Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli

SUOMEN KIELEN OPINNOT


Suomen kielen linjan opinnot sopivat pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä kirjasto-, tiedotus- ja kustannusalan tehtäviin. Huomattava osa suomen kielen linjan pääaineopiskelijoista kouluttautuu opettajiksi. Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtäävän aineyhdistelmässä tulee olla lisäksi kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede sekä opettajan pedagogiset opinnot sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevien viestintäopinnot (kevääseen 2012 asti puheopin tutkinto).

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen yhteisen perusopintokokonaisuuden (25 op) tarkoituksena on antaa tieteenalasta sellaiset perustiedot, joita voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä. Tieto- ja taitotavoitteina ovat kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstiammattilaisen valmiudet sekä perustiedot uralilaisesta kielikunnasta.

Perusopintojaksoja suoritetaan enimmäkseen tenttimällä luentokursseja ja laatimalla harjoitustöitä, mutta useat suomen kielen opintojaksot on mahdollista suorittaa myös kirjatentteinä. Pienryhmäopetusta ei kuitenkaan yleensä voi korvata kirjallisuudella, vaan pienryhmiin on osallistuttava aktiivisesti. Opintojen alkuvaiheessa on suhteellisen paljon perustavaa pienryhmäopetusta.

Suomen kielen aineopintokokonaisuuden (pääaine 70 op, sivuaine 60 op) tarkoituksena on syventää tieteenalan perustietoja ja laajentaa osaamista myös erityisaloille. Aineopinnoista opiskelija saa pohjan syventäviin opintoihin, mutta kandidaattivaihe ja aineopinnot tähtäävät erityisesti tieteellisen tiedon käyttämisen ja hyödyntämisen opiskeluun. Aineopinnot ovat tärkeä pohja, josta opiskelija kasvaa suomen kielen asiantuntijaksi. Tieto- ja taitotavoitteina ovat suomen kielen rakenteen syvempi ymmärtäminen, suomen kielen kehityksen ja vaihtelun tunteminen, suomen kielen suhde sukukieliin, kielitieteellisen ajattelun kehittyminen sekä kyky kielitieteellisten tutkimusten hyödyntämiseen.

Suomen kielen syventävien opintojen (pääaine 80 op, sivuaine 60 op) tarkoitus on antaa opiskelijalle hyvä yleiskuva suomen kielen tutkimuksen osa-alueista, valmiudet käyttää ja tulkita kriittisesti oman alansa tieteellistä kirjallisuutta ja muuta tutkimustietoa sekä kyky tuottaa ja esittää itsenäisesti uutta tietoa fennistiikan alalta. Tieto- ja taitotavoitteina ovat tärkeimpien fennististen tutkimussuuntien ja tutkimusten sisällöllinen tuntemus, syventyminen erikoisaloihin ja omaan tutkimusalaan sekä fennougristiikkaan ja yleiseen kielitieteeseen.


OPINTOJEN SUUNNITTELU

Opintojen edistymisen edellytyksenä on huolellinen opintojen suunnittelu ja hyvä opiskelutekniikka. Kaikilta uusilta pääopiskelijoilta edellytetään henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista, mutta myös vanhempien opiskelijoiden kannattaa muistaa päivittää suunnitelmaansa. Opintojen suunnittelun ja oppimisen ongelmissa auttavat opettajatuutorit sekä tiedekunnan opinto-ohjaaja.


KANSAINVÄLISTYMINEN

Opetusministeriön ja Turun yliopiston tavoitteena on, että jokaisen yliopisto-opiskelijan opintoihin sisältyy jokin kansainvälistymisjakso. Lisätietoa opiskelijavaihdosta ja harjoitelusta ulkomailla löytyy humanistisen tiedekunnan Kansainvälinen opiskelu -sivuilta. Ulkomailla opiskelun tai harjoittelun lisäksi kansainvälistyä voi myös Turussa esimerkiksi opiskelemalla yliopiston englanninkielisissä opinto-ohjelmissa ja tuutoroimalla yliopistoon saapuvia kansainvälisiä opiskelijoita. Erityisesti suomen kielen opiskelijoille hyvän mahdollisuuden kotimaassa kansainvälistymiseen tarjoaa harjoittelu S2-opetuksen parissa (ks. oppiaineen tarjoamat harjoittelupaikat tehtäväpankista).


SUOMEN KIELEN TENTIT

Useimpien opintojaksojen suorittamiseen liittyy tenttiminen. Kurssien päätteeksi järjestetään kurssikohtaisia tenttejä; kunkin kurssin tenttimiseen järjestetään kolme tenttimismahdollisuutta. Yhteisissä laitos- ja tiedekuntatenteissä sekä kesätenteissä järjestetään kirjatenttejä sekä luentokurssien uusintakuulusteluja. Kuulustelupäivistä ja eri opintojaksojen suoritusmahdollisuuksista ks. oppiaineen ilmoitustaulu ja verkkosivut.

Opintojaksojen kertauskuulusteluista vastaavat opintojaksojen pitäjät. Perus-, aine- ja syventävien opintojen kirjatentit suoritetaan laitoksen ja tiedekunnan kuulustelupäivinä. Laitos- ja tiedekuntatentteihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä eli tenttiä edeltävän viikon tiistaina. Ilmoittautua voi joko NettiOpsun kautta tai jättämällä tenttiinilmoittautumiskuoren oppiaineen toimiston oven vieressä olevaan postilaatikkoon tai toimistoon. NettiOpsun käytössä tarvitaan Turun yliopiston tietohallinnon myöntämä voimassa oleva käyttäjätunnus ja postisalasana.

Erikseen on huomattava, että saadakseen perusopinnoista vähintään arvosanan 3/5 opiskelijan on saatava sekä äänne- ja muotorakenteesta että lauseopista vähintään arvosana 3/5. Ylempien opintokokonaisuuksien suorittaminen edellyttää aina lähinnä alemmasta opintokokonaisuudesta vähintään arvosanaa 3/5. Arvosana määräytyy opintojaksosuoritusten painotetun keskiarvon perusteella. Syventävien opintojen painotettuun keskiarvoon kuuluu myös pro gradu -tutkielman arvosana (ks. tiedekunnan ohjeet opinto-oppaan alkuosasta).


OPINTOKOKONAISUUDEN LOPPUMERKINTÄ

Opintokokonaisuus on valmis vasta sen jälkeen, kun loppumerkintä on haettu. Merkintä ei ilmesty opintorekisteriin automaattisesti, vaan tätä varten tarkoitettu lomake on täytettävä huolellisesti ja tuotava oppiaineen toimistoon. Kustakin opintokokonaisuudesta vastaava professori hyväksyy opiskelijan merkitsemät suoritukset kokonaisuuden osaksi ja antaa opintokokonaisuudesta loppumerkinnän. Loppumerkintälomakkeita on 1. kerroksen käytävän lokerikossa sekä www-sivuilla. Lisätietoja saa oppiaineen toimistosta.


SUOMA-AJANKOHTAISTIEDOTELISTA

Suomen kielen pää- ja sivuaineopiskelijoita varten on Suoma-ajankohtaistiedotelista, jonka kautta oppiaine välittää lukuvuoden kuluessa sähköpostitse hyödyllisiä opintoihin liittyviä tietoja. Jos haluat mukaan, lähetä pyyntö toimistosihteerille. Hänelle voit ilmoittaa myös listalta poistumisesta.

 

KÄYTÄNNÖN OHJEITA

Luennoista ja muista opiskeluun liittyvistä seikoista tiedotetaan oppiaineen ilmoitustaulussa ja verkkosivuilla, joita on syytä seurata säännöllisesti. Oppiaineen 1. kerroksen käytävän varrella olevissa ilmoitustauluissa on tenttituloksia, tietoja opetuksesta, työpaikkailmoituksia sekä muita tärkeitä ja ajankohtaisia tietoja.

Harjoituskurssien töitä, kurssimateriaaleja yms. varten suomen kielen 1. kerroksen käytävällä on lokerikko. Lokerikossa on myös tenttiinilmoittautumiskuoria, erilaisia hakulomakkeita ja muuta aineistoa. Kaikki opettajille tarkoitettu posti pitää kuitenkin jättää suomen kielen toimistoon ao. opettajan omaan postilokeroon, mikäli opettajan kanssa ei ole toisin sovittu. Myöskään tenttiinilmoittautumiskuoria ei saa jättää käytävän lokerikkoon vaan ne tulee jättää toimiston oven ulkopuolella olevaan postilaatikkoon tai toimistoon.
Fennicumin aulassa on kortilla toimiva kopiokone, jolla opiskelijat voivat itse ottaa kopioita. Kopiokortteja myydään esim. pääkirjastossa.

 

Henkilökunta ja vastaanottoajat

Ks. suomen kielen verkkosivut ja ilmoitustaulu.


Yhteystiedot

Postiosoite: Suomen kieli, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Fennicum, Henrikinkatu 3
Puh. (02) 333 5290 (toimisto), faksi (02) 333 5312
www.utu.fi/suomen-kieli-ja-suomalais-ugrilainen-kielentutkimus


Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen