Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viest.keskus/Finnish as a Foreign Lang.
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Suomen kielen opintopolku (pdf 15 kB.)

Suomea ulkomaalaisille

Yleistavoitteet 2014 - 2016

Turun yliopiston suomen kielen ulkomaalaisopetus on tarkoitettu ensisijaisesti yliopiston tutkinto-, vaihto- ja jatko-opiskelijoille. Alkeiskurssien runsaan osallistujamäärän vuoksi kursseille otetaan vain Turun yliopiston opiskelijoita. Kauppakorkeakoulun opiskelijat saavat alkeisopetusta omassa tiedekunnassaan. Vaihto-opiskelijoille järjestetään lukukausittain lyhyt kurssi, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia arkielämän tilanteissa selviytymiseen.

Suuri osa opetuskapasiteetista suunnataan tutkinto-opiskelijoille, jotka viettävät Suomessa useita vuosia ja joiden toivotaan jäävän opintojensa jälkeen työskentelemään Suomeen. Tämä tavoite koskee ensisijaisesti englanninkielisissä maisteriohjelmissa opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita, joiden tutkintoon kuuluu 60 tunnin alkeiskurssi. Näitä opiskelijoita pyritään motivoimaan suomen opiskelun jatkamiseen niin, että he voisivat suorittaa opintojensa osana suomen kielen opintokokonaisuuden ja saavuttaa hyvän peruskielitaidon. Opintokokonaisuuden suorittaminen antaa myös hyvän pohjan suomen kielen opiskeluun Suomen kielen ja kulttuurin ohjelmassa humanistisessa tiedekunnassa.

Opiskelun päätavoite on alusta alkaen antaa opiskelijalle valmiuksia selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa ja käyttää kieltä erilaisissa viestintätilanteissa. Tärkeä tavoite on rohkaista opiskelijoita kommunikoimaan ihmisten kanssa suomeksi ja auttaa heitä ymmärtämään, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu.

Ylemmän tason kurssien opiskelijoita kannustetaan osallistumaan esim. kieli-iltoihin, jotta he saisivat kokemusta suomen kielen puhumisesta ja puheen ymmärtämisestä. Jo alkeistasolla opetuksen apuna käytetään suomalaisia suomen kielen opiskelijatuutoreita, jotka avustavat muun muassa ääntämisen ja keskustelun harjoittelussa.

Opiskelija voi saavuttaa peruskielitaidon alkeis- ja jatkokursseilla noin kahdessa vuodessa. Peruskielitaidon hankkimisen jälkeen opiskelija voi syventää kielitaitoaan erilaisilla suppeammilla kursseilla, esimerkiksi teksti-, sanasto- tai kielen käytön kursseilla Näillä kursseilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia taitoja, esim. työhön liittyvän sanaston, työhakemuksen ja työhönottohaastattelun avulla. Samalla kehitetään myös työyhteisössä tarpeellisia viestintä-, vuorovaikutus-, tiimi- ja esiintymistaitoja.

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasoilla mitattuna suomen kielessä voi saavuttaa tason A2- B1.

Suomea ulkomaalaisille -opintokokonaisuus

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Suomen kielen kurssit perustuvat lähinnä kontaktiopetukseen, joten opiskelijoille korostetaan alusta alkaen säännöllisen läsnäolon merkitystä. Pidemmälle ehtineet opiskelijat voivat suorittaa itsenäisesti internetissä olevan tekstinymmärtämiskurssin. Useilla kursseilla käytetään kontaktiopetuksen tukena Moodle-oppimisalustaa. Tuntityöskentelyssä pyritään alusta lähtien vuorovaikutteiseen oppimiseen tekemällä runsaasti pari- ja ryhmätöitä. Opiskelijat yritetään saada ymmärtämään myös itsenäisen opiskelun merkitys ja vastuun ottaminen omasta oppimisestaan.

Alkeis- ja jatkokursseilla käytetään tällä hetkellä Suomen mestari –oppikirjoja. Kaikilla muilla kursseilla on käytössä opettajien laatimat materiaalit. Kurssikirjoja täydennetään erilaisilla nettimateriaaleilla, ajankohtaisilla teksteillä ja peleillä. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on kaikilla kursseilla oppijakeskeisyys ja toiminnallisuus.

Arviointi ja palaute

Opiskelijoiden edistymistä arvioidaan useimmilla kursseilla sekä kirjallisilla loppukokeilla että jatkuvalla arvioinnilla. Kursseilla käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5. (5 = erinomainen, 4=kiitettävä, 3=hyvä, 2=tyydyttävä, 1=välttävä, 0=hylätty) Jatkuvassa arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kirjalliset ja suulliset tuotokset, aktiivisuus tunneilla sekä säännöllinen läsnäolo. Myös opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja työpanostaan kurssiarviointilomakkeessa.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen antamalla sekä kirjallista että suullista palautetta kurssien aikana ja lopussa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään systemaattisesti kurssipalautetta kielikeskuksen sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palautteita hyödynnetään seuraavien kurssien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä suomen kielen kurssitarjonnan mahdollisessa muuttamisessa ja laajentamisessa.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet