Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Ranskan kielen opintopolku (pdf 62 kB.)

Ranskan kieli

Yleistavoitteet

Turun yliopiston kielikeskuksen ranskan kielen opetus on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Alkeis- ja jatkokurssien tavoitteena on antaa perustaidot ranskan kielestä ja kulttuurista, sekä ylläpitää ja syventää saavutettua kielitaitoa. Ylemmän tason kurssien ja tiedekunnittain eriytettyjen kurssien tavoitteena on tarjota opiskelijalle tutkinnon suorittamiseksi tai ulkomailla opiskeluun vaadittava kielitaito sekä antaa työelämässä vaadittava kielitaito.

Kaikilla ranskan kursseilla tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kielenoppijana kehittymiseen kannustamalla opiskelijoita omien tavoitteiden asettamiseen sekä herättää kiinnostus aktiiviseen ranskan kielen ja kulttuurin oppimiseen myöhemminkin.

Kansainvälisyyttä pyritään edistämään monin tavoin: Oppitunneilla sekä oppimateriaalin valinnassa huomioidaan ranskankielisten maiden ja niiden yhteiskuntaelämän, historian ja kulttuurin tuntemuksen syventäminen. Opetuksessa on mukana ranskalaisia tuutoreita, opiskelijoita innostetaan osallistumaan kieli-iltoihin, tandem-kurssille tai lähtemään vaihto-opiskelijaksi ranskankieliseen maahan.

Ranskan opintoja voi suorittaa 30 - 50 op:n verran 4 - 5 vuoden aikana. Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasoilla mitattuna ranskan kielessä voi saavuttaa tason B2-C1.

Ranskan kielen opintokokonaisuus

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Ranskan alkeis- ja jatkokurssit voi suorittaa joko osallistumalla kontaktiopetukseen tai ohjattuun itseopiskeluun. Molemmissa on myös vuorovaikutteisia verkkotyöskentelyjaksoja Moodle-oppimisalustalla opintojen joustavuuden ja itseohjautuvuuden edistämiseksi. Ohjattuun itseopiskeluun kuuluu 3 - 4 ryhmätapaamista opettajan kanssa sekä 3 tapaamista ranskalaisen tuutorin kanssa. Kursseilla käytetään oppimateriaalina valmiita kielikeskusopiskelijoille laadittuja oppikirjoja, joita täydentävät opettajan omat materiaalipaketit.

Ylemmän tason kursseilla käytetään opettajan laatimaa oppimateriaalia. Myös opiskelijoita kannustetaan osallistumaan oppimateriaalin valintaan ja työstämiseen.

Itsenäistä työskentelyä korostetaan etenkin kirjoittamis- ja tekstinymmärtämiskursseilla.

Eri oppimistyylit ja kielitaidon eri osa-alueet (puheen ja tekstin ymmärtäminen sekä tuottaminen) pyritään ottamaan huomioon käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä, esimerkiksi pari-, pienryhmä-, itsenäistä työskentelyä ja panostamalla aktiiviseen opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. Opetus pyrkii olemaan oppijakeskeistä ja toiminnallista.

Arviointi ja palaute

Opiskelijoiden edistymistä arvioidaan useimmilla kursseilla sekä kirjallisilla loppukokeilla että jatkuvalla arvioinnilla. Kursseilla käytetään arvosteluasteikkoa 0 - 5, joillakin ylemmän tason kursseilla arvosanoja hyväksytty/hylätty. Jatkuvassa arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kirjalliset ja suulliset tuotokset, aktiivisuus tunneilla sekä säännöllinen läsnäolo.

Myös opiskelijat arvioivat omaa oppimistaan ja työpanostaan kurssiarviointilomakkeessa.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen antamalla sekä kirjallista että suullista palautetta kurssien aikana ja lopussa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään systemaattisesti kurssipalautetta kielikeskuksen sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palautteita hyödynnetään seuraavien kurssien suunnittelussa ja kehittämisessä sekä ranskan kielen kurssitarjonnan mahdollisessa muuttamisessa ja laajentamisessa.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet