Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/saksa
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Saksan kielen opintopolku (pdf 11 kB.)

Saksan kieli

Yleistavoitteet 2014 - 2016

Turun yliopiston kielikeskus tarjoaa saksan kielen kursseja yliopiston kaikille opiskelijoille eurooppalaisen viitekehyksen tasoilla A1 - B2/C1. Perus- ja jatkokursseilla kehitetään ja ylläpidetään kielitaitoa sekä syvennetään saksankielisten maiden tuntemusta laaja-alaisesti. Saksan kielen opinnoissa pidemmälle edistyneiden kurssit tarjoavat opiskelijalle lisäksi saksankielisiin maihin suuntautuvaan opiskelijavaihtoon vaadittavan kielitaidon ja hyvän kieliperustan saksan kielen sivuaineopintoihin tai kansainvälisten saksan kielitutkintojen suorittamiseen.

Kielikeskuksen saksan kurssien yleistavoitteena on antaa opiskelijalle edellytykset käyttää saksan kieltä yliopisto-opinnoissa ja opintojen jälkeen työelämässä. Kursseilla harjoitellaan lisäksi työyhteisössä tarvittavia yhteistyö-, esiintymis-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Myös akateemisten taitojen harjoittelu, esimerkiksi tiedon hankinta ja vieraskielisten tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen, kuuluu tärkeänä osana saksan kurssien työskentelytapoihin.  Kurssien aikana hyödynnetään monin eri tavoin myös erilaisia oppimisympäristöjä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.

Kurssien antamat kielelliset valmiudet ja kulttuurituntemus edistävät kansainvälistymistä. Oppitunneilla käsitellään saksankielisten maiden historiaa ja tapakulttuuria sekä syvennytään kulttuurisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin. Tarkoitus on auttaa opiskelijaa selviytymään yliopisto-opiskelusta saksankielisissä maissa ja toimimaan onnistuneesti saksankielisessä työympäristössä. Kaikilla kursseilla opiskelijoita kannustetaan solmimaan kulttuurienvälisiä kontakteja. Opetuksessa on mukana saksankielisiä tuutoreita ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kieli-iltoihin, tandem-kurssille tai saksankielisten maiden vaihto-ohjelmiin.

Kaikilla saksan kielen kursseilla on lisäksi tavoitteena tukea opiskelijaa oppimaan oppimisen taitoja ja näin antaa hänelle valmiuksia myös itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen.

Opiskelija voi saavuttaa peruskielitaidon perus- ja jatkokursseilla I-II noin kahdessa vuodessa. Nämä opinnot vastaavat peruskoulussa ja lukiossa saavutettua kielitaitoa. Peruskielitaidon hankkimisen jälkeen opiskelija voi syventää kielitaitoaan jatkokurssi III:lla ja muilla ylemmän tason kursseilla.

Opiskelija voi osoittaa tutkintovaatimusten mukaisen vieraan kielen taidon joko tekstinymmärtämisen ja suullisen kielitaidon vapauttavalla kokeella, tai suorittamalla hyväksytysti vastaavat kurssit.

Turun yliopiston kielikeskuksessa saksan opintoja voi suorittaa yhteensä noin 30 opintopisteen verran. Opiskelija voi suorittaa 20 opintopisteen laajuisen saksan kielen opintokokonaisuuden. Vähintään 15 opintopistettä tulee olla suoritettu Turun yliopiston kielikeskuksessa. Lisäksi kokonaisuuteen voi sisältyä esim. ulkomailla vaihdossa suoritettuja kursseja.

Saksan kielen opintokokonaisuus

Opetusmenetelmät ja -materiaalit

Saksan kielen opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu kontaktiopetusta, verkko-opetusta ja ohjattua itseopiskelua. Saksan alkeiskurssit I ja II sekä rakenteiden kertauskurssi voidaan suorittaa joko osallistumalla kontaktiopetukseen tai itseopiskeluna. Itsenäisellä opiskelulla tarjotaan vaihtoehtoista kurssin suoritustapaa ja tuetaan opiskelijoiden nopeampaa valmistumista.

Kursseilla käytetään oppimateriaalina saksa vieraana kielenä -oppikirjoja, joita täydentävät opettajan omat materiaalit. Ylemmän tason kursseilla käytetään pääasiassa opettajan laatimaa oppimateriaalia. Opiskelijoita kannustetaan myös osallistumaan oppimateriaalin arviointiin, valintaan ja työstämiseen. Itsenäistä työskentelyä korostetaan etenkin kirjoittamis- ja tekstinymmärtämiskursseilla. Kaikilla saksan kielen kursseilla on käytössä Moodle-oppimisalusta.

Eri oppimistyylit ja kielitaidon eri osa-alueet (puheen ja tekstin ymmärtäminen sekä tuottaminen) pyritään ottamaan huomioon käyttämällä monipuolisesti oppijalähtöisiä ja toiminnallisia opetusmenetelmiä, esimerkiksi pari-, pienryhmä-, ja itsenäistä työskentelyä. Saksan kielen kursseilla pyritään aktiiviseen opiskelijan ja opettajan vuorovaikutukseen.

Arviointi ja palaute

Opiskelijoiden edistymistä arvioidaan sekä kirjallisilla kokeilla että jatkuvalla arvioinnilla. Jatkuvassa arvioinnissa otetaan huomioon harjoitustyöt, säännöllinen läsnäolo sekä aktiivisuus oppitunnilla. Kursseilla käytetään pääasiassa arvosteluasteikkoa 0 - 5, joillakin ylemmän tason kursseilla käytetään myös arvosanoja hyväksytty/hylätty. Myös opiskelijat arvioivat omaa ja muiden opiskelijoiden oppimista ja työpanosta kurssilla ja kurssiarviointilomakkeessa.

Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen antamalla sekä kirjallista että suullista palautetta kurssien aikana ja lopussa. Lisäksi opiskelijoilta kerätään systemaattisesti kurssipalautetta kielikeskuksen sähköisen palautejärjestelmän kautta. Palautteita hyödynnetään saksan kielen kurssien ja kurssitarjonnan suunnittelussa ja kehittämisessä.


Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet