Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.

SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus pyrkii perehdyttämään opiskelijansa suomalais-ugrilaisten kielten rakenteeseen ja historiaan sekä antamaan hänelle perustiedot kielikuntamme pääkielistä. Suomalais-ugrilainen kielentutkimus antaa saman pätevyyden peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tehtäviin kuin suomen kieli. Muille kuin opettajan uralle suuntautuville suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot antavat pätevyyden lähinnä erilaisiin yksilöllisiin tutkimus- ja kulttuuritehtäviin. Sopivia samaan tutkintoon liitettäviä aineita ovat esim. suomen kielen linjan opinnot, Viron kieli ja kulttuuri, Unkarin kieli ja kulttuuri, yleinen kielitiede, fonetiikka, muut kieliaineet, folkloristiikka ja kansatiede.

Unkarin kielessä ja mahdollisuuksien mukaan joko mordvassa, marissa, udmurtissa tai komissa annetaan käytännön kielitaitoon tähtäävää, syntyperäisen opettajan pitämää opetusta.

Kaikkia suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen aine- ja syventävien opintojen kursseja ei voida järjestää joka vuosi, mikä opiskelijoiden on syytä ottaa huomioon opintoaikataulua laatiessaan.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuaineopintojen kokonaislaajuus on jonkin verran pienempi kuin pääaineopintojen. Sivuaineen perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 60 op.

Yleisen kielitieteen ja fonetiikan perusteet -opintojaksot ovat yhteisiä monille kieliaineille. Yleinen periaate on, että eri oppiaineiden tutkintovaatimusten yhteisen kohdan suoritus voidaan lukea vain yhden oppiaineen (yleensä pääaineen) suoritukseksi. Sivuaineena olevan suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen osalta päällekkäisyydet on korvattava vastaavalla määrällä lisäopintoja. Näistä on sovittava professorin kanssa.

Saksan ja venäjän taito on fennougristille tärkeä, joten on erittäin suositeltavaa opiskella niitä, mikäli aikoo suorittaa suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen syventävät opinnot. Näiden kielten opetusta tarjoaa Turun yliopiston kielikeskus.

Opettajan pedagogisten opintojen valintaperusteet ja hakuohjeet ilmoitetaan tiedekunnan ja oppiaineiden www-sivuilla syksyisin.

KUULUSTELUMÄÄRÄYKSIÄ

Luennot ja niihin mahdollisesti liittyvä kirjallisuus suoritetaan sille opettajalle, joka kyseisen luennon on pitänyt. Eräiden kurssien kuvauksessa on ilmoitettu kirjallisuus, jonka suorittamalla opiskelija voi korvata kurssin. Myös sellaiset opintojaksot, joiden kuvauksessa on ainoana suoritustapana mainittu luentokurssi, voidaan suorittaa kirjallisuutena, jos tämä on opintojen edistymisen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Kirjallisuus voidaan suorittaa joko kirjatenttinä tai useissa tapauksissa myös kirjoittamalla sen pohjalta essee. On suositeltavaa, että opiskelija käyttää näitä suoritustapoja opinnoissaan vaihtelevasti. Tentittävä kirjallisuus on tapana ryhmitellä sopivan suuruisiksi paketeiksi; yksittäisten kirjojen tenttimistä erikseen ei suositella. Kirjallisuudesta ja suoritusaikataulusta sovitaan professorin tai lehtorin kanssa (ks. Vastaavat opettajat). Kaikki luento- ja harjoituskursseihin liittyvät tentit sekä perusopintojen kirjatentit järjestetään laitostenttipäivinä, aine- ja syventävien opintojen kirjatentit taas ovat tiedekuntatenttipäivinä. Erikseen on huomattava, että saadakseen perusopinnoista vähintään arvosanan 3/5 opiskelijan on saatava sekä äänne- ja muotorakenteesta että lauseopista vähintään arvosana 3/5. Ylempien opintokokonaisuuksien suorittaminen edellyttää aina lähinnä alemmasta opintokokonaisuudesta vähintään arvosanaa 3/5. Arvosana määräytyy opintojaksosuoritusten painotetun keskiarvon perusteella. Syventävien opintojen painotettuun keskiarvoon kuuluu myös pro gradu -tutkielman arvosana. Opintokokonaisuuden loppumerkintä haetaan tätä tarkoitusta varten laaditulla oppiaineen lomakkeella. Kirjallisiin kuulusteluihin (= laitos- ja tiedekuntatentit) on ilmoittauduttava viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tenttiä.

VASTAAVAT OPETTAJAT

Opintokokonaisuuksista (perus-, aine- ja syventävät opinnot) vastaa professori, joka myös antaa niiden suorittamisesta merkinnän. Unkarin kieleen ja kulttuuriin liittyvistä tutkintovaatimusten kohdista vastaa yleensä unkarin kielen lehtori. Unkarin kielen historia suoritetaan kuitenkin professorille. Fennougristiikan opintojen johdantokurssista vastaa tohtorikoulutettava. Suomen kielen kanssa yhteisistä kohdista vastaavat suomen kielen opettajat, ks. suomen kieli. Kaikista muista tutkintovaatimusten kohdista vastaa professori, ellei opintojaksoa kyseisenä lukuvuotena luennoi dosentti tai tuntiopettaja. Myös ne opintojaksot, joista opiskelija ei kuuntele luentokurssia, suoritetaan yleensä professorille.

HENKILÖKUNTA

Postiosoite: Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, 20014 Turun yliopisto.
Käyntiosoite: Fennicum, Henrikinkatu 3, 2. kerros.
Telekopio: 333 5312.
www-sivut: http://www.utu.fi/suomen-kieli-ja-suomalais-ugrilainen-kielentutkimus


Professori:  
Saarinen, Sirkka, FT. Puh. 333 6372, s-posti sirkka.saarinen@utu.fi. Vastaanottoajat ks. oppiaineen www-sivut.

Professori emeritus:  
Alhoniemi, Alho, FT. Tavattavissa sopimuksen mukaan.

Dosentti:  
Luutonen, Jorma FT. Volgan alueen kielten tutkimusyksikkö. Puh. 333 5302, s-posti jorma.luutonen@utu.fi.

Lehtori:  
Varga
, Judit, FL, unkarin kielen lehtori. Puh. 333 5301, s-posti judit.varga@utu.fi. Vastaanottoajat ks. oppiaineen www-sivut.

Tohtorikoulutettava:  
Ahola
, Elina, FM. Puh. 333 5300, s-posti elmahol@utu.fi. Vastaanottoajat ks. oppiaineen www-sivut.

Toimistosihteeri:  
Herrala
, Eeva, HuK. Puh. 333 5304, s-posti eeva.herrala@utu.fi.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen