 

Saksan kielen opiskelijoilta vaadittavat muut opintosuoritukset

Saksalaisen filologian ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjan pää- ja sivuaineopiskelijoiden on suoritettava 2 op:n laajuinen kurssi Yleisen kielitieteen perusteet saadakseen perusopintokokonaisuuden loppumerkinnän. Opetuksesta huolehtii yleinen kielitiede.

 

Vastaavasti aineopintojen loppumerkinnän saamiseksi saksalaisen filologian linjan opiskelijalta edellytetään, että hän on suorittanut sekä kurssin Fonetiikan perusteet (2 op; opetuksesta huolehtii fonetiikan oppiaine) että vieraiden kielten opiskelijoille tarkoitetun Suomen kielen rakenne -kurssin (2 op; opetuksesta huolehtii suomen kielen oppiaine).

 

Kaikki edellä mainitut kurssit sijoitetaan vapaisiin opintoihin.

 

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoiden suomen kielen opinnot ja äidinkielen pakolliset kieli- ja viestintäopinnot

Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opintojen tavoitteena on, että kääntäjä pystyy tuottamaan kieleltään ja tyy­liltään moitteettomia suomennoksia ja tulkinnoksia sekä muutenkin toimimaan suomen kie­len vastuuntuntoisena käyttäjänä, tarkastajana ja kehittäjänä. Kääntämisen ja tulkkauksen pääaineopiskelija suorittaa osana kandidaatintutkintoa vähintään 15 opintopisteen laajuiset suomen kielen opinnot, jotka sijoittuvat tutkintorakenteessa sivuaineeksi. Tiede­kunnan pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvä äidinkielen kirjallisen viestinnän opintojakso on kääntämisen ja tulkkauksen pääaineopiskelijoilla erilainen kuin muilla. Sivuaineopiskelija suorittaa aineopintovaiheessa vähintään 11 opintopisteen laajuiset suomen kielen opinnot. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot esitellään opinto-oppaassa.

 

Ristiinopiskelu Saksan kielen oppiaineen kääntämisen ja filologian linjoilla

Saksan kielen perusopinnot suorittaneiden opiskelijoiden on mahdollista sijoittaa aineopintoihinsa tai syventäviin opintoihinsa joitakin naapurilinjan kursseja. Molempien linjojen opiskelijoille avoimista opintojaksoista ilmoitetaan opinto-oppaassa ja/tai linjojen verkkosivuilla.

 

YHTEYSTIEDOT

Saksan kielen oppiaine kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen.

Henkilökunnan vastaanotot ilmoitetaan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla lukukausien alussa.

 

Saksalainen filologia:

Postiosoite: Saksalainen filologia, 20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Juslenia, Henrikinkatu 3

 

Saksan kääntäminen ja tulkkaus:

Postiosoite: Saksan kääntäminen ja tulkkaus, 20014 TURUN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Juslenia, Henrikinkatu 3

 

Saksan kielen verkkosivut:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/oppiaineet/saksan-kieli/Sivut/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/saksankieli/Sivut/home.aspx

 

 

Oppiaineen toimisto:

Juslenia, Henrikinkatu 3

Toimistosihteeri:
Alexandra Dziwis (1.8.-30.9.2013, Puh. 333 5330, s-posti: alexandra.dziwis@utu.fi
Mia Raitaniemi (1.10.2013-31.7.2014), Puh. 333 5330, s-posti: mia.raitaniemi@utu.fi


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen